Veckorapport om invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) vecka 3, 2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 26 januari 2024 och redovisar läget för iGAS vecka 3 (15–21 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) har sedan vecka 49 legat på en hög nivå, vilket tyder på en bakomliggande hög smittspridning av lindriga GAS-infektioner i samhället, som exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo).

Fördjupad statistik

Sedan november 2023 har antalet rapporterade fall av iGAS ökat kraftigt. Ökningen av fall är både större och tidigare jämfört med föregående säsonger. Vecka 3 rapporterades 42 fall av iGAS, vilket är en liten nedgång jämfört med vecka 2 då 51 fall rapporterades.

Under vecka 2 och 3 har fem respektive fyra fall av iGAS rapporterats hos barn i gruppen 0-9 år, vilket är något fler än veckorna 52 och 1 då sammanlagt fem fall rapporterades. För personer 70 år och äldre har 17 fall och 14 fall rapporterats vecka 2 och 3, jämfört med 16 respektive 19 fall vecka 52 och 1.

En större andel fall bland barn noterades under slutet av 2022 och under våren 2023 jämfört med tidigare säsonger. Denna säsong 2023-2024, har en större andel barn 0-9 år rapporterats under december månad, 13 procent (24 fall). Tidigare månader har andelen barn legat mellan tre till tio procent (2-9 fall).

Äldre personer har en ökad risk för iGAS och hittills under säsongen har 244 fall rapporterats bland personer 70 år och äldre (34 procent). En hög förekomst av iGAS ses i hela landet.

Figursamling

Figur 1. Antal fall per vecka av iGAS, säsongerna 2018-2019 till 2023-2024.

Linjediagrammet visar en tidig och kraftig ökning av iGAS fall i november och sedan december månad har fallen legat på en konstant hög nivå.

Åldersfördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar ökningar av antalet iGAS fall sedan november framförallt i åldersgrupperna, 0-9 år, 40-69 år och 70 år och äldre.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar en ökning av iGAS-fallen till nuvarande nivåer på cirka 0,4 till 0,5 fall per vecka i de olika landsdelarna.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av anmälningssystemet SmiNet för att följa antalet fall av iGAS i Sverige under säsongen.

Fall av iGAS är personer som anmäls i SmiNet med invasiv infektion med GAS enligt falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen. Fallen redovisas per rapporteringsvecka. Statistik på åldersfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder.