Hepatit B – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Hepatit B 2013

Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2009–2013, uppdelat på smitta i Sverige respektive utomlands.

Antal fall i Sverige är låg.

Av alla 1 789 fall anmäldes majoriteten (1 601 fall) som kronisk/symptomfri infektion, liksom tidigare år inom femårsperioden. Akut infektion rapporterades endast i 78 fall och 110 fall saknade uppgift om infektionstyp (figur 2).

Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2009–2013, uppdelat på typ av infektion.

Symtomfria bärare många.

Smittland utanför Sverige

Av de rapporterade fallen uppgav 1 717 att smittlandet var ett annat än Sverige. Vanligaste länderna som rapporterades var Syrien (334 fall) och Somalia (309 fall). Afrikanska smittländer angavs i 34 % av fallen.

De flesta som infekterats utanför Sverige bar på kronisk/symptomfri infektion (1 569 fall), endast 40 fall av de utlandssmittade rapporterades ha en akut infektion.

Majoriteten av de utlandssmittade fallen saknade information om smittväg (1 415 fall). Den vanligaste smittvägen där detta var angivet i fallanmälan var via graviditet/förlossning (106 fall).

Smittade i Sverige

Som infekterade i Sverige rapporterades 72 fall år 2013, vilket är en tydlig nedgång sedan 2012. Hälften av fallen rapporterades som akut infektion (38 fall) och hälften som kronisk/symptomfri infektion (34 fall) (figur 3).

Figur 3. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion som smittats i Sverige 2009–2013, uppdelat på typ av infektion.

Akuta fall är 38 2013.

Antalet akuta fall i Sverige (38 fall) visade en nedåtgående trend vilket var tydligast i Stockholms och Västra Götalands län, där majoriteten av de akuta fallen vanligen rapporteras varje år (figur 4).

Figur 4. Antalet fall av akut hepatit B-infektion 2009–2013, uppdelat på län.

Akuta fall är flest i Stockholm.

Av de akuta fallen av hepatit B-infektion 2013 anmäldes 21 fall ha smittats med sexuell smittväg och 4 genom injektionsmissbruk. 13 fall anmäldes utan känd smittväg. Akut smittade i Sverige har minskat de senaste fem åren, främst bland injektionsmissbrukare.

Ålder och kön

För alla fall som rapporterades under 2013 var majoriteten män (63 %). Könsfördelningen har varit likartad under hela den senaste 5-årsperioden.

Medianåldern för både kvinnor och män var 32 år. Åldersspridningen för kvinnorna var 3–84 år och för män 0–80 år. Infektion hos barn och unga (0 –24 år) rapporterades i 442 fall, varav 93 fall hos barn under 15 år.

Molekylär övervakning

Filen på Fylogeneriskt träd är inte tillgänglighetsanpassat och är därmed inte optimalt i en skämläsare.

Fylogenetiskt träd för molekylär typning 2013 (PDF, 123 kB)

Folkhälsomyndigheten startade 2013 en 2-årig nationell molekylärepidemiologisk baslinjestudie för akuta fall med hepatit B-infektion. Studien analyserar genotyper, resistens samt "vaccine escape" mutationer, det vill säga virusstammar av hepatit B-viruset (HBV) som muterat så att vaccin inte skyddar effektivt. Den molekylära typningsmetodiken möjliggör att påvisa smittkedjor vilket kan användas för att rikta preventionsinsatser.

Totalt 71 prover analyserades under 2013 från alla Sveriges landsting. Hälften av dessa prover kom från patienter med rapporterad akut hepatit B-infektion, övriga prover analyserades som bakgrundsinformation och kom från patienter med kronisk infektion. Distributionen av HBV-genotyperna för akuta och kroniska patienter visas i tabell 1.

Tabell 1. Fördelning av HBV-genotyp för 71 fall av hepatit B-infektion rapporterade i Sverige 2013.
Typ av HBV infektion HBV genotyp A (procent) HBV genotyp B (procent) HBV genotyp C (procent) HBV genotyp D (procent) HBV genotyp E (procent) HBV genotyp F (procent)
Akut 2,8 % 4,2 % 9,9 % 28 % 4,2 % 1,4 %
Kronisk 11,3 % 2,8 % 7 % 27 % 1,4 % 0 %
Totalt, n=71 14,1 % 7 % 16,9 % 55 % 5,6 % 1,4 %

De första molekylära analyserna visade ett kluster (markerad med röd ruta i det länkade fylogenetiska trädet) av subtypen D/ayw3 bland injektionsmissbrukare samt sekundär spridning av denna genotyp genom sexuella kontakter. Tre av stammarna var identiska, dessa påvisades i tre olika landsting under sju månader. Virusstammen D/ayw3 har stor likhet med de stammar som tidigare påvisats hos injektionsmissbrukare med hepatit B-infektion i Sverige sedan 1970-talet.

Sju av de akuta fallen var smittade med olika varianter av subtypen C/adr, alla smittade genom sexuell kontakt; 4 av dessa uppgav att de fått infektionen i Thailand medan 3 uppgav att smitta skett i Sverige.

Av de analyserade stammarna var 71,9% av genotyp C eller D vilket är en viktig information då pegylerat-interferonbehandling har bättre effekt på kroniska infektioner orsakade av genotyp A och B.

Inga mutationer som orsakar antiviral resistens eller mutationer som försämrar skyddseffekten av hepatit B vaccinet (vaccin escape mutationer) påvisades hos de analyserade stammarna.

Sammanfattning

Den största delen av de hepatit B-fall som 2013 rapporterades i Sverige hade smittats i utlandet. Migrantströmningar till Sverige från högendemiska länder påverkar antalet utlandssmittade eftersom många av dessa fall upptäcks i hälsoundersökningar bland migranter som smittats före ankomst till Sverige. Under 2013 rapporteras en viss ökning av utlandssmittade fall; 1 717 fall, vilket utgör 96 % av det totala antalet fall under året. Det är viktigt att migranter tidigt nås av informations- och preventionsinsatser, t ex vid de kostnadsfria hälsoundersökningar som erbjuds vid inflyttningen till Sverige.

Antalet personer som smittats av hepatit B-infektion i Sverige har däremot minskat tydligt under 2013. Minskningen gäller både för akut och kronisk/symptomfri infektion. Speciellt tydlig är nedgången av akut infektion bland injektionsmissbrukare där antalet fall i Sverige minskat från ca 30–50 fall om året under åren 2009–2010 till endast 14 fall under 2013. Nedgången speglar troligtvis resultatet av ökad tillgång till kostnadsfri vaccinering för riskgruppen under de senaste åren då flera nya lågtröskelmottagningar med sprututbyte och erbjudande om hepatit B-vaccination för injektionsmissbrukare startats. Bland akuta fall som smittats genom heterosexuell smittväg ses också en viss minskning under 2013.

Med hjälp av molekylär typning kan smittkedjor för hepatit B spridning påvisas vilket ger en bakgrund till hur preventionsinsatser bör riktas. Resultat från den molekylärepidemiologiska baslinjestudien som myndigheten startade 2013, visar att ingen smittkedja med fyra eller fler identiska stammar påvisades. Vidare pekar den molekylära typningen på att det är viktigt att erbjuda hepatit B-vaccination till injektionsmissbrukare och deras sexualpartner, men också att vaccination bör rekommenderas till utlandsresenärer med fokus på resande till länder med hög prevalens av hepatit B, t ex Thailand. Analyser visar även att undersökta virusstammar är känsliga mot antiviraler som finns tillgängliga och att vaccinet skyddar mot de cirkulerande stammarna.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit B – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 1 / 0,63 2 / 1,27 8 / 5,04 17 / 10,70 6 / 3,77 8 / 5,01 12 / 7,51 8 / 5,02 29 / 18,30 40 / 25,60 41 / 26,60
Dalarna 10 / 3,48 7 / 2,44 24 / 8,32 18 / 6,24 8 / 2,78 16 / 5,56 23 / 8,01 50 / 17,47 93 / 32,69 93 / 33,09 69 / 24,74
Gotland 0 / 0 3 / 4,92 2 / 3,27 2 / 3,28 4 / 6,65 2 / 3,35 2 / 3,38 1 / 1,71 19 / 32,76 1 / 1,74 3 / 5,24
Gävleborg 4 / 1,40 13 / 4,55 27 / 9,40 13 / 4,52 21 / 7,30 26 / 9,05 31 / 10,82 38 / 13,30 91 / 31,98 101 / 35,84 94 / 33,57
Halland 6 / 1,75 18 / 5,24 26 / 7,58 18 / 5,29 13 / 3,86 16 / 4,79 20 / 6,07 23 / 7,08 42 / 13,11 60 / 19,06 63 / 20,28
Jämtland 1 / 0,75 0 / 0 8 / 6,03 7 / 5,30 9 / 6,86 12 / 9,17 7 / 5,37 26 / 20,03 37 / 28,76 40 / 31,40 31 / 24,45
Jönköping 9 / 2,44 17 / 4,61 28 / 7,59 12 / 3,27 11 / 3,01 31 / 8,53 28 / 7,76 26 / 7,28 71 / 20,13 97 / 27,89 87 / 25,27
Kalmar 3 / 1,22 10 / 4,05 16 / 6,46 6 / 2,43 15 / 6,10 28 / 11,41 27 / 11,04 27 / 11,09 85 / 35,08 102 / 42,92 92 / 39,05
Kronoberg 4 / 1,96 11 / 5,40 7 / 3,43 10 / 4,92 11 / 5,44 8 / 3,97 20 / 10,01 22 / 11,14 43 / 22,09 55 / 28,74 49 / 25,91
Norrbotten 8 / 3,22 19 / 7,65 15 / 6,02 12 / 4,81 16 / 6,41 32 / 12,80 37 / 14,77 22 / 8,75 64 / 25,54 85 / 34,04 67 / 26,80
Skåne 36 / 2,53 80 / 5,63 103 / 7,28 86 / 6,13 98 / 7,05 141 / 10,23 113 / 8,30 150 / 11,15 222 / 16,76 260 / 19,94 169 / 13,11
Stockholm 131 / 5,34 255 / 10,39 251 / 10,29 253 / 10,48 277 / 11,58 385 / 16,20 406 / 17,32 357 / 15,47 413 / 18,20 445 / 19,94 393 / 17,88
Södermanland 9 / 2,98 12 / 3,97 26 / 8,59 30 / 9,94 26 / 8,68 34 / 11,43 35 / 11,88 51 / 17,51 81 / 28,12 97 / 34,19 80 / 28,50
Uppsala 18 / 4,45 25 / 6,18 31 / 7,74 34 / 8,61 38 / 9,78 50 / 13,03 49 / 13,02 49 / 13,28 61 / 16,88 75 / 21,18 56 / 16,05
Värmland 1 / 0,35 18 / 6,35 14 / 4,93 13 / 4,59 23 / 8,13 29 / 10,27 45 / 15,99 37 / 13,20 90 / 32,22 98 / 35,52 93 / 33,86
Västerbotten 10 / 3,59 11 / 3,95 14 / 5,07 12 / 4,37 13 / 4,76 26 / 9,57 23 / 8,51 30 / 11,17 51 / 19,18 66 / 25,06 70 / 26,68
Västernorrland 3 / 1,24 7 / 2,89 11 / 4,52 7 / 2,87 11 / 4,50 19 / 7,74 22 / 8,96 35 / 14,23 67 / 27,28 110 / 45,10 75 / 30,86
Västmanland 5 / 1,78 9 / 3,20 21 / 7,48 11 / 3,94 16 / 5,77 20 / 7,25 27 / 9,86 25 / 9,22 76 / 28,40 92 / 34,81 63 / 24,07
Västra Götaland 45 / 2,55 103 / 5,83 142 / 8,07 112 / 6,42 124 / 7,15 134 / 7,76 129 / 7,54 154 / 9,11 296 / 17,71 294 / 17,83 258 / 15,81
Örebro 9 / 2,92 11 / 3,57 18 / 5,85 20 / 6,52 19 / 6,22 33 / 10,83 26 / 8,60 25 / 8,36 78 / 26,45 73 / 25,08 75 / 26,03
Östergötland 3 / 0,64 25 / 5,29 20 / 4,24 18 / 3,83 21 / 4,50 31 / 6,66 36 / 7,80 56 / 12,24 93 / 20,57 71 / 15,93 92 / 20,81
Totalt 316 / 2,99 656 / 6,22 812 / 7,72 711 / 6,80 780 / 7,51 1081 / 10,47 1118 / 10,93 1212 / 11,98 2102 / 21,03 2355 / 23,91 2020 / 20,72

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.1% 0.3% 0.1% 1.2% 0.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.9% 0.6% 1.1% 0.8% 1.1% 0.6% 1.4% 2.4% 2.1% 1.5% 3.0% 2.6%
5 - 9 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.5% 0.8% 0.9% 0.4% 0.5% 0.2% 1.2% 0.5% 0.9% 1.1% 0.5% 0.7% 0.6% 0.9% 0.6% 1.1% 1.2% 1.7% 1.1% 1.7% 2.1% 2.6% 2.2%
10 - 14 0.4% 0.4% 0.7% 1.6% 1.2% 2.0% 2.0% 1.9% 2.5% 1.2% 2.5% 2.3% 1.9% 1.5% 2.1% 1.2% 2.7% 1.5% 1.6% 1.9% 2.2% 2.5% 2.7% 2.3% 3.4% 4.3% 4.5%
15 - 19 1.2% 2.4% 3.0% 4.8% 4.8% 6.7% 5.7% 17.5% 13.8% 7.8% 8.3% 9.0% 7.8% 8.4% 7.3% 6.8% 6.9% 6.4% 7.1% 8.6% 7.1% 7.9% 6.2% 7.0% 7.4% 6.8% 6.4%
20 - 29 15.0% 15.5% 20.6% 18.4% 18.6% 18.8% 22.7% 24.4% 25.3% 28.4% 26.6% 29.5% 31.9% 29.6% 30.3% 29.7% 29.5% 29.3% 29.3% 27.7% 32.7% 27.1% 26.0% 25.2% 28.6% 26.7% 26.3%
30 - 39 31.8% 35.7% 31.0% 33.8% 35.9% 31.1% 31.4% 25.9% 27.6% 28.9% 29.8% 27.3% 29.0% 27.4% 30.1% 28.7% 30.5% 29.7% 27.9% 27.5% 28.4% 28.9% 29.7% 28.2% 28.5% 26.5% 30.6%
40 - 49 24.0% 22.2% 23.0% 19.6% 20.8% 21.6% 19.8% 16.3% 16.6% 19.1% 16.6% 15.5% 14.0% 15.9% 15.1% 15.3% 15.4% 15.7% 17.5% 18.5% 16.1% 18.0% 17.6% 17.9% 16.0% 16.9% 14.7%
50 - 59 14.4% 11.0% 11.3% 10.2% 9.6% 9.5% 9.5% 7.6% 7.5% 8.4% 9.1% 8.1% 7.5% 8.4% 7.4% 10.8% 8.2% 8.6% 9.2% 8.7% 6.7% 8.0% 8.2% 9.3% 8.2% 8.0% 7.8%
60 - 69 7.4% 6.5% 5.7% 5.0% 4.7% 6.1% 4.2% 3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 4.8% 4.0% 5.3% 4.4% 3.9% 4.0% 4.3% 3.5% 3.2% 3.2% 2.7% 3.6% 3.5% 2.3% 3.4% 3.4%
70 - 79 3.6% 4.1% 3.0% 3.9% 2.8% 1.9% 2.5% 1.2% 1.3% 1.2% 1.0% 1.2% 1.5% 1.0% 1.2% 1.3% 0.8% 1.6% 1.5% 0.9% 1.1% 1.1% 1.6% 1.7% 1.2% 0.8% 0.8%
80+ 1.3% 1.1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 0.3% 0.6% 0.2%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 63.1% 58.1% 58.3% 61.4% 59.9% 58.6% 60.1% 68.5% 72.2% 68.0% 63.0% 63.1% 62.8% 62.1% 61.5% 58.6% 61.2% 58.7% 56.5% 59.0% 61.0% 59.0% 59.3% 59.0% 58.1% 55.9% 52.8%
Kvinna 36.7% 41.8% 41.2% 38.4% 40.0% 41.2% 39.6% 31.2% 27.6% 31.6% 36.4% 35.6% 36.9% 37.8% 37.9% 40.4% 38.1% 40.2% 41.3% 37.6% 35.4% 37.7% 38.6% 39.8% 40.2% 41.1% 45.1%
Okänd 0.2% 0.1% 0.5% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.6% 1.3% 0.3% 0.1% 0.6% 1.0% 0.7% 1.1% 2.2% 3.4% 3.6% 3.3% 2.1% 1.2% 1.7% 3.0% 2.1%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 4.0% 7.0% 5.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 6.0% 4.0% 6.0% 6.0% 4.0% 8.0% 8.0% 10.0% 9.0% 16.0% 18.0% 16.0% 22.0% 21.0% 23.0% 23.0% 21.0% 21.0% 20.0% 15.0% 8.0%
Andel smittade utomlands: 61.0% 81.0% 78.0% 75.0% 81.0% 85.0% 83.0% 83.0% 87.0% 84.0% 85.0% 87.0% 83.0% 80.0% 79.0% 79.0% 73.0% 72.0% 66.0% 56.0% 59.0% 56.0% 57.0% 54.0% 51.0% 52.0% 51.0% 42.0%
Andel som saknar uppgift: 35.0% 12.0% 17.0% 19.0% 13.0% 10.0% 12.0% 11.0% 9.0% 10.0% 9.0% 9.0% 9.0% 12.0% 11.0% 12.0% 11.0% 10.0% 18.0% 22.0% 20.0% 21.0% 20.0% 25.0% 28.0% 28.0% 34.0% 50.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 316 rapporterade fall
 • 12 (4.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 192 (61.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 112 (35.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 16
 2. Uzbekistan - 12
 3. Kina - 11
 4. Turkiet - 11
 5. Indien - 9
 6. Eritrea - 8
 7. Somalia - 8
 8. Nigeria - 8
 9. Syrien - 7
 10. Vietnam - 7
 11. Pakistan - 7
 12. Polen - 6
 13. Rumänien - 6
 14. Sudan - 5

År 2023

Totalt 656 rapporterade fall
 • 45 (7.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 529 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 82 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 50
 2. Mongoliet - 39
 3. Afghanistan - 31
 4. Turkiet - 28
 5. Kina - 27
 6. Vietnam - 23
 7. Syrien - 18
 8. Somalia - 18
 9. Thailand - 16
 10. Eritrea - 15
 11. Gambia - 13
 12. Uzbekistan - 13
 13. Albanien - 13
 14. Sudan - 12

År 2022

Totalt 812 rapporterade fall
 • 39 (5.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 636 (78.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 137 (17.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 118
 2. Syrien - 38
 3. Kina - 34
 4. Afghanistan - 34
 5. Vietnam - 28
 6. Eritrea - 24
 7. Nigeria - 21
 8. Albanien - 18
 9. Sudan - 17
 10. Rumänien - 17
 11. Somalia - 17
 12. Turkiet - 16
 13. Uzbekistan - 11
 14. Ghana - 10

År 2021

Totalt 711 rapporterade fall
 • 40 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 531 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 140 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 31
 2. Afghanistan - 31
 3. Vietnam - 29
 4. Kina - 28
 5. Thailand - 22
 6. Sudan - 21
 7. Eritrea - 20
 8. Turkiet - 20
 9. Albanien - 19
 10. Rumänien - 16
 11. Somalia - 16
 12. Ghana - 13
 13. Kongo, demokratiska republiken - 13
 14. Kamerun - 12

År 2020

Totalt 780 rapporterade fall
 • 43 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 630 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 107 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Uzbekistan - 44
 2. Syrien - 40
 3. Afghanistan - 38
 4. Vietnam - 35
 5. Eritrea - 33
 6. Somalia - 30
 7. Mongoliet - 28
 8. Turkiet - 25
 9. Kina - 21
 10. Albanien - 20
 11. Etiopien - 18
 12. Sudan - 17
 13. Rumänien - 16
 14. Thailand - 15

År 2019

Totalt 1081 rapporterade fall
 • 50 (5.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 916 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 115 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 64
 2. Somalia - 58
 3. Eritrea - 47
 4. Thailand - 41
 5. Afghanistan - 41
 6. Turkiet - 40
 7. Uzbekistan - 40
 8. Albanien - 39
 9. Kina - 37
 10. Vietnam - 35
 11. Rumänien - 26
 12. Etiopien - 22
 13. Mongoliet - 20
 14. Ghana - 18
 15. Polen - 17

År 2018

Totalt 1118 rapporterade fall
 • 53 (5.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 932 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 133 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 98
 2. Somalia - 70
 3. Eritrea - 61
 4. Vietnam - 46
 5. Afghanistan - 45
 6. Thailand - 44
 7. Kina - 40
 8. Mongoliet - 32
 9. Rumänien - 30
 10. Albanien - 28
 11. Etiopien - 26
 12. Turkiet - 25
 13. Polen - 18
 14. Sudan - 17

År 2017

Totalt 1212 rapporterade fall
 • 72 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1007 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 133 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 147
 2. Somalia - 74
 3. Eritrea - 71
 4. Afghanistan - 55
 5. Thailand - 48
 6. Kina - 42
 7. Rumänien - 39
 8. Etiopien - 39
 9. Turkiet - 37
 10. Mongoliet - 30
 11. Vietnam - 23
 12. Irak - 21
 13. Albanien - 19
 14. Nigeria - 18

År 2016

Totalt 2102 rapporterade fall
 • 94 (4.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1822 (87.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 186 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Afghanistan - 460
 2. Syrien - 354
 3. Somalia - 150
 4. Eritrea - 99
 5. Iran - 58
 6. Irak - 51
 7. Kina - 47
 8. Thailand - 41
 9. Etiopien - 40
 10. Mongoliet - 40
 11. Rumänien - 39
 12. Vietnam - 34
 13. Albanien - 31
 14. Turkiet - 27

År 2015

Totalt 2355 rapporterade fall
 • 131 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1978 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 246 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 421
 2. Afghanistan - 247
 3. Eritrea - 246
 4. Somalia - 182
 5. Albanien - 60
 6. Kina - 49
 7. Rumänien - 48
 8. Etiopien - 44
 9. Vietnam - 43
 10. Thailand - 42
 11. Turkiet - 37
 12. Iran - 36
 13. Mongoliet - 29
 14. Gambia - 27

År 2014

Totalt 2020 rapporterade fall
 • 117 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1722 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 181 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 348
 2. Eritrea - 282
 3. Somalia - 169
 4. Afghanistan - 61
 5. Kina - 56
 6. Rumänien - 49
 7. Thailand - 49
 8. Albanien - 49
 9. Vietnam - 37
 10. Mongoliet - 36
 11. Turkiet - 34
 12. Etiopien - 34
 13. Gambia - 25
 14. Sudan - 24

