Hepatit C – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Hepatit C 2017

Bakgrund

Hepatit C är ett blodburet virus som i Sverige vanligen sprids med orena nålar och orena injektionsverktyg bland personer som injicerar droger. Hepatit C infektion kan läka ut av sig själv men ger oftast en livslång kronisk infektion. Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern och om man får en kronisk infektion kan inflammationen efter flera år leda till skrumplever och levercancer. Det finns inget vaccin men väl en botande behandling.

Utfall

Under 2017 rapporterades totalt 1 666 fall av hepatit C. Incidensen var 16,5 fall per 100 000 invånare och år. Av de rapporterade fallen var 70 procent (1 165 fall) kroniska infektioner och 10 procent (160 fall) akuta (figur 1). För resterande fall saknades uppgift om typ av infektion.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hepatit C per år uppdelat i akut eller kronisk infektion, 2008–2017.

Graf som visar antalet hepatit C-fall uppdelat i typ av infektion 2008-2017.

Ålder och kön

Incidensen (fall per 100 000 invånare) av rapporterade fall 2017 var högst i åldersgruppen 30–39 år (figur 2). Av de rapporterade fallen var 67 procent (1 128 fall) män. Medianåldern var 37 år (spridning 0–88 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum och är därför inte alltid detsamma som åldern när man blev infekterad.

Figur 2. Incidens (fall per 100 000 invånare) av rapporterade fall av hepatit C per åldersgrupp, 2017.

Graf som visar incidensen av hepatit C per åldersgrupp 2017.

Smittväg

Den vanligaste smittvägen bland fall där smittväg och smittland fanns angivet var injektion av droger. Detta gällde både bland fall med smittland Sverige och utomlands. Antalet smittade genom injektion av droger i Sverige under 2017 var 603 (figur 3).

Figur 3. Antalet rapporterade fall med smittväg injektion av droger i Sverige per år, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av hepatit C smittväg injektion av droger.

Smittland

Av samtliga fall rapporterade under 2017 var 52 procent (872 fall) smittade i Sverige och 24 procent (408 fall) smittade utomlands (figur 4). För resterande fall saknades uppgift om smittland.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av hepatit C per år uppdelat på smittland, 2008–2017.

Graf som visar antal fall av hepatit C per smittland 2008-2017.

Geografisk fördelning i Sverige

Flest fall anmäldes från Region Stockholm (532 fall), Västra Götalandsregionen (239 fall) och Region Skåne (175 fall), både totalt sett och bland fall som fått sin infektion i Sverige. Incidensen av rapporterade fall smittade i Sverige var högst i Västernorrlands län (se fliken "Län/regioner").

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Injektion av droger är den fortsatt vanligaste smittvägen för infektion av hepatit C i Sverige. Dock har antalet hepatit C-fall bland personer som injicerar droger successivt minskat över tid och 2017 var antalet rapporterade fall i gruppen det lägsta under 10 år. En viktig åtgärd för att minska smittspridningen och risken för utbrott i denna grupp är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte. Minskningen i antalet smittade genom injektionsmissbruk kan delvis bero på en ökad tillgång till sprututbyte. Dock erbjuds deltagarna i sprututbyte testning för bland annat hepatit C och därför kan antalet anmälda fall också öka med tillgången till sprututbyte då fler infektioner upptäcks.

Ungefär en fjärdedel av alla fall 2017 rapporterades med annat smittland än Sverige, varav de allra flesta var symtomfria bärare eller personer med kronisk infektion. Många har fått infektionen före ankomst till Sverige och information om sjukdomen och erbjudande om test är viktig vid hälsoundersökningar av migranter.

Några fall av hepatit C anmäldes bland män som har sex med män, vilket också rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Speciellt hivpositiva män som har sex med män har ökad risk för sexuellt överförd hepatit C infektion och kan behöva riktad information och möjlighet till rutinmässig testning för hepatit C.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit C – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 8 / 5,04 14 / 8,82 12 / 7,55 8 / 5,03 17 / 10,65 11 / 6,89 17 / 10,67 17 / 10,73 20 / 12,80 18 / 11,68
Dalarna 2 / 0,69 26 / 9,02 25 / 8,67 28 / 9,71 21 / 7,30 22 / 7,64 25 / 8,71 37 / 12,93 43 / 15,11 46 / 16,37 61 / 21,87
Gotland 0 / 0 4 / 6,54 4 / 6,54 7 / 11,48 7 / 11,64 2 / 3,35 5 / 8,44 7 / 11,95 5 / 8,62 9 / 15,68 5 / 8,73
Gävleborg 4 / 1,39 50 / 17,40 52 / 18,10 35 / 12,16 27 / 9,39 44 / 15,31 49 / 17,10 45 / 15,75 70 / 24,60 75 / 26,61 80 / 28,57
Halland 0 / 0 21 / 6,13 22 / 6,42 16 / 4,70 22 / 6,53 20 / 5,99 33 / 10,02 27 / 8,31 26 / 8,12 38 / 12,07 28 / 9,01
Jämtland 0 / 0 20 / 15,07 13 / 9,80 8 / 6,06 12 / 9,15 9 / 6,88 13 / 9,98 19 / 14,64 20 / 15,54 23 / 18,06 22 / 17,35
Jönköping 1 / 0,27 25 / 6,77 21 / 5,69 28 / 7,63 24 / 6,58 38 / 10,45 60 / 16,63 46 / 12,88 52 / 14,74 75 / 21,56 52 / 15,10
Kalmar 1 / 0,40 23 / 9,29 31 / 12,51 24 / 9,71 23 / 9,35 20 / 8,15 26 / 10,63 35 / 14,37 44 / 18,16 54 / 22,72 40 / 16,98
Kronoberg 0 / 0 12 / 5,87 18 / 8,81 19 / 9,34 10 / 4,94 18 / 8,93 18 / 9,01 19 / 9,62 21 / 10,79 17 / 8,88 22 / 11,63
Norrbotten 2 / 0,80 33 / 13,24 21 / 8,43 23 / 9,21 18 / 7,21 25 / 10,00 38 / 15,17 40 / 15,92 49 / 19,56 61 / 24,43 42 / 16,80
Skåne 9 / 0,64 121 / 8,56 143 / 10,11 131 / 9,34 136 / 9,79 178 / 12,92 164 / 12,04 170 / 12,64 209 / 15,78 205 / 15,73 219 / 16,99
Stockholm 16 / 0,66 261 / 10,70 313 / 12,83 289 / 11,97 265 / 11,08 456 / 19,18 543 / 23,16 527 / 22,83 576 / 25,38 532 / 23,84 514 / 23,38
Södermanland 2 / 0,66 30 / 9,92 31 / 10,25 22 / 7,29 26 / 8,68 40 / 13,44 54 / 18,32 56 / 19,22 58 / 20,13 68 / 23,97 67 / 23,87
Uppsala 1 / 0,25 30 / 7,49 39 / 9,73 34 / 8,61 38 / 9,78 39 / 10,16 60 / 15,94 66 / 17,89 45 / 12,45 43 / 12,14 57 / 16,34
Värmland 4 / 1,41 32 / 11,27 46 / 16,20 41 / 14,48 45 / 15,91 30 / 10,62 61 / 21,67 56 / 19,97 69 / 24,70 69 / 25,01 70 / 25,48
Västerbotten 2 / 0,72 25 / 9,05 35 / 12,67 30 / 10,93 15 / 5,49 29 / 10,67 43 / 15,92 32 / 11,92 63 / 23,69 47 / 17,85 50 / 19,06
Västernorrland 2 / 0,82 21 / 8,63 30 / 12,33 23 / 9,42 21 / 8,59 32 / 13,04 47 / 19,15 59 / 23,99 52 / 21,18 56 / 22,96 71 / 29,21
Västmanland 4 / 1,42 35 / 12,47 28 / 9,97 26 / 9,32 25 / 9,02 31 / 11,24 30 / 10,95 42 / 15,49 53 / 19,80 63 / 23,84 66 / 25,22
Västra Götaland 10 / 0,57 133 / 7,56 172 / 9,78 220 / 12,61 218 / 12,57 240 / 13,91 215 / 12,57 239 / 14,14 267 / 15,97 267 / 16,19 242 / 14,83
Örebro 5 / 1,62 47 / 15,27 33 / 10,72 36 / 11,73 37 / 12,11 51 / 16,73 39 / 12,90 40 / 13,38 65 / 22,04 70 / 24,05 89 / 30,89
Östergötland 2 / 0,42 39 / 8,26 34 / 7,20 50 / 10,65 35 / 7,49 47 / 10,10 70 / 15,17 64 / 13,99 74 / 16,37 98 / 21,99 69 / 15,61
Totalt 67 / 0,64 996 / 9,47 1125 / 10,69 1102 / 10,54 1033 / 9,95 1388 / 13,44 1604 / 15,68 1643 / 16,23 1878 / 18,79 1936 / 19,65 1884 / 19,33

