Veckorapport om invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) vecka 17, 2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 3 maj 2024 och redovisar läget för iGAS vecka 17 (22–28 april 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) har sedan vecka 49 legat på en hög nivå, vilket tyder på en bakomliggande hög smittspridning av GAS-infektioner i samhället, som exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo).

Fördjupad statistik

Under november 2023 ökade antalet rapporterade fall av iGAS kraftigt. Ökningen av fall var både större och tidigare jämfört med föregående säsonger. Antalet fall har sedan dess legat på mellan 30 till 61 fall per vecka. Totalt rapporterades 191 fall i mars jämfört med 185 fall december 2023, 188 fall januari, och 208 fall i februari 2024. Vecka 17 rapporterades 39 fall av iGAS, vilket är fler än föregående vecka då 30 fall rapporterades. Antalet fall ligger nu på en liknande nivå som motsvarande period säsongen 2022–2023.

Under vecka 17 har fyra fall av iGAS rapporterats i gruppen 0–19 år, vilket är färre än vecka 16 (n=10). För personer 70 år och äldre rapporterades 15 fall vecka 17 vilket är fler än föregående vecka (n=7). Medianåldern för alla fall under säsongen till och med vecka 17 är 58 år.

En större andel fall bland barn noterades under slutet av 2022 och under våren 2023 jämfört med tidigare säsonger. Denna säsong 2023–2024, har en större andel barn 0–9 år rapporterats under december månad, 13 procent (24 fall). Tidigare månader har andelen barn legat mellan tre till tio procent (2–9 fall). Januari, februari och mars månad 2024 var andelen barn åtta (n=15), tretton (n=27) och nio procent (n=18). Äldre personer har en ökad risk för iGAS och hittills under säsongen har 434 fall rapporterats bland personer 70 år och äldre (33 procent).

En fortsatt hög förekomst av iGAS ses i hela landet.

Figursamling

Figur 1. Antal fall per vecka av iGAS, säsongerna 2018–2019 till 2023–2024.

Linjediagrammet visar en tidig och kraftig ökning av iGAS fall i november. Antalet fall har sedan vecka 7 minskat till samma nivå som motsvarande period tidigare år.

Åldersfördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar ökningar av antalet iGAS fall sedan november framförallt i åldersgrupperna, 0-9 år, 40-69 år och 70 år och äldre.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar en ökning av incidensen i de olika landsdelarna till nuvarande nivåer på mellan 0,3 till 0,5 fall per 100 000 invånare.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av anmälningssystemet SmiNet för att följa antalet fall av iGAS i Sverige under säsongen. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Fall av iGAS är personer som anmäls i SmiNet med invasiv infektion med GAS enligt falldefinitionen. Fallen redovisas per rapporteringsvecka. Statistik på åldersfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder.