År 2014 rapporterades 1 896 nya fall med hepatit C-infektion, vilket är något färre än 2013 men på samma nivå som under den senaste femårsperioden (figur 1). De flesta fall (1 302) rapporterades med kronisk infektion och ett fåtal av fallen (145) som akut infektion.

Hepatit C
Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2010–2014, uppdelat på typ av infektion.

Ålder och kön

Majoriteten av alla rapporterade fall av hepatit C infektion 2014 var män; 1272 fall (67%) mot 620 fall (33%) som var kvinnor. Fördelningen män och kvinnor är på samma nivå oavsett om smittan skett i Sverige eller utomlands. Medianåldern var 35 år för kvinnor (spridning 1-84 år) och 37 år för män (spridning 5-84 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum i samband med diagnosen, vilket kan skilja sig väsentligt från åldern vid det faktiska smittotillfället.

Smittland och smittväg

Av samtliga fall rapporterade under 2014 saknade 882 fall (47%) information om smittväg. Den vanligaste smittvägen som rapporterades var via injektionsmissbruk med 779 fall. Därefter följde heterosexuell smitta (78 fall), via blod/blodprodukter (60 fall) och vårdrelaterad smitta (40 fall). Tatuering/piercing anmäldes som smittväg i 15 fall och sex mellan män och mor-barn smitta rapporterades för 9 respektive 8 fall. Annan eller oklar smittväg anmäldes i 18 fall.

Majoriteten av de rapporterade fallen 2014 hade smittats i Sverige vilket är en genomgående trend över åren (figur 2). Av alla fall var 945 smittade i Sverige (50%), 480 fall (25%) smittade utomlands och 471 fall (25%) saknade information om smittland.

Hepatit C, smittland

Hepatit C, smittland
Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2010-2014, uppdelat på smitta i Sverige respektive utomlands.

Smittade i Sverige

Av de 945 fall som rapporterades under 2014 var majoriteten (758 fall) personer med kronisk infektion (figur 3). De flesta av dessa fall var män (67%).

Smittade i Sverige, typ av infektion

Smittade i Sverige, typ av infektion
Figur 3. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2010-2014, uppdelat på typ av infektion.

Smittvägarna för inhemska fall av hepatit C-infektion har under den senaste femårsperioden följt samma mönster. Den dominerande smittvägen, 70% av fallen årligen, har varit via injektionsberoende. Senaste året, 2014, var 653 fall (459 män och 194 kvinnor) smittade via injektionsberoende, 59 fall (25 män och 34 kvinnor) via heterosexuell smittväg och 5 fall genom sex mellan män. För 170 fall fanns ingen information om smittväg (figur 4). Ungefär en fjärdedel, 221 fall (129 män och 92 kvinnor) av alla nyrapporterade fall är ungdomar i åldern 15-24 år och av dessa har 86% smittats via injektionsberoende.

Smittade i Sverige, smittväg

Smittade i Sverige, smittväg
Figur 4. Smittvägar för fall smittade i Sverige 2010-2014.

Akut infektion rapporterades i 115 fall (40 kvinnor och 75 män). Majoriteten, 77 fall (55 män och 22 kvinnor), hade smittats genom injektionsberoende och 15 fall hade smittats via sexuell kontakt (12 heterosexuell kontakt varav 2 män och 10 kvinnor, och 3 sex mellan män). För 15 fall (8 män och 7 kvinnor) saknades angiven smittväg.

Under 2014 rapporterades 77 fall med akut infektion bland personer som injicerar droger, vilket var färre fall än 2013 då 101 fall anmäldes. Ungefär hälften, 36 av de akuta fallen som smittats via injektionsberoende, var ungdomar/unga vuxna i åldern 15-24 år (21 män och 15 kvinnor), varav 3 var under 20 år (figur 5).

Smittade i Sverige - akut infektion, injektionsberoende

Smittade i Sverige - akut infektion, injektionsberoende
Figur 5. Åldersgrupper, akut infektion smittade via injektionsberoende i Sverige 2010-2014.

Smittade utanför Sverige

Annat smittland än Sverige anmäldes i 445 fall. Av dessa var majoriteten män (70%). Majoriteten av de utlandssmittade, 387 fall (274 män och 112 kvinnor), rapporterades med kronisk infektion.

Information om smittväg saknades i majoriteten av de utlandssmittade fallen (273 fall), annan smittväg (t ex genom blod/blodprodukter eller vårdrelaterad smitta) rapporterades för 80 fall (44 män och 36 kvinnor) och injektionsberoende i 73 fall (69 män och 4 kvinnor) (figur 6).

Hepatit C, smittade utomlands, kronisk infektion, smittväg

Hepatit C, smittade utomlands, kronisk infektion, smittväg
Figur 6. Smittvägar bland fall smittade utomlands 2014.

Geografisk fördelning i Sverige

Flest antal fall rapporterades i Stockholms, Västra Götalands och Skånes län med 519, 237 och 219 fall respektive. Utslaget på invånarantalet i länen rapporterades högst incidens i Örebros, Västernorrlands och Gävleborgs län, med 29, 30, och 31 fall per 100 000 invånare respektive (figur 7).

Hepatit C fall och spridning i Sverige

Hepatit C fall och spridning i Sverige
Figur 7. Totala antalet fall och incidens av hepatit C i Sveriges län 2014.

Sammanfattning

Totalt har ca 2000 fall av hepatit C infektion rapporterats per år de senaste fem åren vilket är en minskning och stabilisering sedan 1990-talet då mer än 2500 fall anmäldes per år. Minskningen beror framför allt på att färre diagnosticeras i åldersgrupper över 30 år. Hos unga och unga vuxna märks däremot ingen minskning i incidens. Eftersom hepatit C är en infektion som oftast inte ger några symptom är det vanligt att smittan skett flera år innan diagnos ställs. Därför saknas också ofta information om smittväg och smittland.

En fjärdedel av alla rapporterade fall 2014 var ungdomar/unga vuxna i åldern 15-24 år och av dessa hade 86% smittats via injektionsberoende. Samma åldersgrupp stod för hälften av alla akuta fall smittade i Sverige via injektionsberoende 2014. Detta ger en tydlig indikation på fortsatt nyrekrytering till injektionsberoende bland unga och fortgående smittspridning av hepatit C inom gruppen. En viktig åtgärd för att minska risken med smittspridning och utbrott är sprututbytesprogram med information och testning av infektionssjukdomar samt tillgång till rena kanyler och sprutor. Dessa program finns numera i Helsingborg, Kalmar, Kristianstad, Malmö, Lund och Stockholm. Sprututbytesprogrammen har dock en lagstadgad åldersgräns på 20 år och når därmed inte riskgruppen personer under 20 år som injicerar droger med viktiga preventionsinsatser.

Några fall av hepatit C anmäldes också bland män som har sex med män, vilket också rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Speciellt hivpositiva män som har sex med män är riskutsatta vad gäller sexuellt överförd hepatit C infektion och behöver riktad information.

Ungefär en femtedel av alla fall 2014 rapporterades ha smittats utomlands varav de allra flesta med kronisk infektion (87%). Många utlandssmittade var migranter som smittats före ankomsten till Sverige vilket visar att information om sjukdomen och preventionsåtgärder är viktig vid hälsoundersökningar för migranter.