Hepatit B – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Hepatit B 2015

År 2015 rapporterades 2 388 fall med hepatit B-infektion. Av dessa hade 132 fall fått sin infektion i Sverige, vilket motsvarar 6 procent. Av 2015 års fall hade majoriteten, 82 procent, fått hepatit B- infektionen utomlands i samband med utlandsvistelse eller före immigration till Sverige medan 12 procent saknas uppgift om smittland. Under den senaste 10-årsperioden ses en uppåtgående trend av antalet rapporterade fall varav flertalet smittats utomlands (figur 1).

Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2006–2015, totalt antal fall per år och smittade i Sverige.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2006–2015, totalt antal fall per år och smittade i Sverige

Typ av hepatit B-infektion

Av alla fall 2015 anmäldes 82 procent med kronisk infektion. Antalet fall med kronisk infektion visar en uppåtgående trend den senaste 10-årsperioden. Antalet fall med akut infektion har efter en svagt nedåtgående trend återigen ökat de senaste två åren. År 2015 rapporterades 151 fall med akut infektion. Information om typ av infektion saknades för 143 fall (figur 2).

Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2006–2015, per typ av infektion.

Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2006–2015, per typ av infektion.

Smittväg, åldrar och könsfördelning

Drygt 80 procent av rapporterade fall under 2015 saknade information om smittväg (1 945 fall). Den vanligaste rapporterade smittvägen var från mor-till barn (oftast i samband med förlossningen) med 134 fall följt av smitta via heterosexuell kontakt (100 fall). Övriga rapporterade smittvägar var blod/blodprodukter (46 fall), injektionsberoende (34 fall), vårdrelaterad smitta (41 fall) och sex mellan män (14 fall).

Under den senaste 10-årsperioden ses en ökning av antalet som anmäls med okänd smittväg. Övriga rapporterade smittvägarna ligger på samma nivå under motsvarande tidsintervall.

Majoriteten av alla rapporterade fall 2015 var män. Under den senaste 10-årsperioden har antalet män bland de rapporterade fallen ökat men antalet kvinnor legat på samma nivå (figur 3). Bland samtliga smittvägar var män överrepresenterade (tabell 1).

År 2015 var medianåldern för kvinnor 34 år (0–92 år) och män 33 år (0–76 år). Infektion hos barn och unga (0–24 år) rapporterades i 685 fall, varav 91 fall hos barn under 15 år.

Figur 3. Antal män och kvinnor bland alla anmälda fall 2006–2015.

Figur 3. Antal män och kvinnor bland alla anmälda fall 2006–2015.

Annan smittväg avser smittvägar såsom mor-till-barn-smitta, vårdrelaterad smitta, via kontaminerade blod/blodprodukter, tatuering/piercing, yrkesrelaterad smitta, personsmitta (ej sexuell) etc.

Tabell 1. Alla anmälda hepatit B-fall 2015 per smittväg och kön.
Smittoväg Antal kvinnor (procent) Antal män (procent) Totalt kvinnor och män
Injektionsberoende 7 (21 %) 27 (79 %) 34
Heterosexuell smitta 33 (33 %) 67 (77 %) 100
Sex mellan män 14 (100 %) 14
Annan smittväg 111 (38 %) 184 (62 %) 295
Okänd smittväg 509 (26 %) 1 427 (75 %) 1 945
Totalt 661 (28 %) 1 718 (72 %) 2 388

Smittland Sverige

År 2015 rapporterades 132 fall med smittland Sverige varav majoriteten var män (68 %). Antalet inhemska fall visar en svag ökning de senaste två åren. En bidragande faktor till ökningen är bland annat ett utbrott bland personer som injicerar droger samt ett utbrott med okänd smittväg (mer information nedan under rubriken Molekylär övervakning).

Akut infektion rapporterades i 87 fall och kronisk infektion i 43 fall. Två fall saknade information om infektionstyp (figur 4).

Figur 4. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2006 – 2015 med smittland Sverige, per typ av infektion.

Figur 4. Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2006 – 2015 med smittland Sverige, per typ av infektion.

Av de inhemska fallen med akut hepatit B-infektion rapporterade majoriteten heterosexuell smittväg följt av fall bland personer som injicerar droger. Vid kronisk infektion saknades information om specifik smittväg för drygt hälften av de rapporterade fallen (tabell 2).

Tabell 2. Smittade i Sverige 2015 per typ av infektion, smittväg och kön. (a) För 2 personer saknades information om kön.
Typ av infektion Heterosexuell kontakt (kvinnor / män) Sex mellan män Infektionsberoende (kvinnor / män) Annat eller okänd (kvinnor / män) Total (kvinnor / män)
Akut infektion 35 (13 / 22) 3 21 (6 / 15) 28 (6 / 22) 87 (25 / 62)
Kronisk / symtomfri infektion 9 (4 / 5) 2 9 (1 / 8) 23 (11 / 12) 43 (16 /27)
Total av typ 44 (17 / 27) 5 23 (7 / 23) 51 (17 / 34) 132 (41 / 89)

Antal fall med smittland Sverige som rapporterats med akut infektion bland personer som injicerar droger har ökat sedan 2013 då endast 4 fall rapporterades, till 24 fall 2014 och 21 fall 2015. Heterosexuell smitta och okänd smittväg har ökat under 2015 (figur 5), troligen på grund av de utbrott som följts under 2015 (mer information nedan under rubriken Molekylär övervakning).

Figur 5. Antal fall med akut hepatit B infektion, smittland Sverige, per smittväg 2006–2015.

Figur 5. Antal fall med akut hepatit B infektion, smittland Sverige, per smittväg 2006–2015.

Barn och ungdomar smittade i Sverige

Majoriteten av barn och ungdomar (0–24 år) smittade i Sverige var av manligt kön 16/20 (80 %) (tabell 3). För majoriteten fall (55 %) var smittvägen okänd. Ett fall var via mor-till-barn-smitta. Den vanligaste kända smittvägen var sexuell kontakt följd av injektionsberoende. Resterande fall saknade uppgift om smittväg.

Tabell 3. Hepatit B-fall och smittvägar rapporterade bland barn och ungdomar smittade i Sverige 2015. Ett fall rapporterat med mor-till-barn-smitta. Resterande fall saknar uppgift om smittväg.
Kön och ålder Infektionsberoende Sexuell kontakt Annat/okänd Total
Kvinna, 0-14 år
Man, 0-14 år 1 1
Totalt båda könen, 0-14 år 1 1
Kvinna, 15-19 år 1 1 2
Man, 15-19 år 1 4 5
Totalt båda könen, 15-19 år 2 5 7
Kvinna, 20-24 år 1 1 2
Man, 20-24 år 4 2 4 10
Totalt båda könen, 20-24 år 4 3 5 12
Totalt kvinnor, 0-24 år 2 2 4
Totalt män, 0-24 år 4 3 9 16
Totalt båda könen, 0-24 år 4 (20 %) 5 (25%) 11 (55 %) 20

Smittland utanför Sverige

Under 2015 sågs en fortsatt ökning av fall som rapporterades ha smittats utomlands. 1 964 personer (82 %) uppgav ett annat smittland än Sverige. Av de fall som rapporterades 2015 som utlandssmittade var majoriteten män (72 %). Antalet kvinnor smittade utomlands har legat på samma nivå den senaste 10-årsperioden medan antalet män med utlandssmitta visar en ökande trend (figur 6).

Figur 6. Antal rapporterade hepatit B-fall 2006–2005, smittade utomlands per kön.

Figur 6. Antal rapporterade hepatit B-fall 2006–2005, smittade utomlands per kön.

Majoriteten av de som smittats utomlands hade kronisk infektion (95 %) och endast 2,5 procent anmäldes med akut infektion. I övriga fall saknades information om infektionstyp.

För de flesta av fallen saknades information om smittväg. Den vanligaste rapporterade smittvägen bland utlandssmittade var mor-barn-smitta med 133 fall (7 %) (tabell 4).

Tabell 4. Smittade utomlands 2015 per typ av infektion, smittväg och kön.
Typ av HBV infektion Mor till barn (kvinnor / män) Heterosexuell (kvinnor / män) Sex mellan män Infektionsberoende (kvinnor / män) Annat eller okänd (kvinnor / män) Totalt (kvinnor / män)
Akut 1 (0 / 1) 10 (0 / 10) 3 1 (0 / 1) 34 (5 / 29) 49 (5 / 44)
Kronisk/symtomfri 132 (61 / 71) 42 (15 / 27) 6 3 (0 / 3) 1666 (428 / 1 238) 1849 (518 / 1 331)
Okänd typ av infektion 0 1 (1 / 0) 0 0 58 (21 / 37) 59 (22 / 37)
Totalt 133 (61 / 72) 53 (16 / 37) 9 4 (0 / 4) 1758 (454 / 1 300) 1957 (545 / 1 412)

De vanligaste länderna för rapporterad utlandssmitta var Syrien (21 %), Afghanistan (12 %), Eritrea (12 %) och Somalia (9 %). Information om smittland saknades i 12 procent av fallen.

Molekylär övervakning

Folkhälsomyndigheten startade 2013 en nationell molekylärepidemiologisk baslinjestudie för akuta fall med hepatit B-infektion. Studien analyserar genotyper, resistens samt "vaccine escape"- mutationer, det vill säga virusstammar av hepatit B-viruset (HBV) som muterat så att vaccin inte skyddar effektivt. Den molekylära typningsmetodiken möjliggör att påvisa utbrott och smittkedjor i Sverige vilket kan användas för att rikta preventionsinsatser.

Totalt 110 prover analyserades under 2015 från alla Sveriges landsting. Av dessa prover kom 102 från patienter med rapporterad akut hepatit B-infektion, medan övriga prover analyserades som bakgrundsinformation och kom från patienter med kronisk infektion. Distributionen av HBV-genotyperna för akuta och kroniska patienter visas i tabell 5.

Tabell 5. Fördelning av HBV-genotyp för 110 fall av hepatit B-infektion rapporterade i Sverige 2015.
Typ av HBV infektion HBV genotyp A, antal (procent) HBV genotyp B, antal (procent) HBV genotyp C, antal (procent) HBV genotyp D, antal (procent) HBV genotyp E, antal (procent) HBV genotyp F, antal (procent)
Akut 39 (38 %) 1 (1 %) 7 (7 %) 52 (51 %) 1 (1 %) 3 (3 %)
Kronisk 1 (13 %) 2 (25 %) 1 (13 %) 4 (50 %) 0 0
Totalt, antal = 110 40 (36 %) 3 (3 %) 8 (7 %) 56 (51 %) 1 (1 %) 3 (3 %)

Med hjälp av molekylär typning och fylogenetisk analys av DNA-sekvenser från de 110 hepatit B-stammar som inkom under året sågs en fortsatt ökning av fallen som tillhörde två pågående svenska utbrott.

Filen Fylogenetiskt träd är inte tillgänglighetsanpassat och är därför inte optimalt för skärmläsare.

Fylogenetisk träd, NJ metod baserat på analys av HBV hela S-genen (preS1, preS2, S, 1170nt), 2013-2015 (PDF, 138 kB)

En fortsatt ökning med 32 nya fall 2015 med genotyp/subtyp D/ayw3 tillhörde utbrottet som startade 2014 (totalt 67 fall per 2015-12-31). Majoriteten av dessa fall (19/32; 59 %) var rapporterade bland personer som injicerar droger. Fem fall (25 %) var smittade via heterosexuell kontakt och för resterande 8 (15 %) var smittvägen okänd. Prover kopplade till detta utbrott kom ifrån åtta län (Uppsala, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västerbotten, Västernorrland, Östergötland).

Under 2015 upprättades ett nytt utbrottsärende med en stam med genotyp/subtyp A/adw2. Totalt under året påvisades 21 fall. Några fall var även rapporterade 2014 med totalt 26 fall (per 2015-12-31). Samtliga fall var män (medelålder 45 år) och 14/21 fall (67 %) hade okänd smittväg. I sju av fallen uppgavs heterosexuell smittväg. Fallen rapporterades från fem län (Stockholm, Blekinge, Västra Götaland, Västmanland och Jönköping), varav majoriteten av fallen från Stockholm (80 %).

En annan stam med genotyp/subtyp D/ayw3 påvisades även i tre fall som smittats via män som har sex med män. De hade samma sekvens som ytterligare ett fall rapporterat 2014.

Inga mutationer som orsakar antiviral resistens påvisades vilket visar att de analyserade stammarna är känsliga mot de antiviraler som finns tillgängliga för behandling. Alla stammar utom en saknade mutation förknippad med "vaccine escape", vilket indikerade att vaccinet fortfarande skyddar.

Analys

Antalet personer som smittats i Sverige av hepatit B-infektion ökade något under 2015. Ökningen gäller både för akut och kronisk infektion. Tydligast är uppgången av akut infektion bland personer som injicerar droger. Bland akuta fall som smittats genom heterosexuell smittväg ses också en viss ökning de senaste tre åren, medan antalet fall bland män som smittats genom sex med män har minskat under samma period.

Det totala antalet hepatit B-fall som rapporteras i Sverige har ökat successivt under den senaste 10-årsperioden varav den största andelen under perioden är personer med kronisk infektion som har smittats i utlandet. Migration till Sverige från högprevalenta länder påverkar antalet utlandssmittade eftersom många av dessa fall upptäcks bland migranter som smittats före ankomst till Sverige. Under 2015 rapporteras en fortsatt ökning av utlandssmittade fall; 1 964 fall, vilket utgör 82 procent av det totala antalet fall under året. Det är viktigt att asylsökande och andra migrantgrupper tidigt nås av informations- och preventionsinsatser, t ex vid de kostnadsfria hälsoundersökningar som erbjuds vid inflyttningen till Sverige.

Med hjälp av molekylär typning kan smittkedjor för hepatit B-spridning påvisas vilket ger stöd till hur preventionsinsatser bör riktas. Resultat från den molekylärepidemiologiska baslinjestudien som myndigheten startade 2013, påvisade att antalet fall ökade i två utbrott under 2015. I ett av utbrotten identifierade 32 nytillkomna fall under 2015, de flesta fall bland personer som injicerar droger. I det andra utbrottet, där smittvägarna inte kunnat fastställas, upptäcktes totalt 26 fall (5 fall från 2014).

Det är viktigt att nå ut med erbjudande om hepatit B-vaccination till personer som injicerar droger och deras sexualpartner för att förbättra vaccinationstäckningen i denna riskutsatta grupp. Lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte är en viktig preventiv insats som nu (juni 2016) finns på sju orter i landet. Vaccination bör fortsatt rekommenderas till män som har sex med män och till utlandsresenärer med fokus på resande till länder med hög prevalens av hepatit B, t ex Thailand.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit B – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 2 / 1,27 8 / 5,04 17 / 10,70 6 / 3,77 8 / 5,01 12 / 7,51 8 / 5,02 29 / 18,30 40 / 25,60 41 / 26,60
Dalarna 7 / 2,44 7 / 2,44 24 / 8,32 18 / 6,24 8 / 2,78 16 / 5,56 23 / 8,01 50 / 17,47 93 / 32,69 93 / 33,09 69 / 24,74
Gotland 0 / 0 3 / 4,92 2 / 3,27 2 / 3,28 4 / 6,65 2 / 3,35 2 / 3,38 1 / 1,71 19 / 32,76 1 / 1,74 3 / 5,24
Gävleborg 3 / 1,05 13 / 4,55 27 / 9,40 13 / 4,52 21 / 7,30 26 / 9,05 31 / 10,82 38 / 13,30 91 / 31,98 101 / 35,84 94 / 33,57
Halland 2 / 0,58 18 / 5,24 26 / 7,58 18 / 5,29 13 / 3,86 16 / 4,79 20 / 6,07 23 / 7,08 42 / 13,11 60 / 19,06 63 / 20,28
Jämtland 0 / 0 0 / 0 8 / 6,03 7 / 5,30 9 / 6,86 12 / 9,17 7 / 5,37 26 / 20,03 37 / 28,76 40 / 31,40 31 / 24,45
Jönköping 7 / 1,90 17 / 4,61 28 / 7,59 12 / 3,27 11 / 3,01 31 / 8,53 28 / 7,76 26 / 7,28 71 / 20,13 97 / 27,89 87 / 25,27
Kalmar 3 / 1,22 10 / 4,05 17 / 6,86 6 / 2,43 15 / 6,10 28 / 11,41 27 / 11,04 27 / 11,09 85 / 35,08 102 / 42,92 92 / 39,05
Kronoberg 2 / 0,98 11 / 5,40 7 / 3,43 10 / 4,92 11 / 5,44 8 / 3,97 20 / 10,01 22 / 11,14 43 / 22,09 55 / 28,74 49 / 25,91
Norrbotten 7 / 2,82 19 / 7,65 15 / 6,02 12 / 4,81 16 / 6,41 32 / 12,80 37 / 14,77 22 / 8,75 64 / 25,54 85 / 34,04 67 / 26,80
Skåne 21 / 1,48 80 / 5,63 103 / 7,28 86 / 6,13 98 / 7,05 142 / 10,31 113 / 8,30 150 / 11,15 222 / 16,76 260 / 19,94 169 / 13,11
Stockholm 75 / 3,06 255 / 10,39 251 / 10,29 253 / 10,48 277 / 11,58 386 / 16,24 406 / 17,32 357 / 15,47 413 / 18,20 445 / 19,94 393 / 17,88
Södermanland 4 / 1,32 12 / 3,97 26 / 8,59 30 / 9,94 26 / 8,68 34 / 11,43 35 / 11,88 51 / 17,51 81 / 28,12 97 / 34,19 80 / 28,50
Uppsala 6 / 1,48 25 / 6,18 31 / 7,74 34 / 8,61 38 / 9,78 50 / 13,03 49 / 13,02 49 / 13,28 61 / 16,88 75 / 21,18 56 / 16,05
Värmland 1 / 0,35 18 / 6,35 14 / 4,93 13 / 4,59 23 / 8,13 29 / 10,27 46 / 16,34 37 / 13,20 90 / 32,22 98 / 35,52 93 / 33,86
Västerbotten 7 / 2,51 11 / 3,95 14 / 5,07 12 / 4,37 13 / 4,76 26 / 9,57 23 / 8,51 30 / 11,17 51 / 19,18 66 / 25,06 70 / 26,68
Västernorrland 2 / 0,83 7 / 2,89 11 / 4,52 7 / 2,87 11 / 4,50 20 / 8,15 22 / 8,96 35 / 14,23 67 / 27,28 110 / 45,10 75 / 30,86
Västmanland 1 / 0,36 9 / 3,20 21 / 7,48 11 / 3,94 16 / 5,77 20 / 7,25 27 / 9,86 25 / 9,22 76 / 28,40 92 / 34,81 63 / 24,07
Västra Götaland 24 / 1,36 104 / 5,89 142 / 8,07 112 / 6,42 124 / 7,15 134 / 7,76 129 / 7,54 154 / 9,11 296 / 17,71 295 / 17,89 258 / 15,81
Örebro 4 / 1,30 11 / 3,57 18 / 5,85 20 / 6,52 19 / 6,22 33 / 10,83 26 / 8,60 25 / 8,36 78 / 26,45 73 / 25,08 75 / 26,03
Östergötland 1 / 0,21 25 / 5,29 20 / 4,24 18 / 3,83 21 / 4,50 31 / 6,66 36 / 7,80 56 / 12,24 93 / 20,57 71 / 15,93 92 / 20,81
Totalt 177 / 1,68 657 / 6,23 813 / 7,73 711 / 6,80 780 / 7,51 1084 / 10,50 1119 / 10,94 1212 / 11,98 2102 / 21,03 2356 / 23,92 2020 / 20,72

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.1% 0.3% 0.1% 1.2% 0.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.9% 0.6% 1.1% 0.7% 1.1% 0.6% 1.4% 2.4% 2.1% 1.5% 3.0% 2.6%
5 - 9 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.5% 0.8% 0.9% 0.4% 0.5% 0.2% 1.2% 0.5% 0.9% 1.1% 0.5% 0.7% 0.6% 0.9% 0.6% 1.1% 1.2% 1.8% 1.1% 1.7% 2.1% 2.6% 2.2%
10 - 14 0.4% 0.4% 0.7% 1.6% 1.2% 2.0% 2.0% 1.9% 2.6% 1.2% 2.5% 2.3% 1.9% 1.5% 2.1% 1.2% 2.7% 1.7% 1.6% 1.9% 2.2% 2.5% 2.7% 2.3% 3.4% 4.3% 4.5%
15 - 19 1.2% 2.5% 3.0% 4.8% 4.7% 6.8% 5.7% 17.5% 13.8% 7.9% 8.3% 9.0% 7.8% 8.4% 7.4% 6.8% 6.9% 6.4% 7.1% 8.6% 7.1% 8.0% 6.2% 7.0% 7.4% 6.8% 6.4%
20 - 29 15.3% 15.4% 20.9% 18.4% 18.7% 18.7% 22.8% 24.5% 25.4% 28.3% 26.8% 29.5% 32.0% 29.9% 30.4% 29.7% 29.5% 29.4% 29.4% 27.7% 32.7% 27.0% 26.0% 25.2% 28.6% 26.7% 26.3%
30 - 39 31.6% 35.6% 31.0% 33.8% 35.8% 31.1% 31.3% 26.0% 27.6% 28.9% 29.8% 27.4% 28.9% 27.3% 30.0% 28.8% 30.6% 29.7% 27.9% 27.5% 28.5% 28.8% 29.7% 28.2% 28.6% 26.5% 30.5%
40 - 49 24.0% 22.2% 22.7% 19.6% 20.9% 21.8% 19.8% 16.1% 16.6% 19.1% 16.6% 15.5% 14.0% 15.9% 15.1% 15.3% 15.4% 15.5% 17.4% 18.5% 16.2% 18.0% 17.6% 17.9% 16.0% 16.9% 14.7%
50 - 59 14.4% 11.0% 11.3% 10.2% 9.5% 9.3% 9.5% 7.6% 7.5% 8.4% 8.9% 8.0% 7.5% 8.3% 7.3% 10.7% 8.2% 8.5% 9.3% 8.6% 6.6% 8.1% 8.2% 9.2% 8.3% 8.1% 7.8%
60 - 69 7.4% 6.5% 5.7% 5.0% 4.7% 6.0% 4.2% 3.8% 3.9% 3.8% 4.0% 4.8% 4.0% 5.3% 4.4% 3.9% 4.0% 4.3% 3.5% 3.2% 3.1% 2.6% 3.6% 3.5% 2.3% 3.3% 3.4%
70 - 79 3.6% 4.1% 3.0% 3.9% 2.8% 1.9% 2.5% 1.2% 1.3% 1.2% 1.0% 1.2% 1.5% 1.0% 1.2% 1.3% 0.8% 1.6% 1.5% 0.9% 1.1% 1.1% 1.6% 1.7% 1.1% 0.8% 0.8%
80+ 1.3% 1.1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 0.3% 0.6% 0.2%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 63.1% 58.1% 58.3% 61.4% 59.9% 58.7% 60.0% 68.5% 72.1% 68.0% 63.0% 63.1% 62.8% 62.1% 61.5% 58.6% 61.2% 58.6% 56.5% 59.0% 61.0% 59.0% 59.3% 59.0% 58.1% 55.8% 52.8%
Kvinna 36.6% 41.8% 41.2% 38.4% 40.0% 41.1% 39.6% 31.2% 27.6% 31.6% 36.4% 35.6% 36.9% 37.8% 37.9% 40.4% 38.1% 40.1% 41.3% 37.7% 35.3% 37.7% 38.6% 39.8% 40.2% 41.2% 45.1%
Okänd 0.3% 0.1% 0.5% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 1.3% 0.3% 0.1% 0.6% 1.0% 0.7% 1.3% 2.2% 3.3% 3.7% 3.3% 2.1% 1.2% 1.7% 3.0% 2.1%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 3.0% 7.0% 5.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 6.0% 4.0% 6.0% 6.0% 4.0% 8.0% 8.0% 10.0% 9.0% 16.0% 18.0% 16.0% 22.0% 20.0% 23.0% 23.0% 21.0% 21.0% 20.0% 15.0% 8.0%
Andel smittade utomlands: 60.0% 80.0% 78.0% 75.0% 81.0% 85.0% 83.0% 83.0% 87.0% 84.0% 85.0% 87.0% 83.0% 80.0% 79.0% 79.0% 73.0% 72.0% 66.0% 56.0% 59.0% 56.0% 57.0% 54.0% 51.0% 52.0% 51.0% 42.0%
Andel som saknar uppgift: 37.0% 13.0% 17.0% 19.0% 13.0% 10.0% 12.0% 11.0% 9.0% 10.0% 9.0% 9.0% 9.0% 12.0% 11.0% 12.0% 11.0% 10.0% 18.0% 22.0% 21.0% 21.0% 20.0% 25.0% 28.0% 28.0% 34.0% 50.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 177 rapporterade fall
 • 5 (3.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 106 (60.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 66 (37.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 7
 2. Nigeria - 7
 3. Uzbekistan - 6
 4. Ukraina - 6
 5. Somalia - 5
 6. Afghanistan - 4
 7. Kina - 4
 8. Pakistan - 4
 9. Indien - 4
 10. Eritrea - 3
 11. Rumänien - 3
 12. Sudan - 3
 13. Sierra Leone - 3
 14. Polen - 3

År 2023

Totalt 657 rapporterade fall
 • 45 (7.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 528 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 84 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 50
 2. Mongoliet - 39
 3. Afghanistan - 31
 4. Turkiet - 28
 5. Kina - 27
 6. Vietnam - 23
 7. Syrien - 18
 8. Somalia - 18
 9. Thailand - 16
 10. Eritrea - 15
 11. Gambia - 13
 12. Albanien - 13
 13. Sudan - 12
 14. Uzbekistan - 12

År 2022

Totalt 813 rapporterade fall
 • 39 (5.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 636 (78.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 138 (17.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 118
 2. Syrien - 38
 3. Kina - 34
 4. Afghanistan - 34
 5. Vietnam - 28
 6. Eritrea - 24
 7. Nigeria - 21
 8. Albanien - 18
 9. Sudan - 17
 10. Rumänien - 17
 11. Somalia - 17
 12. Turkiet - 16
 13. Uzbekistan - 11
 14. Ghana - 10

År 2021

Totalt 711 rapporterade fall
 • 40 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 531 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 140 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 31
 2. Afghanistan - 31
 3. Vietnam - 29
 4. Kina - 28
 5. Thailand - 22
 6. Sudan - 21
 7. Eritrea - 20
 8. Turkiet - 20
 9. Albanien - 19
 10. Rumänien - 16
 11. Somalia - 16
 12. Ghana - 13
 13. Kongo, demokratiska republiken - 13
 14. Kamerun - 12

År 2020

Totalt 780 rapporterade fall
 • 43 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 630 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 107 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Uzbekistan - 43
 2. Syrien - 40
 3. Afghanistan - 38
 4. Vietnam - 35
 5. Eritrea - 33
 6. Somalia - 30
 7. Mongoliet - 28
 8. Turkiet - 25
 9. Kina - 21
 10. Albanien - 20
 11. Etiopien - 18
 12. Sudan - 17
 13. Rumänien - 16
 14. Thailand - 15

År 2019

Totalt 1084 rapporterade fall
 • 50 (5.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 919 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 115 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 64
 2. Somalia - 59
 3. Eritrea - 47
 4. Thailand - 41
 5. Afghanistan - 41
 6. Turkiet - 40
 7. Uzbekistan - 40
 8. Albanien - 39
 9. Kina - 37
 10. Vietnam - 35
 11. Rumänien - 26
 12. Etiopien - 22
 13. Mongoliet - 20
 14. Ghana - 18
 15. Polen - 17

År 2018

Totalt 1119 rapporterade fall
 • 53 (5.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 932 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 134 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 98
 2. Somalia - 70
 3. Eritrea - 61
 4. Vietnam - 46
 5. Afghanistan - 45
 6. Thailand - 44
 7. Kina - 40
 8. Mongoliet - 32
 9. Rumänien - 30
 10. Albanien - 28
 11. Etiopien - 26
 12. Turkiet - 25
 13. Polen - 18
 14. Sudan - 17

År 2017

Totalt 1212 rapporterade fall
 • 72 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1007 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 133 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 147
 2. Somalia - 74
 3. Eritrea - 71
 4. Afghanistan - 55
 5. Thailand - 48
 6. Kina - 42
 7. Rumänien - 39
 8. Etiopien - 39
 9. Turkiet - 37
 10. Mongoliet - 30
 11. Vietnam - 23
 12. Irak - 21
 13. Albanien - 19
 14. Nigeria - 18

