Veckorapport om invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) vecka 5, 2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 9 februari 2024 och redovisar läget för iGAS vecka 5 (29 januari–4 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) har sedan vecka 49 legat på en hög nivå, vilket tyder på en bakomliggande hög smittspridning av lindriga GAS-infektioner i samhället, som exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo).

Fördjupad statistik

Sedan november 2023 har antalet rapporterade fall av iGAS ökat kraftigt. Ökningen av fall är både större och tidigare jämfört med föregående säsonger. Vecka 5 rapporterades 36 fall av iGAS, vilket är något färre fall än vecka 4.

Under vecka 5 har sex fall av iGAS rapporterats i gruppen 0-19 år, vilket är likt vecka 4 då fem fall rapporterades. För personer 70 år och äldre rapporterades 10 fall vecka 5 jämfört med 16 fall vecka 4. Medianåldern för alla fall under säsongen till och med vecka 5 är 59 år.

En större andel fall bland barn noterades under slutet av 2022 och under våren 2023 jämfört med tidigare säsonger. Denna säsong 2023-2024, har en större andel barn 0-9 år rapporterats under december månad, 13 procent (24 fall). Tidigare månader har andelen barn legat mellan tre till tio procent (2-9 fall). Januari månad rapporterades 15 fall (åtta procent). Äldre personer har en ökad risk för iGAS och hittills under säsongen har 270 fall rapporterats bland personer 70 år och äldre (33 procent).

En hög förekomst av iGAS ses i hela landet.

Figursamling

Figur 1. Antal fall per vecka av iGAS, säsongerna 2018-2019 till 2023-2024.

Figuren visar en tidig och kraftig ökning av iGAS fall i november och sedan december månad har fallen legat på en konstant hög nivå.

Åldersfördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Figuren visar ökningar av antalet iGAS fall sedan november framförallt i åldersgrupperna, 0-9 år, 40-69 år och 70 år och äldre.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Figuren visar en ökning av iGAS-fallen till nuvarande nivåer. Vecka 4 ses en något högre förekomst i Norrland.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av anmälningssystemet SmiNet för att följa antalet fall av iGAS i Sverige under säsongen.

Fall av iGAS är personer som anmäls i SmiNet med invasiv infektion med GAS enligt falldefinitionen. Fallen redovisas per rapporteringsvecka. Statistik på åldersfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder.