Veckorapport om invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) vecka 8, 2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 1 mars 2024 och redovisar läget för iGAS vecka 8 (19–25 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) har sedan vecka 49 legat på en hög nivå, vilket tyder på en bakomliggande hög smittspridning av GAS-infektioner i samhället, som exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo).

Fördjupad statistik

Sedan november 2023 har antalet rapporterade fall av iGAS ökat kraftigt. Ökningen av fall är både större och tidigare jämfört med föregående säsonger. Vecka 8 rapporterades 46 fall av iGAS, vilket är mindre än vecka 7 då 61 fall rapporterades.

Under vecka 8 har nio fall av iGAS rapporterats i gruppen 0-9 år, jämfört med fyra fall vecka 7. För personer 70 år och äldre rapporterades 16 fall vecka 8, vilket är likt vecka 7 med 18 fall. Medianåldern för alla fall under säsongen till och med vecka 8 är 59 år.

En större andel fall bland barn noterades under slutet av 2022 och under våren 2023 jämfört med tidigare säsonger. Denna säsong 2023–2024, har en större andel barn 0–9 år rapporterats under december månad, 13 procent (24 fall). Tidigare månader har andelen barn legat mellan tre till tio procent (2–9 fall). Januari månad var andelen barn åtta procent (15 fall). Äldre personer har en ökad risk för iGAS och hittills under säsongen har 313 fall rapporterats bland personer 70 år och äldre (33 procent).

En något högre andel fall per 100 000 invånare per vecka har de senaste veckorna observerats i Norrland, jämfört med Svealand och Götaland men en hög förekomst av iGAS ses i hela landet.

Figursamling

Figur 1. Antal fall per vecka av iGAS, säsongerna 2018–2019 till 2023–2024.

Linjediagrammet visar en tidig och kraftig ökning av iGAS fall i november och sedan december månad har fallen legat på en konstant hög nivå.

Åldersfördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar ökningar av antalet iGAS fall sedan november framförallt i åldersgrupperna, 0-9 år, 40-69 år och 70 år och äldre.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel av iGAS, från vecka 27 2023 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar en ökning av incidensen i de olika landsdelarna till nuvarande nivåer på mellan 0,4 till 0,8 fall per 100 000 invånare.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av anmälningssystemet SmiNet för att följa antalet fall av iGAS i Sverige under säsongen. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Fall av iGAS är personer som anmäls i SmiNet med invasiv infektion med GAS enligt falldefinitionen. Fallen redovisas per rapporteringsvecka. Statistik på åldersfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder.