Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit B och D 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 1139 fall med hepatit B vilket är något färre fall än 2017 och cirka hälften så många fall som 2016. Framförallt har fall som fått infektionen utomlands minskat och kan förklaras av ändringar i migrationsflödet (figur 1). Under 2018 var 93 procent av fallen (n=1055) anmälda med kronisk infektion och övriga med akut (n=46) eller okänd typ av infektion (n=38) (figur 2). Av totala antalet fall rapporterade 2018 var 5 procent (n=55) smittade i Sverige, vilket är det lägsta antalet fall under den senaste 10-årsperioden. Incidensen av fall med överföring i Sverige motsvarar 0,5 fall per 100 000 invånare. Bland de inhemskt smittade fallen var medianåldern 39 år (spridning 0-94 år) och som tidigare år var flest fall män (cirka 60 procent, n=35). Av de som fått sin infektion i Sverige var de vanligaste kända smittvägarna via heterosexuell kontakt och via injektion av droger (figur 3). Av alla fall 2018 var det vanligaste smittlandet Syrien följt av Somalia och Eritrea. Liksom tidigare år rapporterades 2018 de flesta fall av hepatit B-infektion från storstadsregionerna (Stockholm, Västra Götaland och Skåne), både totalt sett och bland fall som fått sin infektion i Sverige. Incidensen av rapporterade fall var högst i Stockholm och Värmland.

År 2018 genotypades 26 prov från 46 av de rapporterade fallen av akut hepatit B infektion. Den vanligaste genotypen var D (60 procent) följt av C (24 procent), B (8 procent), A (4 procent) och E (4 procent). Bland de genotypade proverna identifierades två kluster. Ett kluster (genotyp C) bestod av sex närbesläktade fall varav fem uppgavs ha fått sin infektion i Thailand. Det andra klustret (genotyp D) var fyra fall smittade i Sverige via injektion av droger. Dessa stammar med genotyp D var närbesläktade med 88 stammar genotypade under perioden 2014–2017, främst från personer som injicerar droger, vilket talar för en fortgående smittspridning i gruppen. Inga mutationer som orsakar HBV vaccine escape och antiviral resistens påvisades hos de analyserade stammarna (figur S1). Under 2018 rapporterades också 74 fall av hepatit D-virus infektion. Hepatit D orsakas av ett ofullständigt virus som kräver en samtidig infektion med hepatit B-virus (HBV) för att kunna föröka sig och ge upphov till sjukdom. Sextiotvå av dessa fall uppgavs smittade utomlands, tre i Sverige och för övriga (9 fall) var smittland okänt.

Sammanfattningsvis rapporterades minskat antal fall av hepatit B i Sverige och få inhemskt smittade under 2018. Personer som fått hepatit B-infektionen i Sverige uppger oftast smitta via heterosexuell kontakt eller via orena injektionsverktyg. De senaste två åren har personer som fått sin hepatit B-infektion utomlands minskat i antal, vilket kan förklaras av en minskad migration.

Figur 1. Antal fall av hepatit B per smittland mellan åren 2009-2018.

Figur 1. Antal fall av hepatit B per smittland mellan åren 2009-2018.

Figur 2. Antal fall av hepatit B och typ av infektion mellan åren 2009-2018.

Figur 2. Antal fall av hepatit B och typ av infektion mellan åren 2009-2018.

Figur 3. Antal fall av hepatit B och smittväg smittade i Sverige mellan åren 2009-2018.

Figur 3. Antal fall av hepatit B och smittväg smittade i Sverige mellan åren 2009-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om hepatit B
Sjukdomsinformation om hepatit D
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)