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.3% 0.0% 0.1% 0.5% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.5% 1.3% 1.7% 0.4% 0.2% 0.2%
5 - 9 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
10 - 14 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
15 - 19 0.2% 0.3% 1.0% 0.9% 1.2% 1.5% 1.3% 2.8% 1.7% 1.6% 1.0% 2.2% 2.9% 3.1% 2.4% 2.5% 2.0% 2.7% 3.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 2.4% 1.6% 1.6% 1.1%
20 - 29 16.1% 16.8% 21.5% 22.3% 18.7% 23.0% 23.3% 24.4% 23.5% 27.1% 27.0% 30.3% 28.8% 27.4% 27.5% 22.7% 23.1% 22.9% 23.2% 21.5% 22.2% 19.8% 18.6% 17.2% 15.5% 15.0% 15.0%
30 - 39 30.4% 31.2% 26.3% 27.8% 25.8% 26.9% 29.5% 26.1% 25.9% 25.7% 24.0% 23.9% 22.7% 23.0% 22.3% 18.8% 20.8% 21.2% 19.1% 20.0% 21.2% 22.6% 22.8% 26.0% 27.8% 28.8% 32.2%
40 - 49 22.8% 19.8% 18.4% 15.9% 19.2% 16.4% 16.0% 15.7% 15.8% 17.1% 16.5% 16.6% 16.1% 18.2% 17.5% 18.4% 21.8% 23.9% 23.4% 27.0% 26.9% 27.7% 27.9% 30.7% 30.0% 31.3% 29.4%
50 - 59 12.4% 12.9% 13.0% 13.7% 14.1% 12.7% 14.0% 14.3% 17.9% 15.1% 17.8% 14.9% 17.3% 17.3% 18.5% 21.6% 20.1% 17.6% 19.8% 19.2% 17.6% 17.0% 17.0% 14.7% 15.7% 13.9% 13.6%
60 - 69 11.7% 13.1% 12.6% 11.8% 15.1% 13.4% 10.9% 11.8% 10.1% 8.9% 9.5% 7.8% 8.3% 7.2% 7.6% 10.6% 7.7% 7.5% 6.6% 6.4% 6.0% 6.5% 6.1% 4.4% 5.5% 5.4% 5.4%
70 - 79 4.9% 4.4% 5.0% 4.9% 3.8% 3.6% 3.2% 2.8% 2.7% 2.9% 2.3% 2.3% 1.9% 2.6% 2.6% 3.3% 2.5% 2.5% 2.3% 1.7% 2.1% 2.6% 2.9% 1.6% 2.3% 2.4% 1.9%
80+ 0.9% 0.8% 1.0% 1.3% 0.7% 0.8% 0.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.6% 0.9% 0.8% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 67.5% 66.2% 64.8% 66.1% 67.2% 67.2% 67.8% 67.0% 68.1% 66.9% 67.0% 66.7% 66.3% 67.7% 64.4% 60.6% 65.3% 62.7% 66.5% 67.6% 66.5% 68.3% 67.8% 69.2% 67.2% 66.1% 66.4%
Kvinna 32.3% 33.7% 35.0% 33.7% 32.6% 32.6% 32.1% 32.9% 31.7% 32.8% 32.8% 32.9% 33.3% 32.0% 35.3% 39.2% 34.4% 37.0% 32.6% 31.5% 32.8% 31.4% 31.8% 30.1% 31.8% 33.1% 32.2%
Okänd 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.9% 0.9% 0.7% 0.3% 0.4% 0.7% 1.0% 0.8% 1.4%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 66.0% 67.0% 61.0% 71.0% 64.0% 56.0% 55.0% 55.0% 53.0% 53.0% 52.0% 55.0% 59.0% 58.0% 59.0% 61.0% 65.0% 60.0% 56.0% 57.0% 57.0% 55.0% 58.0% 55.0% 53.0% 46.0% 47.0% 30.0%
Andel smittade utomlands: 10.0% 21.0% 26.0% 11.0% 15.0% 19.0% 22.0% 25.0% 25.0% 26.0% 24.0% 20.0% 22.0% 22.0% 20.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 13.0% 12.0% 12.0% 10.0% 10.0% 6.0% 5.0% 6.0% 3.0%
Andel som saknar uppgift: 24.0% 12.0% 13.0% 18.0% 21.0% 25.0% 23.0% 20.0% 22.0% 21.0% 24.0% 25.0% 19.0% 20.0% 21.0% 21.0% 18.0% 24.0% 29.0% 30.0% 31.0% 33.0% 32.0% 35.0% 41.0% 49.0% 47.0% 67.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 67 rapporterade fall
 • 44 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Vitryssland - 1
 2. Eritrea - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Litauen - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Azerbajdzjan - 1
 7. Ukraina - 1

År 2023

Totalt 996 rapporterade fall
 • 667 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 211 (21.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 118 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 82
 2. Mongoliet - 17
 3. Polen - 9
 4. Georgien - 8
 5. Ryssland - 6
 6. Vitryssland - 5
 7. Tyskland - 5
 8. Thailand - 5
 9. Afghanistan - 4
 10. Rumänien - 4
 11. Pakistan - 4
 12. Serbien - 3
 13. Irak - 3
 14. Vietnam - 3

År 2022

Totalt 1125 rapporterade fall
 • 691 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 141 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 169
 2. Polen - 12
 3. Ryssland - 12
 4. Georgien - 10
 5. Litauen - 7
 6. Syrien - 6
 7. Pakistan - 5
 8. Mongoliet - 5
 9. Rumänien - 4
 10. Vitryssland - 3
 11. Finland - 3
 12. Europa - 3
 13. USA - 3
 14. Storbritannien - 2

År 2021

Totalt 1102 rapporterade fall
 • 779 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 123 (11.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 200 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 10
 2. Georgien - 8
 3. Ryssland - 6
 4. Mongoliet - 6
 5. Vitryssland - 5
 6. Iran - 5
 7. Ukraina - 4
 8. Norge - 4
 9. Estland - 4
 10. Finland - 4
 11. Serbien - 3
 12. Nederländerna - 3
 13. Litauen - 3
 14. Rumänien - 3

År 2020

Totalt 1033 rapporterade fall
 • 658 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 215 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 18
 2. Polen - 12
 3. Uzbekistan - 12
 4. Ryssland - 11
 5. Pakistan - 9
 6. Afghanistan - 8
 7. Mongoliet - 6
 8. Ukraina - 4
 9. Litauen - 4
 10. Thailand - 4
 11. Danmark - 4
 12. Vitryssland - 3
 13. Iran - 3
 14. Tyskland - 3

År 2019

Totalt 1388 rapporterade fall
 • 782 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 264 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 342 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 23
 2. Ryssland - 15
 3. Thailand - 13
 4. Polen - 12
 5. Mongoliet - 12
 6. Rumänien - 11
 7. Ukraina - 10
 8. Uzbekistan - 10
 9. Lettland - 10
 10. Syrien - 9
 11. Afghanistan - 9
 12. Litauen - 9
 13. Norge - 7
 14. Italien - 7

År 2018

Totalt 1604 rapporterade fall
 • 884 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 351 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 369 (23.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 39
 2. Ryssland - 22
 3. Rumänien - 16
 4. Syrien - 14
 5. Ukraina - 13
 6. Thailand - 13
 7. Uzbekistan - 13
 8. Vitryssland - 12
 9. Lettland - 12
 10. Mongoliet - 12
 11. Pakistan - 11
 12. Polen - 10
 13. Iran - 10
 14. Somalia - 10

År 2017

Totalt 1643 rapporterade fall
 • 897 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 403 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 343 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Ryssland - 37
 3. Litauen - 20
 4. Mongoliet - 20
 5. Syrien - 19
 6. Rumänien - 18
 7. Lettland - 17
 8. Egypten - 13
 9. Thailand - 11
 10. Vitryssland - 10
 11. Polen - 10
 12. Finland - 10
 13. Afghanistan - 10
 14. Pakistan - 10

År 2016

Totalt 1878 rapporterade fall
 • 992 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 476 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 410 (22.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Syrien - 34
 3. Afghanistan - 32
 4. Ryssland - 26
 5. Mongoliet - 22
 6. Iran - 17
 7. Lettland - 17
 8. Pakistan - 16
 9. Litauen - 15
 10. Egypten - 14
 11. Uzbekistan - 14
 12. Irak - 13
 13. Rumänien - 13
 14. Ukraina - 12

År 2015

Totalt 1936 rapporterade fall
 • 1025 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 499 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 412 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 49
 2. Ryssland - 41
 3. Syrien - 32
 4. Ukraina - 30
 5. Polen - 23
 6. Litauen - 23
 7. Mongoliet - 21
 8. Egypten - 19
 9. Irak - 15
 10. Vitryssland - 13
 11. Iran - 13
 12. Lettland - 12
 13. Afghanistan - 11
 14. Rumänien - 11

År 2014

Totalt 1884 rapporterade fall
 • 987 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 451 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 446 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 55
 2. Ryssland - 30
 3. Mongoliet - 24
 4. Vitryssland - 23
 5. Syrien - 23
 6. Egypten - 22
 7. Polen - 22
 8. Somalia - 16
 9. Ukraina - 13
 10. Afghanistan - 13
 11. Rumänien - 13
 12. Litauen - 12
 13. Thailand - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2013

Totalt 2050 rapporterade fall
 • 1133 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 416 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 501 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 47
 2. Ryssland - 41
 3. Mongoliet - 29
 4. Vitryssland - 26
 5. Egypten - 16
 6. Somalia - 14
 7. Litauen - 13
 8. Syrien - 12
 9. Pakistan - 11
 10. Azerbajdzjan - 10
 11. Lettland - 10
 12. Eritrea - 9
 13. Afghanistan - 9
 14. Thailand - 8

År 2012

Totalt 1964 rapporterade fall
 • 1160 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 436 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 368 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 44
 2. Georgien - 36
 3. Vitryssland - 23
 4. Mongoliet - 21
 5. Polen - 20
 6. Uzbekistan - 16
 7. Iran - 14
 8. Egypten - 13
 9. Azerbajdzjan - 12
 10. Thailand - 12
 11. Pakistan - 12
 12. Syrien - 11
 13. Estland - 10
 14. Somalia - 10

År 2011

Totalt 2069 rapporterade fall
 • 1197 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 449 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 423 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 41
 2. Mongoliet - 29
 3. Vitryssland - 23
 4. Georgien - 23
 5. Polen - 20
 6. Pakistan - 17
 7. Afghanistan - 14
 8. Egypten - 13
 9. Estland - 13
 10. Somalia - 13
 11. Thailand - 12
 12. Eritrea - 11
 13. Azerbajdzjan - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2010

Totalt 1927 rapporterade fall
 • 1132 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 379 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 416 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Somalia - 20
 4. Vitryssland - 16
 5. Iran - 14
 6. Polen - 13
 7. Lettland - 12
 8. Azerbajdzjan - 11
 9. Thailand - 11
 10. Egypten - 10
 11. Irak - 10
 12. Georgien - 10
 13. Finland - 9
 14. Rumänien - 9

År 2009

Totalt 2194 rapporterade fall
 • 1334 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 459 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Georgien - 23
 4. Irak - 18
 5. Thailand - 18
 6. Somalia - 17
 7. Polen - 15
 8. Uzbekistan - 13
 9. Egypten - 12
 10. Rumänien - 10
 11. USA - 10
 12. Pakistan - 9
 13. Vitryssland - 8
 14. Norge - 8

År 2008

Totalt 2505 rapporterade fall
 • 1620 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 414 (17.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 471 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 50
 2. Mongoliet - 29
 3. Polen - 18
 4. Uzbekistan - 17
 5. Vitryssland - 15
 6. Irak - 15
 7. Iran - 12
 8. Thailand - 12
 9. Somalia - 11
 10. Azerbajdzjan - 11
 11. Afrika - 10
 12. Finland - 10
 13. Egypten - 8
 14. Serbien och Montenegro - 8

År 2007

Totalt 2087 rapporterade fall
 • 1261 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 342 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 484 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 31
 2. Irak - 21
 3. Somalia - 15
 4. Mongoliet - 14
 5. Polen - 13
 6. Thailand - 12
 7. Vietnam - 12
 8. Pakistan - 11
 9. Norge - 10
 10. Burundi - 10
 11. Uzbekistan - 10
 12. Iran - 9
 13. Burma - 9
 14. Afghanistan - 8

År 2006

Totalt 1910 rapporterade fall
 • 1075 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 556 (29.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Somalia - 11
 3. Thailand - 11
 4. Iran - 10
 5. Burundi - 10
 6. Polen - 9
 7. Eritrea - 9
 8. Uzbekistan - 9
 9. Mongoliet - 9
 10. Spanien - 8
 11. Ukraina - 7
 12. Norge - 7
 13. Georgien - 7
 14. Danmark - 7

År 2005

Totalt 2097 rapporterade fall
 • 1204 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 627 (30.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Polen - 11
 3. Burundi - 11
 4. Eritrea - 10
 5. Georgien - 9
 6. Vitryssland - 8
 7. Norge - 8
 8. Thailand - 8
 9. USA - 7
 10. Egypten - 6
 11. Iran - 6
 12. Finland - 6
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 14. Estland - 5

År 2004

Totalt 2380 rapporterade fall
 • 1365 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 281 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 734 (31.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Thailand - 16
 3. Azerbajdzjan - 14
 4. Vitryssland - 13
 5. Georgien - 10
 6. Somalia - 10
 7. Bosnien och Hercegovina - 9
 8. Spanien - 9
 9. Pakistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 6
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 13. Iran - 6
 14. Armenien - 6

År 2003

Totalt 2587 rapporterade fall
 • 1419 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 864 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 47
 2. Georgien - 17
 3. Somalia - 16
 4. Norge - 14
 5. Utland - 13
 6. Thailand - 11
 7. Vitryssland - 9
 8. Iran - 8
 9. Uzbekistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 7
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 13. Rumänien - 7
 14. Azerbajdzjan - 6

År 2002

Totalt 2760 rapporterade fall
 • 1604 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 265 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 891 (32.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 30
 2. Georgien - 18
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 13
 4. Iran - 12
 5. Somalia - 12
 6. Norge - 11
 7. Rumänien - 11
 8. Polen - 9
 9. Ukraina - 7
 10. Uzbekistan - 7
 11. Vitryssland - 6
 12. Danmark - 6
 13. Mongoliet - 6
 14. Marocko - 5

År 2001

Totalt 2672 rapporterade fall
 • 1465 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 254 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 953 (35.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 26
 2. Iran - 16
 3. Vietnam - 16
 4. Irak - 11
 5. Somalia - 11
 6. Polen - 10
 7. Rumänien - 9
 8. Egypten - 8
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 10. USA - 8
 11. Pakistan - 7
 12. Thailand - 6
 13. Italien - 6
 14. Utland - 5

År 2000

Totalt 2985 rapporterade fall
 • 1588 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 183 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1214 (41.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 24
 2. Somalia - 9
 3. Egypten - 8
 4. Vietnam - 7
 5. Polen - 6
 6. Finland - 6
 7. Eritrea - 6
 8. Thailand - 6
 9. Bosnien och Hercegovina - 6
 10. Indien - 6
 11. Frankrike - 4
 12. Danmark - 4
 13. USA - 4
 14. Storbritannien - 3

År 1999

Totalt 3370 rapporterade fall
 • 1548 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 155 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1667 (49.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 12
 2. Danmark - 8
 3. USA - 8
 4. Iran - 7
 5. Somalia - 7
 6. Vietnam - 7
 7. Italien - 7
 8. Irak - 6
 9. Norge - 6
 10. Finland - 6
 11. Polen - 5
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 13. Rumänien - 5
 14. Syrien - 4

År 1998

Totalt 3862 rapporterade fall
 • 1807 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 222 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1833 (47.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 18
 2. Thailand - 14
 3. Ryssland - 13
 4. Iran - 11
 5. Rumänien - 9
 6. Spanien - 9
 7. Storbritannien - 8
 8. Irak - 8
 9. Somalia - 8
 10. Bosnien och Hercegovina - 8
 11. USA - 7
 12. Egypten - 6
 13. Tyskland - 6
 14. Danmark - 6

År 1997

Totalt 4420 rapporterade fall
 • 1340 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 150 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2930 (67.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Iran - 10
 2. Rumänien - 9
 3. Polen - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 5. Ryssland - 8
 6. Somalia - 8
 7. Etiopien - 6
 8. Finland - 6
 9. Pakistan - 6
 10. Indien - 5
 11. Irak - 4
 12. Ungern - 4
 13. Bosnien och Hercegovina - 4
 14. USA - 4