Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2008

Totalt anmäldes 1 533 fall (heptatit B-status okänt för 158). Kliniska anmälningar inkom för 1 415 av fallen.

Akut hepatit B

Trender

Under år 2008 registrerades 177 fall (115 män, 62 kvinnor) av akut hepatit B vilket är något färre än under 2008. Ökad vaccinationstäckning både bland barn och resenärer kan ha bidragit till minskningen. 61 hade smittats via intravenöst missbruk, vilket är samma nivå som år 2007 medan antalet sexuellt smittade minskade från 95 till 75 fall. Tidigare eller samtidigt anmäld hepatit C-infektion förekom i 51 fall, främst bland dem som smittats via intravenöst missbruk.

Figur. Antal kliniskt anmälda fall av akut hepatit B per smittväg 1994–2008.

Figur. Antal kliniskt anmälda fall av akut hepatit B per smittväg 1994–2008.

Ålder, kön och smittvägar

13 av 45 män som angav sexuell smittväg smittats utomlands, varav 7 i Thailand. Medianåldern för männen var 34 år (19–58 år). Av de 30 kvinnor som smittats sexuellt uppgavs utlandssmitta i 6 fall. Medianålder för kvinnorna var 22,5 år (16–65 år).

Av de 61 fall som smittats via intravenöst missbruk var 43 män och 18 kvinnor, medianålder för männen var 33 år (20–56 år) och för kvinnorna 22,5 år (18–38 år). För 11 % av fallen uppgavs att smittvägen var okänd. På cirka 5 % av anmälningarna saknades uppgift om smittväg.

Typning

Prov inkom från flertalet fall i Mellansverige. Den narkoman-associerade stammen D/ayw3, som cirkulerat bland missbrukare sedan 2003 var den vanligaste typen även under 2008. Den påvisades hos 16 smittade, varav 10 var män. Även under 2008 smittades 11 män med den för Sverige ovanliga typen C/adr, en ökande trend som pågått sedan 2004. De flesta angav sexuell kontakt i Thailand. 11 män var smittade med A/adw2, som är vanlig bland MSM.

Resistens

Typning av stammar från akuta fall visade att det inte föreligger någon spridning av stammar med resistens mot de nu använda antivirala medlen mot hepatit B.

Kronisk hepatit B

Smittland och smittväg för inhemska fall

Under året anmäldes 1 190 fall av kronisk hepatit B. Cirka 90 % kom från högendemiska länder och var smittade före ankomst till Sverige. Den största andelen, cirka 38 %, kom från Asien, 33 % från Afrika och 12 % från Europa. Uppgift om smittland saknades för 10 %. För de 85 fall där Sverige angivits som smittland var uppgift om smittväg okänd eller saknades på 42 % av anmälningarna. Intravenöst missbruk var orsak till smitta för 22 av de inhemska fallen.

Typning

Vid typning av 45 stammar från kroniska smittbärare var D/ayw2 vanligast, 23 fall, 13 män och 10 kvinnor. Två kroniskt infekterade var smittade med A/adw2, 23 var smittade med D/ayw2 som är vanlig i Sydeuropa och Mellanöstern. Övriga kroniska smittbärare bar på utomeuropiska stammar, varav 4 var smittade med den afrikanska genotyp E och 10 med genotyp C vanlig i Sydostasien.