Veckorapport om invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) vecka 20 2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 24 maj 2024 och redovisar läget för iGAS vecka 20 (13–19 maj 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Efter en lång period av höga nivåer av rapporterade fall av invasiva grupp-A streptokocker (iGAS), ses nu en minskning av antalet fall. Men antalet fall ligger fortsatt högre än innan pandemin vid samma tid, vilket tyder på en bakomliggande smittspridning av GAS-infektioner i samhället, som exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo).

Fördjupad statistik

Under november 2023 ökade antalet rapporterade fall av iGAS kraftigt. Ökningen av fall var både större och tidigare jämfört med föregående säsonger. De senaste månaderna har totalt 155 fall rapporterats i april jämfört med 191 fall i mars, 208 fall i februari och 188 fall i januari. Antalet fall har sedan vecka sju (n=61) sakta gått ner, trots lite hack i kurvan och vecka 20 rapporterades 37 fall av iGAS, vilket är fler än föregående vecka då 23 fall rapporterades. Antalet fall ligger nu på en liknande nivå som motsvarande period säsongen 2022-2023.

Under vecka 19 och 20 har fyra fall av iGAS rapporterats i gruppen 0-9 år. För personer 70 år och äldre rapporterades 15 fall vecka 20 vilket är fler än föregående vecka (n=12). Medianåldern för alla fall under säsongen till och med vecka 18 är 58 år.

En större andel fall bland barn noterades under slutet av 2022 och under våren 2023 jämfört med tidigare säsonger. Denna säsong 2023-2024, har en större andel barn 0-9 år rapporterats under december månad, 13 procent (24 fall). Tidigare månader har andelen barn legat mellan tre till tio procent (2-9 fall). Januari, februari, mars och april månad 2024 var andelen barn åtta (n=15), tretton (n=27) nio (n=18) och sexton procent (n=24). Äldre personer har en ökad risk för iGAS och hittills under säsongen har 466 fall rapporterats bland personer 70 år och äldre (33 procent).

Förekomsten av iGAS är fortsatt högre än normalt jämfört med samma period säsongerna innan pandemin i hela landet.

Figursamling

Figur 1. Antal fall per vecka av iGAS, säsongerna 2018–2019 till 2023–2024.

Linjediagrammet visar en tidig och kraftig ökning av iGAS fall i november. Antalet fall har sedan vecka 7 minskat till samma nivå som motsvarande period tidigare år.

Åldersfördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar ökningar av antalet iGAS fall sedan november framförallt i åldersgrupperna, 0-9 år, 40-69 år och 70 år och äldre.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar en ökning av incidensen i de olika landsdelarna till nuvarande nivåer på mellan 0,2 till 0,8 fall per 100 000 invånare.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av anmälningssystemet SmiNet för att följa antalet fall av iGAS i Sverige under säsongen. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Fall av iGAS är personer som anmäls i SmiNet med invasiv infektion med GAS enligt falldefinitionen. Fallen redovisas per rapporteringsvecka. Statistik på åldersfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder.