Trender

Under 2010 anmäldes totalt 63 fall av listerios (0,7 fall per 100 000 invånare och år). Detta är en minskning med 14 % jämfört med det rekordhöga antal som anmäldes 2009 (73 fall) men antalet fall 2010 var fortfarande högt sett i ett längre tidsperspektiv. Listeria har haft mycket fokus under 2010 med flera nationella och internationella samarbetsprojekt. Bland annat har risklivsmedel ur olika kategorier provtagits för Listeria monocytogenes i Livsmedelsverkets Riksprojekt 2010 ”Listeria monocytogenes i kyld ätfärdig mat”. Som en del i arbetet med att försöka förklara den uppåtgående trenden för Listeria, kommer bakteriestammar från fall hos människa som typats vid SMI att jämföras med stammar från livsmedel påvisade i Riksprojektet. Resultatet kommer att presenteras under 2011.

Listerios hos gravida

Under 2010 rapporterades 7 listeriafall hos gravida kvinnor. Det är det högsta antalet sedan 1992 och var särskilt angeläget att utreda. En rapport som beskriver Listeria generellt i Sverige samt specifikt hos gravida kvinnor och nyfödda barn togs därför fram under slutet av året. I rapporten gavs en detaljerad beskrivning av årets listeriafall hos gravida. Syftet med rapporten var att sprida informationen till berörda instanser för att förebygga framtida fall. Rapporten finns tillgänglig på Smittskyddsinstitutets hemsida under publikationer (”Listeria bland gravida kvinnor i Sverige – Vaksamhet viktigt hos blivande mödrar, mödrahälsovården och myndigheter”).

Ålder och kön

Under 2010 inträffade liksom tidigare år en majoritet av fallen i de äldre åldersgrupperna och cirka hälften var mellan 60-89 år. Åldersgruppen 80-89 år var den vanligaste (20 %). Könsfördelningen för samtliga fall var jämn med lika många kvinnor som män.

Av de 7 mor-barn fallen var 4 av de nyfödda barnen och 5 av mödrarna positiva för L. monocytogenes. 2 av barnen föddes för tidigt och avled av listeriasepsis och listeriameningit.

Geografisk fördelning

Figuren visar hur incidensen fördelar sig mellan de olika länen. Tidigare år har länen i norra Sverige haft den högsta incidensen med Västernorrland och Jämtland i topp och de ligger även detta år relativt högt. Gotland (incidens 1,8), Kronoberg (1,6) och Västmanland (1,6) hade högst incidens under 2010 (se figur).

Listeriainfektion

Smittland

Endast två av fallen smittades utomlands och de rapporterade smittländerna var Chile och Israel. För 3 av fallen saknades information om smittland (5 %). Listeria är vanligast som inhemsk smitta. Däremot noterades att en majoritet av de gravida mödrarna som drabbades av listerios hade utländsk bakgrund och hade svårt med det svenska språket. Detta diskuteras särskilt i rapporten om gravida kvinnor som nämns ovan.

Säsongsvariation

Flest fall anmäldes mellan juli till oktober med en topp i juli, men även i april inträffade relativt många fall. Förklaringen till denna fördelning mellan månaderna är inte känd.

Typningar

Under 2010 gjordes en särskild satsning vid SMI med målsättningen att samla in alla listeriaisolat under året för att kunna jämföra med livsmedelsfynd i Riksprojektet på Livsmedelsverket (se ovan). Satsningen blev mycket lyckad och samtliga isolat samlades in och typades. 48 (77 %) tillhörde den vanligaste serotypen 1/2a, 10 (16 %) serotypen 4b och 4 (6 %) serotypen 1/2b.
Samtliga stammar undertypades med PFGE under 2010 för att utreda släktskap stammarna emellan och för att följa upp 2009 års utveckling av särskilda stammar. Under 2009 stod en särskild listeriastam för en stor del av ökningen (Se Epidemiologisk årsrapport 2009) men under 2010 försvann den nästan helt. Däremot ökade en annan särskild stam och stod för knappt en tredjedel av alla listeriastammar under 2011. Denna utveckling följs fortfarande under 2011.

Utbrott

Inga större listeriautbrott inträffade under året.