Aktuell veckorapport om invasiva grupp-A streptokocker (iGAS)

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 7 juni 2024 och redovisar läget för iGAS vecka 22 (27 maj–2 juni 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Efter en lång period av höga nivåer av rapporterade fall av invasiva grupp-A streptokocker (iGAS), ses nu en minskning av antalet fall. Men antalet fall ligger fortsatt högre än innan pandemin vid samma tid, vilket tyder på en bakomliggande smittspridning av GAS-infektioner i samhället, som exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo).

Viktig information

Invasiva infektioner orsakade av GAS är allvarliga och kräver noggrann uppmärksamhet. Personer med samtidiga eller föregående virusinfektioner, såsom influensa och varicella (vattkoppor), löper en något ökad risk för iGAS-infektion men även personer med nedsatt immunförsvar, äldre och vissa andra riskgrupper kan ha en högre risk att drabbas.

Streptokocker sprids via nära kontakter med sjuka personer, därför är det viktigt med god handhygien. Asymtomatiskt bärarskap är vanligt förekommande, framförallt hos barn. Smittrisken är störst från personer med symptomatisk infektion men även asymptomatiska bärare av GAS kan smitta vilket gör det svårt att förhindra smittspridning. Vid misstanke om streptokockinfektion, till exempel halsfluss, bör man kontakta hälso- och sjukvården för bedömning om eventuell provtagning och antibiotikabehandling. Om ytterligare någon i familjen utvecklar liknande symtom, hög feber eller påverkat allmäntillstånd så rekommenderas de att skyndsamt kontakta vården för bedömning och ställningstagande till behandling.

Det finns inget vaccin mot GAS. En viktig åtgärd för minskad smittspridning på till exempel förskolor är att ha god hygien, bland annat genom en generös användning av engångsmaterial till tvätt och rengöring. Betydelsen av god handhygien kan inte nog understrykas.

Fördjupad statistik

Under maj rapporterades 120 fall jämfört med 154 fall i april och 143 fall i maj föregående säsong. Antalet fall har sedan vecka sju (n=61) sakta gått ner och vecka 22 rapporterades 25 fall av iGAS, vilket är något mindre än föregående vecka då 27 fall rapporterades. Antalet fall ligger nu något lägre än motsvarande period säsongen 2022–2023.

Under vecka 21 och 22 har fyra fall av iGAS rapporterats i gruppen 0–9 år. Det är samma som de två tidigare veckorna (vecka 19 och 20). För personer 70 år och äldre rapporterades 10 fall vecka 22 vilket är likt föregående vecka (n=9). Medianåldern för alla fall under säsongen till och med vecka 22 är 59 år.

En större andel fall bland barn noterades under slutet av 2022 och under våren 2023 jämfört med tidigare säsonger. Även denna säsong 2023–2024, ses en större andel barn 0–9 år. Hittills under säsongen har 145 fall bland barn rapporterats (tio procent) jämfört med tolv procent föregående säsong. Äldre personer har en ökad risk för iGAS och hittills under säsongen har 485 fall rapporterats bland personer 70 år och äldre (33 procent).

Förekomsten av iGAS är fortsatt hög i hela landet.

Figursamling

Figur 1. Antal fall per månad av iGAS, säsongerna 2018–2019 till 2023–2024.

Linjediagrammet visar att antalet fall legat mycket högre november till mars jämfört med tidigare säsonger. Nu ligger fallen lägre än tidigare säsong.

Figur 2. Antal fall per vecka av iGAS, säsongerna 2018–2019 till 2023–2024.

Linjediagrammet visar en tidig och kraftig ökning av iGAS fall i november. Antalet fall har sedan vecka 7 minskat och ligger nu likt tidigare säsong.

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar ökningar av antalet iGAS fall sedan november framförallt i åldersgrupperna, 0-9 år, 40-69 år och 70 år och äldre.

Geografisk fördelning

Figur 4. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar en ökning av incidensen i de olika landsdelarna till nuvarande nivåer på mellan 0,2 till 0,3 fall per 100 000 invånare.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av anmälningssystemet SmiNet för att följa antalet fall av iGAS i Sverige under säsongen. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Fall av iGAS är personer som anmäls i SmiNet med invasiv infektion med GAS enligt falldefinitionen. Fallen redovisas per rapporteringsvecka. Statistik på åldersfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder.