Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod och finns bara hos människor. Smittämnet är globalt utbrett och vanligt, men förekomsten i Sverige förhållandevis låg. Den vanligaste smittvägen i Sverige är via injektion av droger. Hepatit C viruset orsakar en inflammation i levern och kan på sikt leda till skrumplever och levercancer.

Hepatit C kan överföras via blod och exempel på smittvägar är via injektionsberoende, kontaminerade blod och blodprodukter, graviditet (mor-till-barn smitta), vårdrelaterad smitta, tatuering/piercing med orena nålar och sexuella kontakter.

Utfall

Under 2016 var incidensen är i stort sett oförändrad mot tidigare år (figur 1). Incidensen var 19 fall per 100 000 invånare och det totala antalet som rapporterades var 1 889. Den topp som ses runt 2008 kan förklaras med att Socialstyrelsen det året bedrev en informationskampanj där alla som fått blod innan 1992 borde testa sig för hepatit C (det var inte möjligt att kontrollera blod och blodprodukter för förekomst av hepatit C före 1992).

Figur 1. Incidensen av fall med hepatit C i Sverige, 2007–2016

Figur 1. Incidensen av fall med hepatit C i Sverige, 2007–2016

Majoriteten av fallen som rapporterades 2016 hade liksom tidigare år kronisk/symtomfri infektion (68 procent) (figur 2). Andelen med okänd typ av infektion var 23 procent och nio procent med akut infektion.

Figur 2. Antalet fall med hepatit C i Sverige och typ av infektion, 2007–2016

Figur 2. Antalet fall med hepatit C i Sverige och typ av infektion, 2007–2016

Av 165 fall med akut infektion 2016 hade 84 procent smittats i Sverige och nio procent utomlands. Sju procent saknade information om smittland. Cirka hälften av fallen med akut infektion, 48 procent, har fått sin infektion via injektionsberoende. För 28 procent saknades information om smittväg, åtta procent var smittade via heterosexuell kontakt och sex procent via sex mellan män.

Ålder och kön

Bland samtliga rapporterade fall 2016 var medianåldern 37 år (spridning 0 till 94 år) vilket är i linje med medianåldern rapporterad tidigare år. Åldrarna anges vid anmälningsdatum vilket kan skilja sig från åldern vid det faktiska smittotillfället.

Av fallen var 67 procent män, 33 procent kvinnor.

Figur 3. Antalet fall med hepatit C och kön, 2007–2016

Figur 3. Antalet fall med hepatit C och kön, 2007–2016

Smittväg

De vanligaste smittvägarna för hepatit C beror på om man fått sin infektion i Sverige, eller i annat land. Den vanligaste kända smittvägen i Sverige är via injektionsberoende (65 procent), figur 4.

Figur 4. Antalet fall med hepatit C och smittväg beroende på smittad i Sverige eller utomlands, 2016

Figur 4. Antalet fall med hepatit C och smittväg beroende på smittad i Sverige eller utomlands, 2007–2016

* Annat; avser smittvägar såsom mor-till-barn-smitta, vårdrelaterad smitta, via kontaminerade blod/blodprodukter, tatuering/piercing, yrkesrelaterad smitta, personsmitta (ej sexuell) etc.

Överlag ses en nedåtgående trend för antalet fall rapporterade med smitta via injektionsberoende och en fortsatt hög andel som saknar rapporterad smittväg (figur 5). År 2016 saknade de flesta fallen information om smittväg (45 procent) och den vanligaste kända smittvägen var fortsatt via injektionsberoende (39 procent). Tio procent rapporterades fått infektionen via heterosexuell kontakt, tio procent via annat (vanligast via kontaminerade blod/blodprodukter 68 fall, via vårdrelaterad smitta 29 fall och 23 fall via tatuering/piercing). En procent rapporterades fått infektionen via sex mellan män.

En förklaring till det höga antalet med okänd smittväg är att hepatit C är en infektion som ofta är symtomfri, och kan ge symtom först efter många år.

Figur 5. Totala antalet fall hepatit C och smittväg, 2007–2016

Figur 5. Totala antalet fall hepatit C och smittväg, 2007–2016

* Annat; avser smittvägar såsom mor-till-barn-smitta, vårdrelaterad smitta, via kontaminerade blod/blodprodukter, tatuering/piercing, yrkesrelaterad smitta, personsmitta (ej sexuell) etc.

Rapporterade fall bland unga och unga vuxna 15–24 år och 40–59-åringar minskar under den senaste femårsperioden, men ingen nedgång ses i åldersgruppen 30–39-år (figur 6).

Figur 6. Antalet fall hepatit C i olika åldersgrupper som smittats via injektionsberoende, 2007–2016

Figur 6. Antalet fall hepatit C i olika åldersgrupper som smittats via injektionsberoende, 2007–2016

Smittland

Som rapporterat smittland är fortsatt Sverige vanligast (51 procent), figur 7. Smittade i Sverige visar en nedåtgående trend och speglar att färre rapporterats med smittväg via injektionsberoende, vilket är den största källan till smittspridning i Sverige. Under 2016 var de vanligaste länderna utomlands där smitta skett Georgien, Syrien och Afghanistan.

För de vanligaste smittländerna utanför Sverige se fliken Smittland.

Figur 7. Antal fall med hepatit C och smittland, 2007­–2016

Figur 7. Antal fall med hepatit C och smittland, 2007­–2016

Geografisk fördelning i Sverige

Flest fall anmäldes från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. Incidensen var högst i Stockholm, Värmland och Gävleborgs län.

Mikrobiologi

Det bedrivs ingen molekylär övervakning av hepatit C vid Folkhälsomyndigheten. Under året publicerades en molekylär övervakningsstudie som utförts tidigare vid dåvarande Smittskyddsinstitutet, numera Folkhälsomyndigheten.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Folkhälsomyndigheten har genom samkörningar av register uppskattat antalet personer som idag lever med en diagnostiserad hepatit C-infektion till mellan 35 000 och 45 000.

Injektionsberoende är fortsatt den vanligaste smittvägen i Sverige. Antalet rapporterade med smittväg via injektionsberoende har dock minskat de senaste åren. En nedåtgående trend ses framförallt bland unga och unga vuxna. Fortfarande står dock gruppen 15–24 år för en relativt hög andel av alla fall smittade via injektionsberoende (20 procent) och ger en indikation om fortgående smittspridning av hepatit C bland unga. En viktig åtgärd för att minska smittspridningen och risken för utbrott är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte. Dessa program finns numera i Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Ungefär en fjärdedel av alla fall 2016 rapporteras med annat smittland än Sverige, varav de allra flesta var symtomfria bärare eller personer med kronisk infektion. Många har fått infektionen före ankomst till Sverige och information om sjukdomen och preventionsåtgärder är viktig vid hälsoundersökningar för migranter.

Några fall av hepatit C anmäldes bland män som har sex med män, vilket också rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Speciellt hivpositiva män som har sex med män är riskutsatta vad gäller sexuellt överförd hepatit C infektion och kan behöva riktad information och möjlighet till rutinmässig testning för hepatit C.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om hepatit C

Skattning av antalet personer som lever med en hepatit C-infektion i Sverige 2015