Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Listerios 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 88 fall av listerios motsvarande en incidens av 0,8 fall per 100 000 invånare (figur 1), vilket är en minskning från 2019 (n=113). Majoriteten av fallen (96 procent) smittades i Sverige. Medianåldern var 79 år (spridning 7–94 år) och 54 procent av fallen (n=48) var män. Liksom tidigare år rapporterades flest fall i åldersgruppen över 80 år (figur 2). Fyra gravida kvinnor med listerios rapporterades under året. Av de rapporterade fallen avled 26 procent (n=23) inom en månad från provtagningsdatum.

Under 2020 kunde ett sjukdomsfall med serotyp IIa ST91 kopplas till ett lokalt gårdsmejeri som tillverkar kittost. Två sjukdomsfall hade samma typ (serotyp IVb ST1) som 2018 orsakade ett utbrott kopplat till färdigrätter. Ingen epidemiologisk koppling fanns dock mellan fallen eller det tidigare utbrottet. Baserat på typningsdata identifierades totalt 32 isolat i 14 olika kluster varav 13 kluster även inkluderade identiska eller närbesläktade listeriaisolat identifierade före år 2020. Två av dessa kluster (IIa ST155 och ST14; n=12 totalt 2020), inkluderade isolat som påvisats under mer än nio års tid vilket indikerar pågående och långvarig smittspridning från okända smittkällor (figur 3). Andelen isolat som tillhörde ett kluster minskade dock 2020 (37 procent jämfört med i genomsnitt 50 procent 2017–2019). Bland de 87 typade isolaten 2020 var de vanligaste molekylära serotyperna IIa (n=69) och IVb (n=16) följt av IIb (n=1) och IIc (n=1) och bland sekvenstyperna dominerade ST8 och ST1.

Sammantaget minskade antalet listeriafall 2020 jämfört med 2019 men sett över en längre tidsperiod ses en uppåtgående trend av listerios i Sverige (figur1).

Figur 1. Incidensen av listerios under åren 2000-2020 samt trendkurva (negativ binomial regression).
Den högre incidensen 2013–2014 förklaras av två stora utbrott med totalt 49 respektive 28 identifierade sjukdomsfall.

Linjediagram över incidensen av listerios. Ökande trend även om viss nedgång 2020.

Figur 2. Antalet fall av listerios per åldersgrupp under 2020.

Stapeldiagram över antal fall av listerios 2020 per åldersgrupp. Över 80 år dominerar.

Figur 3. Antalet fall av listerios med isolat tillhörande två persisterande kluster av ST155 och ST14 under 20112020 (n=45).

Stapeldiagram över listerios per typ. ST155 avtar och ST14 ökar.

Läs mer