År 2013

Totalt 1776 rapporterade fall
 • 71 (4.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1551 (87.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 154 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 312
 2. Syrien - 203
 3. Eritrea - 121
 4. Afghanistan - 88
 5. Kina - 65
 6. Thailand - 57
 7. Albanien - 39
 8. Vietnam - 37
 9. Turkiet - 36
 10. Nigeria - 27
 11. Rumänien - 26
 12. Uzbekistan - 25
 13. Gambia - 23
 14. Etiopien - 21

År 2012

Totalt 1542 rapporterade fall
 • 119 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1281 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 142 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 214
 2. Afghanistan - 98
 3. Syrien - 73
 4. Turkiet - 54
 5. Thailand - 53
 6. Vietnam - 48
 7. Kina - 46
 8. Albanien - 45
 9. Eritrea - 39
 10. Kosovo - 37
 11. Bosnien och Hercegovina - 33
 12. Serbien - 28
 13. Irak - 26
 14. Iran - 26

År 2011

Totalt 1393 rapporterade fall
 • 110 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1108 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 175 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 145
 2. Afghanistan - 71
 3. Kina - 67
 4. Thailand - 55
 5. Mongoliet - 51
 6. Eritrea - 48
 7. Vietnam - 37
 8. Turkiet - 37
 9. Irak - 30
 10. Syrien - 27
 11. Rumänien - 26
 12. Kosovo - 25
 13. Serbien och Montenegro - 24
 14. Sudan - 22

År 2010

Totalt 1570 rapporterade fall
 • 158 (10.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1246 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 166 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 303
 2. Thailand - 71
 3. Afghanistan - 64
 4. Kina - 63
 5. Vietnam - 50
 6. Serbien och Montenegro - 43
 7. Eritrea - 43
 8. Turkiet - 41
 9. Irak - 32
 10. Kosovo - 25
 11. Mongoliet - 25
 12. Iran - 23
 13. Polen - 21
 14. Etiopien - 21

År 2009

Totalt 1502 rapporterade fall
 • 134 (9.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1185 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 183 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 297
 2. Thailand - 75
 3. Turkiet - 58
 4. Irak - 49
 5. Vietnam - 47
 6. Kina - 43
 7. Afghanistan - 33
 8. Uzbekistan - 28
 9. Mongoliet - 27
 10. Eritrea - 26
 11. Etiopien - 25
 12. Ryssland - 25
 13. Kosovo - 21
 14. Gambia - 19

År 2008

Totalt 1508 rapporterade fall
 • 235 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1101 (73.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 172 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 214
 2. Irak - 81
 3. Turkiet - 60
 4. Thailand - 58
 5. Mongoliet - 43
 6. Kina - 37
 7. Eritrea - 32
 8. Afghanistan - 31
 9. Syrien - 27
 10. Vietnam - 25
 11. Uzbekistan - 23
 12. Gambia - 22
 13. Serbien och Montenegro - 21
 14. Ryssland - 21

År 2007

Totalt 1440 rapporterade fall
 • 257 (18.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1033 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 150 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 169
 2. Irak - 110
 3. Thailand - 69
 4. Turkiet - 61
 5. Kina - 42
 6. Afghanistan - 39
 7. Burundi - 31
 8. Vietnam - 24
 9. Eritrea - 21
 10. Serbien och Montenegro - 20
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 20
 12. Burma - 19
 13. Syrien - 18
 14. Albanien - 17

År 2006

Totalt 1148 rapporterade fall
 • 186 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 761 (66.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 201 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 62
 2. Thailand - 58
 3. Turkiet - 55
 4. Burma - 37
 5. Irak - 36
 6. Vietnam - 30
 7. Syrien - 28
 8. Burundi - 28
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 24
 10. Kina - 23
 11. Eritrea - 22
 12. Serbien och Montenegro - 20
 13. Afghanistan - 17
 14. Filippinerna - 15

År 2005

Totalt 1307 rapporterade fall
 • 286 (22.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 733 (56.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 288 (22.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 54
 2. Somalia - 50
 3. Burundi - 46
 4. Turkiet - 40
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 33
 6. Kina - 29
 7. Vietnam - 26
 8. Afghanistan - 25
 9. Irak - 21
 10. Syrien - 19
 11. Polen - 17
 12. Burma - 17
 13. Filippinerna - 15
 14. Indien - 15

