Sjukdomsinformation om listeriainfektion

Lyssna

Annan benämning: Listerios.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. Listeriabakterien kan orsaka sjukdom hos både djur och människa. Listeriainfektion är en zoonos det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Symtomgivande infektion hos människa är ovanligt. Med tanke på att de flesta av oss sannolikt fått i oss stora mängder listeriabakterier genom åren utan att bli sjuka, bör bakterien kanske egentligen ses som förhållandevis ofarlig för de flesta av oss. Den kan dock vara farlig för människor med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer.

Antalet rapporterade listeriafall har ökat de senaste åren från 40-50 under början av 2000-talet till 60-90 för de senare åren. Majoriteten av fallen är inhemskt smittade och tillhör de äldre åldersgrupperna och/eller har nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdom eller annan orsak. Ökningen av rapporterade listeriafall ses både i Sverige och internationellt i Europa.

Vad orsakar listeriainfektion och hur sprids den?

Listeriainfektion orsakas av bakterien Listeria monocytogenes som är allmänt förekommande i naturen.

Människan kan smittas från infekterade djur eller via livsmedel. Listeriabakterier är tåliga bakterier som kan växa i kylskåpstemperatur. Typiska risklivsmedel för infektion med listeriabakterier är därför livsmedelsprodukter med långa hållbarhetstider till exempel rökt och gravad lax, opastöriserade och pastöriserade dessertostar, färdigrätter och förpackade charkvaror som till exempel smörgåspålägg.

Smitta från människa till människa förekommer mycket sällan, men en infekterad gravid kvinna kan överföra smitta till sitt barn via moderkakan.

Sjukdomen drabbar framför allt:

  • gravida kvinnor och/eller nyfödda barn
  • äldre personer
  • personer med nedsatt immunförsvar

Antalet gravida kvinnor och/eller nyfödda barn med listerios har minskat sedan 90-talet och under senare år har 1-2 gravida kvinnor/nyfödda barn rapporterats med infektionen.

Inkubationstiden har angetts från några dygn till tre veckor, ibland till och med längre.

Symtom och komplikationer

Den vanligaste sjukdomsbilden hos en vuxen person är en blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation.

En listeriainfektion hos modern kan leda till prematur födsel, fosterdöd eller svår sjukdom (meningit eller sepsis) hos det nyfödda barnet.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom bakterieodling från framför allt blod och ryggmärgsvätska. Vid infektion hos ett nyfött barn odlar man även från mamman.

Listeriainfektion kan behandlas med antibiotika med god prognos, nyfödda som drabbas har sämre prognos.

Förebyggande åtgärder

Det är viktigt att riskgrupper undviker risklivsmedel samt att risklivsmedel för listeriainfektion förvaras vid rätt temperatur och att utgångsdatum ej överskrids.

Något vaccin mot listeriainfektion finns inte.

Listeria monocytogenes (livsmedelsverket.se)

Enligt kostråden bör riskgrupper vara försiktiga med vissa livsmedel. Förpackad gravad och rökt fisk är de livsmedel där risken för Listeriabakterier visat sig vara störst. Om varan är nygjord är risken för skadliga mängder bakterier liten. Risken ökar ju längre tid förpackningen förvaras. Detta gäller även skivat smörgåspålägg och kall färdigmat. Ostar gjorda på opastöriserad mjölk och även vissa dessertostar gjord på pastöriserad mjölk bör undvikas.

Åtgärder vid inträffade fall

Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Om det finns matrester kvar bör dessa sparas för provtagning så att man kan identifiera smittkällan.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Utbrott

Listeriautbrott är ovanligt i Sverige och de flesta fallen är sporadiska. I ett utbrott 1994-1995 med nio fall kunde sex fall kopplas samman med gravad lax som fanns kvar i kylen hos ett av fallen. Identisk bakteriestam påvisades i laxen och patienterna. Detta var det första listeriautbrottet kopplat till lax som har rapporterats.

Flera större utbrott har inträffat internationellt genom tiderna. På senare år har följande utbrott varit av intresse:

  • Sommaren 2001 inträffade ett utbrott i Sverige. Ett 30-tal personer insjuknade efter att ha ätit ost, som tillverkats på en bondgård.
  • På ett sjukhus i Norge inträffade 2007 ett utbrott med 17 fall (varav tre personer avled). Smittkällan i utbrottet var en pastöriserad camembertost som innehöll extremt höga halter av listeriabakterier.
  • År 2008 inträffade ett stort utbrott i Kanada med 57 fall varav 23 avled. Utbrottet orsakades av kontaminerade "ready-to-eat" köttprodukter från en av landets största livsmedelsproducenter.
  • 2013-2014 utreddes ett större utbrott i Sverige med fall spridda över landet. Totalt 47 fall upptäcktes och smittan tros ha varit charkpålägg.

Läs mer