Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2003

Övervakningen av hepatit C utgör ett statistiskt problem. Ett antikroppstest för denna sjukdom kom först 1990 – innan dess hade fallen vanligen klassificerats som ”hepatit nonA-nonB”. Under de första åren av 90-talet testades ett stort antal patienter med en tidigare känd hepatit nonA-nonB och befanns ha hepatit C. Det som ser ut som en epidemi av hepatit C med början 1990 speglar alltså en prevalens och inte en incidens, se figur nedan.

Årligen anmälda fall av hepatit C i Sverige 1990-2003
Årligen anmälda fall av hepatit C i Sverige 1990-2003

Inverkan från testning av tidigare kända fall bör rimligen ha avtagit kring mitten av 90-talet, men fortfarande är det mycket svårt att särskilja de akuta hepatiterna bland de rapporterade fallen. Merparten har säkert haft sin infektion länge när de upptäcks.

Ett annat problem är den stora mängden dubbelrapporteringar. Eftersom hepatit C är en kronisk infektion kan en patient komma att testas många gånger, och ofta utförs en ny test utan kännedom om tidigare tester. Det är ett betydande arbete att rensa bort dessa dubbelanmälningar, speciellt som tidigare positiva tester kan vara över tio år gamla. I den sammanfattande tabellen över sjukdomar i rapporten redovisas således 3 222 fall för 2003, men den verkliga siffran var 1 917 nya fall.

Smittvägar

Smittvägarna är i stort oförändrade över tiden där fördelningen på smittvägar för fall anmälda 1990-99 jämförs med fall anmälda 2000-2003. Största skillnaden är att andelen fall med okänd smittväg har minskat.

Fördelning på smittvägar för alla fall anmälda 1990-99 (vänstra cirkeln) och 2000-03 (högra cirkeln)
Fördelning på smittvägar för alla fall anmälda 1990-99 (vänstra cirkeln) och 2000-03 (högra cirkeln).

Intravenöst missbruk står hela tiden för två tredjedelar av fallen. Eftersom totalantalet fall minskat årligen innebär detta att antalet intravenösa missbrukare också minskar, under 2003 anmäldes 1 192 fall jämfört med i genomsnitt 1 800 per år under 1990-talet.

Man ser också att andelen smittade via blodtransfusion ökat något, delvis kan detta hänga samman med nya regler för ersättning till hepatit C-patienter som smittats via blodtransfusion.

Kön

Av de 1 917 fallen under 2003 var 1 292 män och 625 kvinnor. Detta förhållande med dubbelt så många män som kvinnor har varit nästan oförändrat sedan 1990. För de intravenösa missbrukarna är förhållandet 3:1, medan det bland de transfusionssmittade finns precis lika många män som kvinnor. Bland de sexuellt smittade är förhållandet 1:2.

Åldersfördelning

Åldersfördelning bland fall av hepatit C anmälda i Sverige 1991, 1997 och 2003. 5-årsgrupper på x-axeln, totalt antal fall på y-axeln
Åldersfördelning bland fall av hepatit C anmälda i Sverige 1991, 1997 och 2003. 5-årsgrupper på x-axeln, totalt antal fall på y-axeln.

De intressanta förändringarna över tid gäller åldersfördelningen. Figuren nedan visar åldersfördelningen bland fallen 1991, 1997 och 2003. För att grafen skall bli tydlig har här endast vart sjätte år tagits med, men förändringen är helt kontinuerlig över alla de 13 åren.

Slutsatser

Den höga toppen låg 1991 för åldrarna mellan 25 och 39. Sex år senare hade denna kohort blivit sex år äldre, och toppen ligger nu mellan 30 och 44. Ytterligare sex år senare syns toppen fortfarande för åldersintervallet 40 till 49 år. Med all sannolikhet finns i denna kohort många fall som smittats för länge sedan, och som nu fortlöpande diagnostiseras med hepatit C.

Nedanstående figur visar genomsnittsålder vid diagnos över de tretton åren. Man ser hur de nyupptäckta fallen var klart äldre varje år fram till 1996, varefter genomsnittsåldern stannat kring 39-40 år. Gruppen av långsamt åldrande personer med ”gammal” infektion måste tydligen fyllas på av yngre fall hela tiden. Den två-puckliga åldersfördelningen för 2003 syns tydligt i kurvan.

Genomsnittsålder vid diagnos med hepatit C i Sverige 1991-2003
Genomsnittsålder vid diagnos med hepatit C i Sverige 1991-2003

Det verkligt oroande är således den växande toppen bland de unga, som syns tydligt i kurvan för 2003 i figuren som visar åldersfördelningen bland fall av hepatit C. Här finns en stor grupp tämligen nydebuterade intravenösa missbrukare. Av nyanmälda fall 2003 i åldersgruppen 15-24 år utgör de hela 84 %. Eftersom flera studier har visat att sprutnarkomaner smittas mycket snabbt med hepatit C efter debut, och eftersom testfrekvensen i gruppen är hög, så finns här en metod att indirekt mäta nyrekryteringen till intravenöst missbruk, åtminstone kan man här få en nedre skattning.

Typning av hepatit C

Typning av nyupptäckta hepatit C-fall från Södermanland visar att tre av sju smittats med den tidigare relativt ovanliga subtypen 2b, vilket bekräftar att den trend till subtypsbyte från 3a till 2b som påvisats under 2002 år håller i sig.