År 2004

Totalt 1614 rapporterade fall
 • 331 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 953 (59.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 330 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 94
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 68
 3. Turkiet - 66
 4. Thailand - 52
 5. Vietnam - 40
 6. Kina - 35
 7. Irak - 32
 8. Afghanistan - 30
 9. Ryssland - 29
 10. Sierra Leone - 25
 11. Burundi - 21
 12. Syrien - 19
 13. Albanien - 19
 14. Etiopien - 19

År 2003

Totalt 1855 rapporterade fall
 • 428 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1046 (56.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 381 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 163
 2. Turkiet - 78
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 64
 4. Irak - 48
 5. Thailand - 43
 6. Vietnam - 33
 7. Kina - 33
 8. Syrien - 31
 9. Afghanistan - 29
 10. Ryssland - 26
 11. Bulgarien - 25
 12. Albanien - 22
 13. Iran - 21
 14. Eritrea - 21

År 2002

Totalt 1629 rapporterade fall
 • 368 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 924 (57.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 337 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 111
 2. Somalia - 73
 3. Irak - 62
 4. Turkiet - 54
 5. Bosnien och Hercegovina - 40
 6. Vietnam - 40
 7. Thailand - 38
 8. Kina - 34
 9. Ryssland - 30
 10. Iran - 25
 11. Syrien - 24
 12. Mongoliet - 22
 13. Bulgarien - 19
 14. Afghanistan - 17

År 2001

Totalt 1362 rapporterade fall
 • 285 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 736 (54.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 341 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Bosnien och Hercegovina - 66
 2. Irak - 63
 3. Turkiet - 55
 4. Somalia - 54
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 46
 6. Thailand - 42
 7. Vietnam - 32
 8. Afghanistan - 27
 9. Syrien - 25
 10. Kina - 22
 11. Iran - 17
 12. Ryssland - 15
 13. Sierra Leone - 15
 14. Gambia - 15

År 2000

Totalt 1347 rapporterade fall
 • 289 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 688 (51.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 370 (28.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 2. Irak - 50
 3. Turkiet - 47
 4. Bosnien och Hercegovina - 44
 5. Somalia - 42
 6. Vietnam - 42
 7. Thailand - 37
 8. Syrien - 27
 9. Kina - 26
 10. Libanon - 21
 11. Afghanistan - 21
 12. Gambia - 19
 13. Sydkorea - 14
 14. Indien - 14

År 1999

Totalt 1325 rapporterade fall
 • 260 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 692 (52.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 373 (28.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 110
 2. Turkiet - 64
 3. Irak - 47
 4. Vietnam - 43
 5. Somalia - 40
 6. Thailand - 38
 7. Iran - 22
 8. Libanon - 22
 9. Kina - 20
 10. Syrien - 20
 11. Bosnien och Hercegovina - 20
 12. Afghanistan - 17
 13. Gambia - 15
 14. Utland - 13

År 1998

Totalt 1293 rapporterade fall
 • 197 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 655 (51.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 441 (34.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 60
 2. Irak - 57
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 4. Vietnam - 42
 5. Somalia - 41
 6. Kina - 36
 7. Bosnien och Hercegovina - 32
 8. Iran - 29
 9. Thailand - 27
 10. Afghanistan - 23
 11. Syrien - 18
 12. Libanon - 18
 13. Filippinerna - 17
 14. Albanien - 13

År 1997

Totalt 1571 rapporterade fall
 • 124 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 655 (42.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 792 (50.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 79
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 77
 3. Turkiet - 58
 4. Vietnam - 40
 5. Irak - 37
 6. Bosnien och Hercegovina - 27
 7. Kina - 25
 8. Libanon - 24
 9. Thailand - 24
 10. Polen - 18
 11. Iran - 17
 12. Sydkorea - 17
 13. Syrien - 15
 14. Gambia - 15