Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2009

Trender

Under året anmäldes totalt 2 215 fall av hepatit C, vilket är 12 % färre än 2008 då 2 526 fall rapporterades . Intravenöst missbruk var som tidigare den dominerande smittvägen. Långsiktigt observeras en signifikant nedåtgående trend av totala antalet rapporterade hepatit C-fall i landet (Figur). 304 av fallen 2009 var endast laboratorieanmälda. Från och med 2009 grundar sig den epidemiologiska beskrivningen på samtliga anmälda fall, även fall som bara laboratorieanmälts. Dessa har tidigare exkluderats i beskrivningen men tas nu med för att undvika rapportering av olika totalsiffror. Information om till exempel smittväg och smittland saknas ofta för endast laboratorieanmälda fall. Därför ökar andelen fall något där information saknas när dessa inkluderas.

Figur. Antal kliniskt nyanmälda fall av hepatit C per smittväg 1994–2009.
Figur. Antal kliniskt nyanmälda fall av hepatit C per smittväg 1994–2009.

Ålder, kön och smittvägar

Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen 2007 bör personer som fått blodtransfusion någon gång under åren 1965–1991 undersökas för hepatit C eftersom de som smittats nu kan erbjudas behandling. På grund av detta ökade provtagningen och under 2008 anmäldes ett större antal fall än tidigare under 2000-talet smittade via blod/blodprodukter. Under 2009 rapporterades bara 90 fall smittade via blodtransfusion i Sverige före 1992, jämfört med 339 fall 2008.
Intravenöst missbruk rapporterades som smittväg för 963 fall (679 män, 283 kvinnor och för 1 fall saknas information om kön). Medianåldern för männen var 30 år (spännvidd 17–79 år) och för kvinnorna 27 år (spännvidd 17–64 år).
Sexuell smittväg rapporterades för 112 fall (73 kvinnor, 39 män). I denna grupp var männens medianålder 45 år (spännvidd 21–68) och kvinnornas 34 år (spännvidd 17–71 år).

En sjukvårdsanställd rapporterades smittad inom vården under 2009. Med detta fall är totalt 4 bekräftade, yrkesrelaterade hepatit C-smittade fall inom vården rapporterade sedan år 2000.

260 av alla 2 215 fallen (12 %) uppgav annan smittväg, framför allt blod/blodprodukt (128 fall). För en stor del av fallen 880/2 215 (40 %) var smittvägen okänd eller inte uppgiven.

Smittland

Av alla rapporterade fall var 1 210 fall (55 %) smittade i Sverige. Övriga var framför allt smittade i Östeuropa samt i olika delar av Asien. 623/2 215 fall (28 %) saknade uppgift om smittland.

Av de fall som smittats via intravenöst missbruk rapporterades 809 fall (84 %) smittade i Sverige. För 102 fall (11 %) saknas information om smittland.

Typning

I ett samarbete med smittskyddsenheterna i Södermanland och Dalarna typar SMI alla nyanmälda hepatit C-fall i dessa landsting. Under 2009 typades 53 virusstammar. De dominerande subtyperna var 1a och 3a, funna från 18 respektive 19 fall. De flesta hade smittats via intravenöst missbruk. Intravenöst missbruk var den dominerande smittvägen även för subtyp 2b-stammar, som isolerades från 5 fall. Det förelåg en viss ökning av fall smittade med 1b-stammar, 15 % jämfört med 0 fall under 2008. 3 var smittade via blod eller blodprodukter i Östeuropa. Ytterligare enstaka fall var smittade med subtyp 1g, 2a och genotyp 5. De flesta av dessa var smittade utomlands.