Listeriainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Listerios.

Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Listeriainfektion 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 125 fall av listeriainfektion motsvarande en incidens av 1,2 fall per 100 000 invånare (figur 1), vilket är något fler fall jämfört med 2021 (n=107). Majoriteten av fallen (92 procent) smittades i Sverige. Medianåldern var 79 år (spridning 0–96 år) och 54 procent av fallen (n=67) var kvinnor. Liksom tidigare år var incidensen högst för åldersgruppen över 80 år (figur 2). Fem gravida kvinnor och tre spädbarn med listeriainfektion rapporterades under året. Av de rapporterade fallen avled 36 procent (n=45) inom en månad från provtagningsdatum. Det är dock ofta svårt att säga vilken roll listeriainfektionen har som dödsorsak eftersom de flesta av patienterna som drabbas har svåra bakomliggande sjukdomar.

Under 2022 ingick sju sjukdomsfall med serotyp IIa ST8 i ett större kluster med totalt 16 fall från 2020–2022. Utbrottsstammen kunde under hösten 2022 påvisas i färdiglagade pannbiffar provtagna i hemmet hos ett av fallen samt i omgivningsprover på producentens anläggning. Fynden på anläggningen ledde till återkallanden av produkter från marknaden. Två av fallen med serotyp IIa ST155 klustrade med tre fall från 2018–2020 och samma stam kunde påvisas i en kittost provtagen hemma hos det ena av fallen. Jämförelse av sekvensen internationellt pekade dock på en mer sannolik koppling till laxprodukter.

För fyra sjukdomsfall med serotyp IIa 37 kunde utbrottsstammen påvisas i produkter av gravad lax/najadlax i butik. Tre av fallen uppgav att de ätit gravad lax innan insjuknandet. Fem fall med serotyp IIb ST1593 ingick i ett större kluster med fall mellan 2019–2022 utan identifierad smittkälla.

Under 2022 utfördes typning av listeriaisolat från 116 av de totalt 125 rapporterade fallen (93 procent), vilket var i samma nivå som 2021. De vanligaste molekylära serotyperna var IIa (n=83) och IVb (n=22) följt av IIb (n=9) och IIc (n=2) och bland sekvenstyperna dominerade ST37 (n=17) och ST8 (n=15). Baserat på typningsdata identifierades totalt 52 isolat i 23 olika kluster varav 21 kluster även innehöll listeriaisolat identifierade före år 2022. Andelen isolat som tillhörde ett kluster var 45 procent, vilket var högre än 2021 (33 procent).

Sammantaget var incidensen för listeriainfektion något högre 2022 jämfört med 2021 och sett över en längre tidsperiod ses en uppåtgående trend av listeriainfektion i Sverige (figur 1).

Figur 1. Incidensen av listeriainfektion under åren 2002–2022 samt trendkurva (negativ binomial regression).

Över tid ses en uppåtgående trend av listeriainfektion i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av listeriainfektion per åldersgrupp under 2022.

Högst incidens ses i de äldre åldersgrupperna, framför allt i gruppen över 80 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer