Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2006

Totalt anmäldes 1 977 hepatit C-fall under 2006, varav 1 648 var kliniska anmälningar. Antalet anmälda fall per år fortsätter att minska, jämfört med 2005 är det en minskning med 4 %.

I fördelningen av smittvägar var det inga större förändringar jämfört med tidigare år. För 32 % av fallen var smittvägen okänd eller uppgift saknades. Intravenöst missbruk uppgavs som smittväg för 57 % av de anmälda fallen. 86 personer (5 % av fallen) hade smittats via blodtransfusioner. Av dessa personer hade 57 smittats i Sverige före år 1992, men en person smittades under 2006. Sexuell smitta uppgavs i 75 fall (4,6 % av fallen). Det är fortfarande fler män (63 %) än kvinnor bland fallen (år 2005 var 70 % av fallen män). Medelåldern för de nyanmälda fallen var 39 år för både män och kvinnor.

Av dem som smittades via intravenöst missbruk var 69 % män. Samma fördelning mellan könen förekom i de flesta åldersgrupper förutom i åldersgruppen 15–19 år, där det var fler kvinnor än män (se figur). Medelåldern för fallen smittade via intravenöst missbruk var 33 år (14–64 år) för kvinnor och 36 år (14–73 år) för män. Av de anmälda fallen som är mellan 15–29 år uppgavs 78 % ha smittats via intravenöst missbruk. Av de sexuellt smittade var 69 % kvinnor.

Hiv-infektion

Figur. Antal smittade via intravenöst missbruk, åldersfördelning i 5-årsgrupper.

Prospektiv typning sedan 2002 av till Smittskyddet i Södermanland nyanmälda fall av hepatit C har visat att 1a, 2b och 3a varit de dominerande typerna medan de betydligt mer svårbehandlade typerna 1b och 4 varit ovanliga. Ingen genotyp var oftare förenad med någon speciell smittväg, utan injektionsmissbruk var den vanligaste smittvägen för alla typer. Den prospektiva molekylära typningen kunde identifiera tidigare okända smittkällor för 2 heterosexuella parrelationer, varför sexuell smitta kan vara vanligare än man tidigare förmodat.

Blodgivarscreening hepatit B, C och hiv 2006

Sedan början på 1970-talet har samtliga i Sverige tappade blodenheter testats avseende förekomst av hepatit B-virus. Hösten 1985 infördes obligatorisk hivtest vid varje blodgivningstillfälle. Hepatit C-test infördes allmänt 1991. Positiva fynd redovisas i tabellen nedan.

Det finns cirka 250 000 aktiva blodgivare och varje år tillkommer cirka 40 000 nya givare, personer som för första gången anmäler sig att bli blodgivare eller återkommer för blodgivning efter mer än 5 års uppehåll.

Antalet upptäckta fall av hiv och hepatit B har varit relativt konstant den senaste 10-årsperioden medan det skett en gradvis minskning av förekomsten av hepatit C.

Blodgivarscreening 1996–2006, hiv, hepatit B och C

År

Hiv

HBV

HCV

Utan tidigare negativ test

Tidigare negativ test

Utan tidigare negativ test

Tidigare negativ test

Utan tidigare negativ test

Tidigare negativ test

Antal testade enheter

Nya

givare

1997

1

3

17

3

92

14

717 404

73 892

1998

0

1

21

0

92

9

719 644

52 284

1999

2

0

11

2

53

6

670 281

41 512

2000

0

0

14

2

44

5

642 848

34 605

2001

1

0

17

2

41

1

665 491

45 393

2002

2

0

23

3

42

2

661 692

45 480

2003

2

2

13

2

32

3

610 788

40 720

2004

0

2

12

2

22

0

585 887

38 938

2005

0

3

18

5

29

2

557 335

34 542

2006

1

1

17

2

20

3

568 314

39 214