Under 2008 anmäldes 60 fall av listeriainfektion. Det är något fler än 2007 (56) och det högsta antalet sedan 2001 (67). För 55 av årets infektioner anmäldes Sverige som smittland och för resterande 5 fall var smittland okänt. Andelen män var liksom förra året högre än andelen kvinnor, totalt var 60 % män. Vanligen anmäls fler män än kvinnor men något år har fördelningen varit den omvända. Flest fall kom från de tre största länen, Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Tittar man däremot på incidensen så ligger länen i norr, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten högst. Vad detta beror på är inte utrett.

Bland inhemska fall dominerade de äldre, 80 % var över 60 år och de flesta var mellan 71–80 år. Flera fall var över 80 år. Detta är en typisk åldersfördelning för listeriainfektion som främst drabbar äldre och/eller immunsupprimerade. År 2008 var det dock fler äldre än under 2007 då även en del personer i 30–60-årsåldern drabbades.

Av de inhemska fallen avled en tredjedel inom 3 månader efter insjuknande men det är svårt att säga hur stor roll listeriainfektionen spelade eftersom de flesta led av andra sjukdomar eller var mycket gamla.

År 2008 smittades 2 små barn med listeria. En smittades vid födseln och det andra barnet hade en allvarlig underliggande sjukdom och smittades i 2-årsåldern. Året innan drabbades 5 gravida kvinnor av infektionen och i 2 av infektionerna ledde det till intrauterin fosterdöd. Detta år drabbades endast en gravid kvinna och barnet överlevde och tillfrisknade. Normalt drabbas 1–2 gravida kvinnor av listeria­infektion per år.

Inga utbrott rapporterades under året.