År 2016

Totalt 2102 rapporterade fall
 • 94 (4.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1822 (87.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 186 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Afghanistan - 460
 2. Syrien - 354
 3. Somalia - 150
 4. Eritrea - 99
 5. Iran - 58
 6. Irak - 51
 7. Kina - 47
 8. Thailand - 41
 9. Etiopien - 40
 10. Mongoliet - 40
 11. Rumänien - 39
 12. Vietnam - 34
 13. Albanien - 31
 14. Turkiet - 27

År 2015

Totalt 2356 rapporterade fall
 • 131 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1979 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 246 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 421
 2. Eritrea - 246
 3. Afghanistan - 246
 4. Somalia - 182
 5. Albanien - 60
 6. Kina - 50
 7. Rumänien - 48
 8. Etiopien - 44
 9. Vietnam - 43
 10. Thailand - 42
 11. Iran - 37
 12. Turkiet - 37
 13. Mongoliet - 29
 14. Gambia - 27

År 2014

Totalt 2020 rapporterade fall
 • 117 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1722 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 181 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 348
 2. Eritrea - 282
 3. Somalia - 169
 4. Afghanistan - 61
 5. Kina - 56
 6. Rumänien - 49
 7. Thailand - 49
 8. Albanien - 49
 9. Vietnam - 37
 10. Mongoliet - 36
 11. Turkiet - 34
 12. Etiopien - 34
 13. Gambia - 25
 14. Sudan - 24

År 2013

Totalt 1775 rapporterade fall
 • 71 (4.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1550 (87.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 154 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 312
 2. Syrien - 203
 3. Eritrea - 121
 4. Afghanistan - 88
 5. Kina - 65
 6. Thailand - 57
 7. Albanien - 39
 8. Vietnam - 37
 9. Turkiet - 35
 10. Nigeria - 27
 11. Rumänien - 26
 12. Uzbekistan - 25
 13. Gambia - 23
 14. Etiopien - 21

År 2012

Totalt 1542 rapporterade fall
 • 119 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1281 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 142 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 214
 2. Afghanistan - 98
 3. Syrien - 73
 4. Turkiet - 54
 5. Thailand - 53
 6. Vietnam - 48
 7. Kina - 46
 8. Albanien - 45
 9. Eritrea - 39
 10. Kosovo - 37
 11. Bosnien och Hercegovina - 33
 12. Serbien - 28
 13. Irak - 26
 14. Iran - 26

År 2011

Totalt 1393 rapporterade fall
 • 110 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1108 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 175 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 145
 2. Afghanistan - 71
 3. Kina - 67
 4. Thailand - 55
 5. Mongoliet - 51
 6. Eritrea - 48
 7. Vietnam - 37
 8. Turkiet - 37
 9. Irak - 30
 10. Syrien - 27
 11. Rumänien - 26
 12. Kosovo - 25
 13. Serbien och Montenegro - 24
 14. Sudan - 22

År 2010

Totalt 1570 rapporterade fall
 • 158 (10.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1246 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 166 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 303
 2. Thailand - 71
 3. Afghanistan - 64
 4. Kina - 63
 5. Vietnam - 50
 6. Serbien och Montenegro - 43
 7. Eritrea - 43
 8. Turkiet - 41
 9. Irak - 32
 10. Kosovo - 25
 11. Mongoliet - 25
 12. Iran - 23
 13. Polen - 21
 14. Etiopien - 21

År 2009

Totalt 1502 rapporterade fall
 • 134 (9.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1185 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 183 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 297
 2. Thailand - 75
 3. Turkiet - 58
 4. Irak - 49
 5. Vietnam - 47
 6. Kina - 43
 7. Afghanistan - 33
 8. Uzbekistan - 28
 9. Mongoliet - 27
 10. Eritrea - 26
 11. Etiopien - 25
 12. Ryssland - 25
 13. Kosovo - 21
 14. Gambia - 19

År 2008

Totalt 1508 rapporterade fall
 • 235 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1101 (73.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 172 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 214
 2. Irak - 81
 3. Turkiet - 60
 4. Thailand - 58
 5. Mongoliet - 43
 6. Kina - 37
 7. Eritrea - 32
 8. Afghanistan - 31
 9. Syrien - 27
 10. Vietnam - 25
 11. Uzbekistan - 23
 12. Gambia - 22
 13. Serbien och Montenegro - 21
 14. Ryssland - 21

År 2007

Totalt 1440 rapporterade fall
 • 257 (18.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1033 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 150 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 169
 2. Irak - 110
 3. Thailand - 69
 4. Turkiet - 61
 5. Kina - 42
 6. Afghanistan - 39
 7. Burundi - 31
 8. Vietnam - 24
 9. Eritrea - 21
 10. Serbien och Montenegro - 20
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 20
 12. Burma - 19
 13. Syrien - 18
 14. Albanien - 17

År 2006

Totalt 1148 rapporterade fall
 • 186 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 761 (66.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 201 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 62
 2. Thailand - 58
 3. Turkiet - 55
 4. Burma - 37
 5. Irak - 36
 6. Vietnam - 30
 7. Syrien - 28
 8. Burundi - 28
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 24
 10. Kina - 23
 11. Eritrea - 22
 12. Serbien och Montenegro - 20
 13. Afghanistan - 17
 14. Filippinerna - 15

År 2005

Totalt 1307 rapporterade fall
 • 286 (22.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 733 (56.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 288 (22.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 54
 2. Somalia - 50
 3. Burundi - 46
 4. Turkiet - 40
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 33
 6. Kina - 29
 7. Vietnam - 26
 8. Afghanistan - 25
 9. Irak - 21
 10. Syrien - 19
 11. Polen - 17
 12. Burma - 17
 13. Filippinerna - 15
 14. Indien - 15

År 2004

Totalt 1615 rapporterade fall
 • 331 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 954 (59.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 330 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 94
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 68
 3. Turkiet - 66
 4. Thailand - 52
 5. Vietnam - 40
 6. Kina - 35
 7. Irak - 32
 8. Afghanistan - 30
 9. Ryssland - 29
 10. Sierra Leone - 26
 11. Burundi - 21
 12. Syrien - 19
 13. Albanien - 19
 14. Etiopien - 19

År 2003

Totalt 1856 rapporterade fall
 • 428 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1046 (56.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 382 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 163
 2. Turkiet - 78
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 64
 4. Irak - 48
 5. Thailand - 43
 6. Vietnam - 33
 7. Kina - 33
 8. Syrien - 31
 9. Afghanistan - 29
 10. Ryssland - 26
 11. Bulgarien - 25
 12. Albanien - 22
 13. Iran - 21
 14. Eritrea - 21

År 2002

Totalt 1629 rapporterade fall
 • 368 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 924 (57.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 337 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 111
 2. Somalia - 73
 3. Irak - 62
 4. Turkiet - 54
 5. Bosnien och Hercegovina - 40
 6. Vietnam - 40
 7. Thailand - 38
 8. Kina - 34
 9. Ryssland - 30
 10. Iran - 25
 11. Syrien - 24
 12. Mongoliet - 22
 13. Bulgarien - 19
 14. Afghanistan - 17

År 2001

Totalt 1362 rapporterade fall
 • 285 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 736 (54.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 341 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Bosnien och Hercegovina - 66
 2. Irak - 63
 3. Turkiet - 55
 4. Somalia - 54
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 46
 6. Thailand - 42
 7. Vietnam - 32
 8. Afghanistan - 27
 9. Syrien - 25
 10. Kina - 22
 11. Iran - 17
 12. Ryssland - 15
 13. Sierra Leone - 15
 14. Gambia - 15

År 2000

Totalt 1347 rapporterade fall
 • 289 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 688 (51.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 370 (28.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 2. Irak - 50
 3. Turkiet - 47
 4. Bosnien och Hercegovina - 44
 5. Somalia - 42
 6. Vietnam - 42
 7. Thailand - 37
 8. Syrien - 27
 9. Kina - 26
 10. Libanon - 21
 11. Afghanistan - 21
 12. Gambia - 19
 13. Sydkorea - 14
 14. Indien - 14

År 1999

Totalt 1325 rapporterade fall
 • 260 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 692 (52.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 373 (28.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 110
 2. Turkiet - 64
 3. Irak - 47
 4. Vietnam - 43
 5. Somalia - 40
 6. Thailand - 38
 7. Iran - 22
 8. Libanon - 22
 9. Kina - 20
 10. Syrien - 20
 11. Bosnien och Hercegovina - 20
 12. Afghanistan - 17
 13. Gambia - 15
 14. Utland - 13

År 1998

Totalt 1293 rapporterade fall
 • 197 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 655 (51.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 441 (34.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 60
 2. Irak - 57
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 4. Vietnam - 42
 5. Somalia - 41
 6. Kina - 36
 7. Bosnien och Hercegovina - 32
 8. Iran - 29
 9. Thailand - 27
 10. Afghanistan - 23
 11. Syrien - 18
 12. Libanon - 18
 13. Filippinerna - 17
 14. Albanien - 13

År 1997

Totalt 1571 rapporterade fall
 • 124 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 655 (42.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 792 (50.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 79
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 77
 3. Turkiet - 58
 4. Vietnam - 40
 5. Irak - 37
 6. Bosnien och Hercegovina - 27
 7. Kina - 25
 8. Libanon - 24
 9. Thailand - 24
 10. Polen - 18
 11. Iran - 17
 12. Sydkorea - 17
 13. Syrien - 15
 14. Gambia - 15