Hepatit C – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Hepatit C 2016

Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod och finns bara hos människor. Smittämnet är globalt utbrett och vanligt, men förekomsten i Sverige förhållandevis låg. Den vanligaste smittvägen i Sverige är via injektion av droger. Hepatit C viruset orsakar en inflammation i levern och kan på sikt leda till skrumplever och levercancer.

Hepatit C kan överföras via blod och exempel på smittvägar är via injektionsberoende, kontaminerade blod och blodprodukter, graviditet (mor-till-barn smitta), vårdrelaterad smitta, tatuering/piercing med orena nålar och sexuella kontakter.

Utfall

Under 2016 var incidensen är i stort sett oförändrad mot tidigare år (figur 1). Incidensen var 19 fall per 100 000 invånare och det totala antalet som rapporterades var 1 889. Den topp som ses runt 2008 kan förklaras med att Socialstyrelsen det året bedrev en informationskampanj där alla som fått blod innan 1992 borde testa sig för hepatit C (det var inte möjligt att kontrollera blod och blodprodukter för förekomst av hepatit C före 1992).

Figur 1. Incidensen av fall med hepatit C i Sverige, 2007–2016.

Figur 1. Incidensen av fall med hepatit C i Sverige, 2007–2016

Majoriteten av fallen som rapporterades 2016 hade liksom tidigare år kronisk/symtomfri infektion (68 procent) (figur 2). Andelen med okänd typ av infektion var 23 procent och nio procent med akut infektion.

Figur 2. Antalet fall med hepatit C i Sverige och typ av infektion, 2007–2016.

Figur 2. Antalet fall med hepatit C i Sverige och typ av infektion, 2007–2016

Av 165 fall med akut infektion 2016 hade 84 procent smittats i Sverige och nio procent utomlands. Sju procent saknade information om smittland. Cirka hälften av fallen med akut infektion, 48 procent, har fått sin infektion via injektionsberoende. För 28 procent saknades information om smittväg, åtta procent var smittade via heterosexuell kontakt och sex procent via sex mellan män.

Ålder och kön

Bland samtliga rapporterade fall 2016 var medianåldern 37 år (spridning 0 till 94 år) vilket är i linje med medianåldern rapporterad tidigare år. Åldrarna anges vid anmälningsdatum vilket kan skilja sig från åldern vid det faktiska smittotillfället.

Av fallen var 67 procent män, 33 procent kvinnor.

Figur 3. Antalet fall med hepatit C och kön, 2007–2016.

Figur 3. Antalet fall med hepatit C och kön, 2007–2016

Smittväg

De vanligaste smittvägarna för hepatit C beror på om man fått sin infektion i Sverige, eller i annat land. Den vanligaste kända smittvägen i Sverige är via injektionsberoende (65 procent), figur 4.

Annat (figur 4) avser smittvägar såsom mor-till-barn-smitta, vårdrelaterad smitta, via kontaminerade blod/blodprodukter, tatuering/piercing, yrkesrelaterad smitta, personsmitta (ej sexuell) etc.

Figur 4. Antalet fall med hepatit C och smittväg beroende på smittad i Sverige eller utomlands, 2016.

Figur 4. Antalet fall med hepatit C och smittväg beroende på smittad i Sverige eller utomlands, 2007–2016

Överlag ses en nedåtgående trend för antalet fall rapporterade med smitta via injektionsberoende och en fortsatt hög andel som saknar rapporterad smittväg (figur 5). År 2016 saknade de flesta fallen information om smittväg (45 procent) och den vanligaste kända smittvägen var fortsatt via injektionsberoende (39 procent). Tio procent rapporterades fått infektionen via heterosexuell kontakt, tio procent via annat (vanligast via kontaminerade blod/blodprodukter 68 fall, via vårdrelaterad smitta 29 fall och 23 fall via tatuering/piercing). En procent rapporterades fått infektionen via sex mellan män.

En förklaring till det höga antalet med okänd smittväg är att hepatit C är en infektion som ofta är symtomfri, och kan ge symtom först efter många år.

Annat (figur 5) avser smittvägar såsom mor-till-barn-smitta, vårdrelaterad smitta, via kontaminerade blod/blodprodukter, tatuering/piercing, yrkesrelaterad smitta, personsmitta (ej sexuell) etc.

Figur 5. Totala antalet fall hepatit C och smittväg, 2007–2016.

Figur 5. Totala antalet fall hepatit C och smittväg, 2007–2016

Rapporterade fall bland unga och unga vuxna 15–24 år och 40–59-åringar minskar under den senaste femårsperioden, men ingen nedgång ses i åldersgruppen 30–39-år (figur 6).

Figur 6. Antalet fall hepatit C i olika åldersgrupper som smittats via injektionsberoende, 2007–2016.

Figur 6. Antalet fall hepatit C i olika åldersgrupper som smittats via injektionsberoende, 2007–2016

Smittland

Som rapporterat smittland är fortsatt Sverige vanligast (51 procent), figur 7. Smittade i Sverige visar en nedåtgående trend och speglar att färre rapporterats med smittväg via injektionsberoende, vilket är den största källan till smittspridning i Sverige. Under 2016 var de vanligaste länderna utomlands där smitta skett Georgien, Syrien och Afghanistan.

För de vanligaste smittländerna utanför Sverige se fliken Smittland.

Figur 7. Antal fall med hepatit C och smittland, 2007­–2016.

Figur 7. Antal fall med hepatit C och smittland, 2007­–2016

Geografisk fördelning i Sverige

Flest fall anmäldes från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. Incidensen var högst i Stockholm, Värmland och Gävleborgs län.

Mikrobiologi

Det bedrivs ingen molekylär övervakning av hepatit C vid Folkhälsomyndigheten. Under året publicerades en molekylär övervakningsstudie som utförts tidigare vid dåvarande Smittskyddsinstitutet, numera Folkhälsomyndigheten.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Folkhälsomyndigheten har genom samkörningar av register uppskattat antalet personer som idag lever med en diagnostiserad hepatit C-infektion till mellan 35 000 och 45 000.

Injektionsberoende är fortsatt den vanligaste smittvägen i Sverige. Antalet rapporterade med smittväg via injektionsberoende har dock minskat de senaste åren. En nedåtgående trend ses framförallt bland unga och unga vuxna. Fortfarande står dock gruppen 15–24 år för en relativt hög andel av alla fall smittade via injektionsberoende (20 procent) och ger en indikation om fortgående smittspridning av hepatit C bland unga. En viktig åtgärd för att minska smittspridningen och risken för utbrott är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte. Dessa program finns numera i Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Ungefär en fjärdedel av alla fall 2016 rapporteras med annat smittland än Sverige, varav de allra flesta var symtomfria bärare eller personer med kronisk infektion. Många har fått infektionen före ankomst till Sverige och information om sjukdomen och preventionsåtgärder är viktig vid hälsoundersökningar för migranter.

Några fall av hepatit C anmäldes bland män som har sex med män, vilket också rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Speciellt hivpositiva män som har sex med män är riskutsatta vad gäller sexuellt överförd hepatit C infektion och kan behöva riktad information och möjlighet till rutinmässig testning för hepatit C.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit C – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 8 / 5,04 14 / 8,82 12 / 7,55 8 / 5,03 17 / 10,65 11 / 6,89 17 / 10,67 17 / 10,73 20 / 12,80 18 / 11,68
Dalarna 2 / 0,69 26 / 9,02 25 / 8,67 28 / 9,71 21 / 7,30 22 / 7,64 25 / 8,71 37 / 12,93 43 / 15,11 46 / 16,37 61 / 21,87
Gotland 0 / 0 4 / 6,54 4 / 6,54 7 / 11,48 7 / 11,64 2 / 3,35 5 / 8,44 7 / 11,95 5 / 8,62 9 / 15,68 5 / 8,73
Gävleborg 4 / 1,39 50 / 17,40 52 / 18,10 35 / 12,16 27 / 9,39 44 / 15,31 49 / 17,10 45 / 15,75 70 / 24,60 75 / 26,61 80 / 28,57
Halland 0 / 0 21 / 6,13 22 / 6,42 16 / 4,70 22 / 6,53 20 / 5,99 33 / 10,02 27 / 8,31 26 / 8,12 38 / 12,07 28 / 9,01
Jämtland 0 / 0 20 / 15,07 13 / 9,80 8 / 6,06 12 / 9,15 9 / 6,88 13 / 9,98 19 / 14,64 20 / 15,54 23 / 18,06 22 / 17,35
Jönköping 1 / 0,27 25 / 6,77 21 / 5,69 28 / 7,63 24 / 6,58 38 / 10,45 60 / 16,63 46 / 12,88 52 / 14,74 75 / 21,56 52 / 15,10
Kalmar 1 / 0,40 23 / 9,29 31 / 12,51 24 / 9,71 23 / 9,35 20 / 8,15 26 / 10,63 35 / 14,37 44 / 18,16 54 / 22,72 40 / 16,98
Kronoberg 0 / 0 12 / 5,87 18 / 8,81 19 / 9,34 10 / 4,94 18 / 8,93 18 / 9,01 19 / 9,62 21 / 10,79 17 / 8,88 22 / 11,63
Norrbotten 2 / 0,80 33 / 13,24 21 / 8,43 23 / 9,21 18 / 7,21 25 / 10,00 38 / 15,17 40 / 15,92 49 / 19,56 61 / 24,43 42 / 16,80
Skåne 9 / 0,64 121 / 8,56 143 / 10,11 131 / 9,34 136 / 9,79 178 / 12,92 164 / 12,04 170 / 12,64 209 / 15,78 205 / 15,73 219 / 16,99
Stockholm 16 / 0,66 261 / 10,70 313 / 12,83 289 / 11,97 265 / 11,08 456 / 19,18 543 / 23,16 527 / 22,83 576 / 25,38 532 / 23,84 514 / 23,38
Södermanland 2 / 0,66 30 / 9,92 31 / 10,25 22 / 7,29 26 / 8,68 40 / 13,44 54 / 18,32 56 / 19,22 58 / 20,13 68 / 23,97 67 / 23,87
Uppsala 1 / 0,25 30 / 7,49 39 / 9,73 34 / 8,61 38 / 9,78 39 / 10,16 60 / 15,94 66 / 17,89 45 / 12,45 43 / 12,14 57 / 16,34
Värmland 4 / 1,41 32 / 11,27 46 / 16,20 41 / 14,48 45 / 15,91 30 / 10,62 61 / 21,67 56 / 19,97 69 / 24,70 69 / 25,01 70 / 25,48
Västerbotten 2 / 0,72 25 / 9,05 35 / 12,67 30 / 10,93 15 / 5,49 29 / 10,67 43 / 15,92 32 / 11,92 63 / 23,69 47 / 17,85 50 / 19,06
Västernorrland 2 / 0,82 21 / 8,63 30 / 12,33 23 / 9,42 21 / 8,59 32 / 13,04 47 / 19,15 59 / 23,99 52 / 21,18 56 / 22,96 71 / 29,21
Västmanland 4 / 1,42 35 / 12,47 28 / 9,97 26 / 9,32 25 / 9,02 31 / 11,24 30 / 10,95 42 / 15,49 53 / 19,80 63 / 23,84 66 / 25,22
Västra Götaland 10 / 0,57 133 / 7,56 172 / 9,78 220 / 12,61 218 / 12,57 240 / 13,91 215 / 12,57 239 / 14,14 267 / 15,97 267 / 16,19 242 / 14,83
Örebro 5 / 1,62 47 / 15,27 33 / 10,72 36 / 11,73 37 / 12,11 51 / 16,73 39 / 12,90 40 / 13,38 65 / 22,04 70 / 24,05 89 / 30,89
Östergötland 2 / 0,42 39 / 8,26 34 / 7,20 50 / 10,65 35 / 7,49 47 / 10,10 70 / 15,17 64 / 13,99 74 / 16,37 98 / 21,99 69 / 15,61
Totalt 67 / 0,64 996 / 9,47 1125 / 10,69 1102 / 10,54 1033 / 9,95 1388 / 13,44 1604 / 15,68 1643 / 16,23 1878 / 18,79 1936 / 19,65 1884 / 19,33

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.3% 0.0% 0.1% 0.5% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.5% 1.3% 1.7% 0.4% 0.2% 0.2%
5 - 9 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
10 - 14 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
15 - 19 0.2% 0.3% 1.0% 0.9% 1.2% 1.5% 1.3% 2.8% 1.7% 1.6% 1.0% 2.2% 2.9% 3.1% 2.4% 2.5% 2.0% 2.7% 3.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 2.4% 1.6% 1.6% 1.1%
20 - 29 16.1% 16.8% 21.5% 22.3% 18.7% 23.0% 23.3% 24.4% 23.5% 27.1% 27.0% 30.3% 28.8% 27.4% 27.5% 22.7% 23.1% 22.9% 23.2% 21.5% 22.2% 19.8% 18.6% 17.2% 15.5% 15.0% 15.0%
30 - 39 30.4% 31.2% 26.3% 27.8% 25.8% 26.9% 29.5% 26.1% 25.9% 25.7% 24.0% 23.9% 22.7% 23.0% 22.3% 18.8% 20.8% 21.2% 19.1% 20.0% 21.2% 22.6% 22.8% 26.0% 27.8% 28.8% 32.2%
40 - 49 22.8% 19.8% 18.4% 15.9% 19.2% 16.4% 16.0% 15.7% 15.8% 17.1% 16.5% 16.6% 16.1% 18.2% 17.5% 18.4% 21.8% 23.9% 23.4% 27.0% 26.9% 27.7% 27.9% 30.7% 30.0% 31.3% 29.4%
50 - 59 12.4% 12.9% 13.0% 13.7% 14.1% 12.7% 14.0% 14.3% 17.9% 15.1% 17.8% 14.9% 17.3% 17.3% 18.5% 21.6% 20.1% 17.6% 19.8% 19.2% 17.6% 17.0% 17.0% 14.7% 15.7% 13.9% 13.6%
60 - 69 11.7% 13.1% 12.6% 11.8% 15.1% 13.4% 10.9% 11.8% 10.1% 8.9% 9.5% 7.8% 8.3% 7.2% 7.6% 10.6% 7.7% 7.5% 6.6% 6.4% 6.0% 6.5% 6.1% 4.4% 5.5% 5.4% 5.4%
70 - 79 4.9% 4.4% 5.0% 4.9% 3.8% 3.6% 3.2% 2.8% 2.7% 2.9% 2.3% 2.3% 1.9% 2.6% 2.6% 3.3% 2.5% 2.5% 2.3% 1.7% 2.1% 2.6% 2.9% 1.6% 2.3% 2.4% 1.9%
80+ 0.9% 0.8% 1.0% 1.3% 0.7% 0.8% 0.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.6% 0.9% 0.8% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 67.5% 66.2% 64.8% 66.1% 67.2% 67.2% 67.8% 67.0% 68.1% 66.9% 67.0% 66.7% 66.3% 67.7% 64.4% 60.6% 65.3% 62.7% 66.5% 67.6% 66.5% 68.3% 67.8% 69.2% 67.2% 66.1% 66.4%
Kvinna 32.3% 33.7% 35.0% 33.7% 32.6% 32.6% 32.1% 32.9% 31.7% 32.8% 32.8% 32.9% 33.3% 32.0% 35.3% 39.2% 34.4% 37.0% 32.6% 31.5% 32.8% 31.4% 31.8% 30.1% 31.8% 33.1% 32.2%
Okänd 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.9% 0.9% 0.7% 0.3% 0.4% 0.7% 1.0% 0.8% 1.4%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 66.0% 67.0% 61.0% 71.0% 64.0% 56.0% 55.0% 55.0% 53.0% 53.0% 52.0% 55.0% 59.0% 58.0% 59.0% 61.0% 65.0% 60.0% 56.0% 57.0% 57.0% 55.0% 58.0% 55.0% 53.0% 46.0% 47.0% 30.0%
Andel smittade utomlands: 10.0% 21.0% 26.0% 11.0% 15.0% 19.0% 22.0% 25.0% 25.0% 26.0% 24.0% 20.0% 22.0% 22.0% 20.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 13.0% 12.0% 12.0% 10.0% 10.0% 6.0% 5.0% 6.0% 3.0%
Andel som saknar uppgift: 24.0% 12.0% 13.0% 18.0% 21.0% 25.0% 23.0% 20.0% 22.0% 21.0% 24.0% 25.0% 19.0% 20.0% 21.0% 21.0% 18.0% 24.0% 29.0% 30.0% 31.0% 33.0% 32.0% 35.0% 41.0% 49.0% 47.0% 67.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 67 rapporterade fall
 • 44 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Vitryssland - 1
 2. Eritrea - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Litauen - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Azerbajdzjan - 1
 7. Ukraina - 1

År 2023

Totalt 996 rapporterade fall
 • 667 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 211 (21.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 118 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 82
 2. Mongoliet - 17
 3. Polen - 9
 4. Georgien - 8
 5. Ryssland - 6
 6. Vitryssland - 5
 7. Tyskland - 5
 8. Thailand - 5
 9. Afghanistan - 4
 10. Rumänien - 4
 11. Pakistan - 4
 12. Serbien - 3
 13. Irak - 3
 14. Vietnam - 3

År 2022

Totalt 1125 rapporterade fall
 • 691 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 141 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 169
 2. Polen - 12
 3. Ryssland - 12
 4. Georgien - 10
 5. Litauen - 7
 6. Syrien - 6
 7. Pakistan - 5
 8. Mongoliet - 5
 9. Rumänien - 4
 10. Vitryssland - 3
 11. Finland - 3
 12. Europa - 3
 13. USA - 3
 14. Storbritannien - 2

År 2021

Totalt 1102 rapporterade fall
 • 779 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 123 (11.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 200 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 10
 2. Georgien - 8
 3. Ryssland - 6
 4. Mongoliet - 6
 5. Vitryssland - 5
 6. Iran - 5
 7. Ukraina - 4
 8. Norge - 4
 9. Estland - 4
 10. Finland - 4
 11. Serbien - 3
 12. Nederländerna - 3
 13. Litauen - 3
 14. Rumänien - 3

År 2020

Totalt 1033 rapporterade fall
 • 658 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 215 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 18
 2. Polen - 12
 3. Uzbekistan - 12
 4. Ryssland - 11
 5. Pakistan - 9
 6. Afghanistan - 8
 7. Mongoliet - 6
 8. Ukraina - 4
 9. Litauen - 4
 10. Thailand - 4
 11. Danmark - 4
 12. Vitryssland - 3
 13. Iran - 3
 14. Tyskland - 3

År 2019

Totalt 1388 rapporterade fall
 • 782 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 264 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 342 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 23
 2. Ryssland - 15
 3. Thailand - 13
 4. Polen - 12
 5. Mongoliet - 12
 6. Rumänien - 11
 7. Ukraina - 10
 8. Uzbekistan - 10
 9. Lettland - 10
 10. Syrien - 9
 11. Afghanistan - 9
 12. Litauen - 9
 13. Norge - 7
 14. Italien - 7

År 2018

Totalt 1604 rapporterade fall
 • 884 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 351 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 369 (23.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 39
 2. Ryssland - 22
 3. Rumänien - 16
 4. Syrien - 14
 5. Ukraina - 13
 6. Thailand - 13
 7. Uzbekistan - 13
 8. Vitryssland - 12
 9. Lettland - 12
 10. Mongoliet - 12
 11. Pakistan - 11
 12. Polen - 10
 13. Iran - 10
 14. Somalia - 10

År 2017

Totalt 1643 rapporterade fall
 • 897 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 403 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 343 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Ryssland - 37
 3. Litauen - 20
 4. Mongoliet - 20
 5. Syrien - 19
 6. Rumänien - 18
 7. Lettland - 17
 8. Egypten - 13
 9. Thailand - 11
 10. Vitryssland - 10
 11. Polen - 10
 12. Finland - 10
 13. Afghanistan - 10
 14. Pakistan - 10

År 2016

Totalt 1878 rapporterade fall
 • 992 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 476 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 410 (22.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Syrien - 34
 3. Afghanistan - 32
 4. Ryssland - 26
 5. Mongoliet - 22
 6. Iran - 17
 7. Lettland - 17
 8. Pakistan - 16
 9. Litauen - 15
 10. Egypten - 14
 11. Uzbekistan - 14
 12. Irak - 13
 13. Rumänien - 13
 14. Ukraina - 12

År 2015

Totalt 1936 rapporterade fall
 • 1025 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 499 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 412 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 49
 2. Ryssland - 41
 3. Syrien - 32
 4. Ukraina - 30
 5. Polen - 23
 6. Litauen - 23
 7. Mongoliet - 21
 8. Egypten - 19
 9. Irak - 15
 10. Vitryssland - 13
 11. Iran - 13
 12. Lettland - 12
 13. Afghanistan - 11
 14. Rumänien - 11

År 2014

Totalt 1884 rapporterade fall
 • 987 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 451 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 446 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 55
 2. Ryssland - 30
 3. Mongoliet - 24
 4. Vitryssland - 23
 5. Syrien - 23
 6. Egypten - 22
 7. Polen - 22
 8. Somalia - 16
 9. Ukraina - 13
 10. Afghanistan - 13
 11. Rumänien - 13
 12. Litauen - 12
 13. Thailand - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2013

Totalt 2050 rapporterade fall
 • 1133 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 416 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 501 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 47
 2. Ryssland - 41
 3. Mongoliet - 29
 4. Vitryssland - 26
 5. Egypten - 16
 6. Somalia - 14
 7. Litauen - 13
 8. Syrien - 12
 9. Pakistan - 11
 10. Azerbajdzjan - 10
 11. Lettland - 10
 12. Eritrea - 9
 13. Afghanistan - 9
 14. Thailand - 8

År 2012

Totalt 1964 rapporterade fall
 • 1160 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 436 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 368 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 44
 2. Georgien - 36
 3. Vitryssland - 23
 4. Mongoliet - 21
 5. Polen - 20
 6. Uzbekistan - 16
 7. Iran - 14
 8. Egypten - 13
 9. Azerbajdzjan - 12
 10. Thailand - 12
 11. Pakistan - 12
 12. Syrien - 11
 13. Estland - 10
 14. Somalia - 10

År 2011

Totalt 2069 rapporterade fall
 • 1197 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 449 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 423 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 41
 2. Mongoliet - 29
 3. Vitryssland - 23
 4. Georgien - 23
 5. Polen - 20
 6. Pakistan - 17
 7. Afghanistan - 14
 8. Egypten - 13
 9. Estland - 13
 10. Somalia - 13
 11. Thailand - 12
 12. Eritrea - 11
 13. Azerbajdzjan - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2010

Totalt 1927 rapporterade fall
 • 1132 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 379 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 416 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Somalia - 20
 4. Vitryssland - 16
 5. Iran - 14
 6. Polen - 13
 7. Lettland - 12
 8. Azerbajdzjan - 11
 9. Thailand - 11
 10. Egypten - 10
 11. Irak - 10
 12. Georgien - 10
 13. Finland - 9
 14. Rumänien - 9

År 2009

Totalt 2194 rapporterade fall
 • 1334 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 459 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Georgien - 23
 4. Irak - 18
 5. Thailand - 18
 6. Somalia - 17
 7. Polen - 15
 8. Uzbekistan - 13
 9. Egypten - 12
 10. Rumänien - 10
 11. USA - 10
 12. Pakistan - 9
 13. Vitryssland - 8
 14. Norge - 8

År 2008

Totalt 2505 rapporterade fall
 • 1620 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 414 (17.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 471 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 50
 2. Mongoliet - 29
 3. Polen - 18
 4. Uzbekistan - 17
 5. Vitryssland - 15
 6. Irak - 15
 7. Iran - 12
 8. Thailand - 12
 9. Somalia - 11
 10. Azerbajdzjan - 11
 11. Afrika - 10
 12. Finland - 10
 13. Egypten - 8
 14. Serbien och Montenegro - 8

År 2007

Totalt 2087 rapporterade fall
 • 1261 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 342 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 484 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 31
 2. Irak - 21
 3. Somalia - 15
 4. Mongoliet - 14
 5. Polen - 13
 6. Thailand - 12
 7. Vietnam - 12
 8. Pakistan - 11
 9. Norge - 10
 10. Burundi - 10
 11. Uzbekistan - 10
 12. Iran - 9
 13. Burma - 9
 14. Afghanistan - 8

År 2006

Totalt 1910 rapporterade fall
 • 1075 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 556 (29.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Somalia - 11
 3. Thailand - 11
 4. Iran - 10
 5. Burundi - 10
 6. Polen - 9
 7. Eritrea - 9
 8. Uzbekistan - 9
 9. Mongoliet - 9
 10. Spanien - 8
 11. Ukraina - 7
 12. Norge - 7
 13. Georgien - 7
 14. Danmark - 7

År 2005

Totalt 2097 rapporterade fall
 • 1204 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 627 (30.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Polen - 11
 3. Burundi - 11
 4. Eritrea - 10
 5. Georgien - 9
 6. Vitryssland - 8
 7. Norge - 8
 8. Thailand - 8
 9. USA - 7
 10. Egypten - 6
 11. Iran - 6
 12. Finland - 6
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 14. Estland - 5

År 2004

Totalt 2380 rapporterade fall
 • 1365 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 281 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 734 (31.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Thailand - 16
 3. Azerbajdzjan - 14
 4. Vitryssland - 13
 5. Georgien - 10
 6. Somalia - 10
 7. Bosnien och Hercegovina - 9
 8. Spanien - 9
 9. Pakistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 6
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 13. Iran - 6
 14. Armenien - 6

År 2003

Totalt 2587 rapporterade fall
 • 1419 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 864 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 47
 2. Georgien - 17
 3. Somalia - 16
 4. Norge - 14
 5. Utland - 13
 6. Thailand - 11
 7. Vitryssland - 9
 8. Iran - 8
 9. Uzbekistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 7
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 13. Rumänien - 7
 14. Azerbajdzjan - 6

År 2002

Totalt 2760 rapporterade fall
 • 1604 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 265 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 891 (32.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 30
 2. Georgien - 18
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 13
 4. Iran - 12
 5. Somalia - 12
 6. Norge - 11
 7. Rumänien - 11
 8. Polen - 9
 9. Ukraina - 7
 10. Uzbekistan - 7
 11. Vitryssland - 6
 12. Danmark - 6
 13. Mongoliet - 6
 14. Marocko - 5

År 2001

Totalt 2672 rapporterade fall
 • 1465 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 254 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 953 (35.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 26
 2. Iran - 16
 3. Vietnam - 16
 4. Irak - 11
 5. Somalia - 11
 6. Polen - 10
 7. Rumänien - 9
 8. Egypten - 8
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 10. USA - 8
 11. Pakistan - 7
 12. Thailand - 6
 13. Italien - 6
 14. Utland - 5

År 2000

Totalt 2985 rapporterade fall
 • 1588 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 183 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1214 (41.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 24
 2. Somalia - 9
 3. Egypten - 8
 4. Vietnam - 7
 5. Polen - 6
 6. Finland - 6
 7. Eritrea - 6
 8. Thailand - 6
 9. Bosnien och Hercegovina - 6
 10. Indien - 6
 11. Frankrike - 4
 12. Danmark - 4
 13. USA - 4
 14. Storbritannien - 3

År 1999

Totalt 3370 rapporterade fall
 • 1548 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 155 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1667 (49.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 12
 2. Danmark - 8
 3. USA - 8
 4. Iran - 7
 5. Somalia - 7
 6. Vietnam - 7
 7. Italien - 7
 8. Irak - 6
 9. Norge - 6
 10. Finland - 6
 11. Polen - 5
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 13. Rumänien - 5
 14. Syrien - 4

År 1998

Totalt 3862 rapporterade fall
 • 1807 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 222 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1833 (47.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 18
 2. Thailand - 14
 3. Ryssland - 13
 4. Iran - 11
 5. Rumänien - 9
 6. Spanien - 9
 7. Storbritannien - 8
 8. Irak - 8
 9. Somalia - 8
 10. Bosnien och Hercegovina - 8
 11. USA - 7
 12. Egypten - 6
 13. Tyskland - 6
 14. Danmark - 6

År 1997

Totalt 4420 rapporterade fall
 • 1340 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 150 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2930 (67.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Iran - 10
 2. Rumänien - 9
 3. Polen - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 5. Ryssland - 8
 6. Somalia - 8
 7. Etiopien - 6
 8. Finland - 6
 9. Pakistan - 6
 10. Indien - 5
 11. Irak - 4
 12. Ungern - 4
 13. Bosnien och Hercegovina - 4
 14. USA - 4