Veckorapport om invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) vecka 12, 2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 28 mars 2024 och redovisar läget för iGAS vecka 12 (18–24 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) har sedan vecka 49 legat på en hög nivå, vilket tyder på en bakomliggande hög smittspridning av GAS-infektioner i samhället, som exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo).

Fördjupad statistik

Under november 2023 ökade antalet rapporterade fall av iGAS kraftigt. Ökningen av fall var både större och tidigare jämfört med föregående säsonger. Antalet fall har sedan dess legat på mellan 36 till 61 fall per vecka. Vecka 12 rapporterades 43 fall av iGAS, vilket är något färre än vecka 11 då 48 fall rapporterades.

Under vecka 12 har fyra fall av iGAS rapporterats i gruppen 0-19 år, likt vecka 11. För personer 70 år och äldre rapporterades 17 fall vecka 12, jämfört med 18 fall vecka 11. Medianåldern för alla fall under säsongen till och med vecka 12 är 59 år.

En större andel fall bland barn noterades under slutet av 2022 och under våren 2023 jämfört med tidigare säsonger. Denna säsong 2023–2024, har en större andel barn 0-9 år rapporterats under december månad, 13 procent (24 fall). Tidigare månader har andelen barn legat mellan tre till tio procent (2-9 fall). Januari och februari månad 2024 var andelen barn åtta (15 fall) respektive tretton procent (27 fall).

Äldre personer har en ökad risk för iGAS och hittills under säsongen har 377 fall rapporterats bland personer 70 år och äldre (33 procent).

En hög förekomst av iGAS ses i hela landet.

Figursamling

Figur 1. Antal fall per vecka av iGAS, säsongerna 2018–2019 till 2023–2024.

Linjediagrammet visar en tidig och kraftig ökning av iGAS fall i november och sedan december månad har fallen legat på en konstant hög nivå.

Åldersfördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar ökningar av antalet iGAS fall sedan november framförallt i åldersgrupperna, 0-9 år, 40-69 år och 70 år och äldre.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar en ökning av incidensen i de olika landsdelarna till nuvarande nivåer på mellan 0,3 till 0,6 fall per 100 000 invånare.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av anmälningssystemet SmiNet för att följa antalet fall av iGAS i Sverige under säsongen. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Fall av iGAS är personer som anmäls i SmiNet med invasiv infektion med GAS enligt falldefinitionen. Fallen redovisas per rapporteringsvecka. Statistik på åldersfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder.