Trender

Under 2009 anmäldes totalt 73 fall av listeriainfektion. Det är det högsta antalet som anmälts något år. Det är en ökning med 22 % jämfört med de 60 fall som anmäldes 2008. En analys av listeriaincidensen mellan åren 1997 och 2009 visar en statistiskt säkerställd ökande trend (Figur 1). En ökande trend ses även för flera andra länder i Europa och under år 2010 kommer orsakerna till denna ökning att utredas vidare i olika gemensamma EU-projekt.

Ålder och kön

Listeriainfektion drabbar främst äldre människor och personer med nedsatt immunförsvar. Under 2009 var 85 % av fallen över 60 år med en majoritet i åldersgruppen 60–80 år (Figur 2). Könsfördelningen var jämn med lika många män som kvinnor. Ökningen under 2009 drabbade främst de äldre åldersgrupperna och inte de yngre eller gravida.

För knappt hälften av fallen lämnades information om eventuella bakomliggande sjukdomar eller annan anledning till nedsatt immunförsvar. Bland dessa var cancersjukdom den vanligaste orsaken. Under året smittades 2 nyfödda barn i samband med födseln. Normalt drabbas 1–2 gravida kvinnor av listeriainfektion per år.

Av listeriafallen avled en femtedel inom en månad efter insjuknande och efter tre månader hade knappt en tredjedel av fallen avlidit. Det är dock svårt att säga vilken roll listeriainfektionen spelade eftersom majoriteten av patienterna led av svåra bakomliggande sjukdomar.

Geografisk fördelning

De tre största länen har flest anmälda listeriafall, men incidensen var högst i länen i norr med Västernorrland och Jämtland i täten. Även Västerbotten och Norrbotten hade något fler fall per invånare än många övriga län i landet. Denna incidensskillnad har noterats under flera år, men orsaken är ännu inte klar. För att utreda hur den nationellt ökande trenden skiljde sig i landet utfördes även en analys av antal fall per län under perioden 1997–2009. Endast för Västernorrland kunde en statistiskt säkerställd ökande trend fastställas för listeriaincidensen, men få data gjorde det osäkert att jämföra denna trend med den nationella.

Smittland

Inhemsk smitta är vanligast vid listeriainfektion. År 2009 anmäldes 60 fall med smittland Sverige, 2 utlandssmittade fall och för 11 fall saknades information om smittland.

Serotyper

År 2009 skickades 46/73 (63 %) av isolaten till SMI för typning. Av dessa var majoriteten serogrupp 1 (83 %) och övriga tillhörde serogrupp 4. Den ökning av fall som noterats jämfört med 2008 hade skett av serogrupp 1. Serogrupp 4 hade snarare minskat. Andelen otypade isolat, det vill säga de som inte har skickats till SMI, har legat relativt konstant.

Utbrott

Inga listeriautbrott har rapporterats under året men däremot har flera utredningar gjorts för att förklara ökningen av antalet fall. PFGE körs regelbundet för att identifiera utbrott vid anhopningar av fall. En särskild sådan anhopning har noterats under 2009 med 7 isolat med identiskt mönster i PFGE, vilket antyder att det är samma bakteriestam. Denna stam identifierades inte under 2008 och dess återkomst och spridning skulle kunna förklara den uppgång som noterats. Smittkällan för denna stam är ännu inte funnen.

Figur 1. Listeriaincidens 1997–2009.
Figur 1. Listeriaincidens 1997–2009.

Figur 2. Åldersfördelning av listeriafall under 2009.
Figur 2. Åldersfördelning av listeriafall under 2009.