Listerios är en ovanlig men allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Typiska smittkällor är opastöriserade ostar och fiskprodukter som inte upphettats (gravad och kallrökt lax). Sjukdomen drabbar äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar som till exempel svårt cancersjuka. Gravida kvinnor och deras foster utgör också en viktig riskgrupp, där komplikationer i form av för tidig födsel och fosterdöd kan uppstå. Livsmedelsverket ger ut kostråd till denna grupp.

Utfall och trend

I Sverige rapporteras 50-60 fall av listerios årligen men incidensen har ökat sedan 1997 (Figur 1). År 2009 var incidensen/100000 invånare den högsta någonsin (0,78 fall) och liknande höga tal sågs i andra länder, till exempel i Danmark. Incidensen minskade 2010 (0,68 fall) och 2011 (0,59 fall). I ett längre tidsperspektiv är dock trenden i Sverige ökande och sjukdomen är fortsatt ansedd som prioriterad trots det låga antalet rapporterade fall årligen.

Ålder och kön

Listeriosfall rapporteras framför allt hos äldre. År 2011 var 89% av de smittade över 60 år och vanligast var smittan i åldersgruppen över 80 år med 38% av samtliga fall (Figur 2). Åldersfördelningen såg likadan ut som 2010 med den viktiga skillnaden att det under 2011 inte anmäldes något fall av gravida kvinnor och deras foster/spädbarn. År 2011 var andelen kvinnor därför också något lägre än 2010. Av de rapporterade 56 fallen år 2011 avled totalt 15 personer (27%) vilket är ungefär samma andel som de närmast föregående åren. 67% av de avlidna dog inom en månad från insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum. Det är svårt att säga vilken roll listeriainfektionen hade som dödsorsak eftersom de flesta av patienterna led av svåra bakomliggande sjukdomar.

Smittväg

Samtliga fall rapporterades som sporadiska och smittkällan blev inte identifierad av SMI. Fallen utreddes lokalt och smittspårades enligt smittskyddslagen. Under 2011 kom flera larm om fynd av Listeria i korvprodukter som dragits tillbaka från butiker från stora livsmedelskedjor i landet. Ett fåtal fall utreddes med korv som misstänkt smittkälla, men kopplingen kunde inte bekräftas då bakterier inte kunde isoleras från de misstänkta korvarna.

Smittland

I princip alla listeriosfall rapporteras som inhemskt smittade. År 2011 rapporterades endast ett fall som utlandssmittat och för 4 fall var smittland okänt. Detta kan troligtvis förklaras av att riskgrupperna för sjukdomen är för gamla eller för sjuka att resa utomlands.

Geografisk spridning i Sverige

År 2011 hade Jämtland högst incidens/100000 invånare (2,4 fall) följt av Östergötland (1,4 fall), Södermanland (1,1 fall) och Gävleborg (1,1 fall). I dessa län ökade incidensen jämfört med 2010 medan incidensen i landets mest nordliga län, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, minskade. Dessa län har tidigare år haft högre incidens än övriga landet. Förklaringen till detta är inte känd.

Säsongsvariation

Listerios har ingen tydlig säsongsvariation, men en mindre topp brukar kunna ses i december och januari vilket tros bero på julbord och konsumtion av kallrökt och gravad lax. År 2011 var toppen i december högre än 2010 och månaden hade högst andel fall under året (16% av fallen). Inga smittkällor identifierades som kunde förklara denna ökning.

Utbrott

Inga listeriautbrott har rapporterats till SMI under året. Däremot kan lokala utbrott ha inträffat utan att SMI fått kännedom om dessa. Utöver misstankarna om korv som smittkälla har inga utredningar gjorts där SMI varit inkopplat.

Mikrobiologisk typning

År 2011 förändrades listeriadiagnostiken vid SMI. Normalt kommer cirka två tredjedelar av alla rapporterade fall till SMI för speciesverifiering samt typning. I samarbete med Livsmedelsverkets Riksprojekt 2010, ”Listeria monocytogenes i kyld och ätfärdig mat”, samlades alla inhemska isolat som anmälts i SmiNet under 2010 in till SMI för vidare karakterisering. Resultatet håller nu på att utvärderas. Denna lyckade insamlingssatsning har föranlett att SMI:s kommer att fortsätta att samla in alla invasiva Listeria monocytogenes vart tredje år. Nästa insamling blir 2013. Under 2011 infördes även ny molekylär typningsdiagnostik på SMI. Denna metod är känsligare än den serotypning som tidigare använts.
Under 2011 typades 64% av alla svenska isolat vid SMI. Den vanligaste molekylära serotypen var IIa (64%). Därefter kom IVb (22%), IIc (8%) och IIb (6%). De molekylära serotyperna kan i stort översättas till de klassiska serotyperna 1/2a, 4b, 1/2c samt 1/2b.

Analys

Med anledning av den höga incidensen av listerios som rapporterades 2009 i Sverige och internationellt, startades ett flertal studier både inom EU och på nationell nivå. Livsmedelsverkets Riksprojekt 2010 syftade till att ta fram aktuella uppgifter om förekomst av bakterien i kyld, ätfärdig mat från butiker runt om i Sverige. Projektet visade att listeriabakterier var lika vanliga i kallrökt och gravad lax som för 10 år sedan, när motsvarande studie gjordes. Närmare hälften av all importerad, kallrökt fisk i studien innehöll Listeria. Livsmedelsverket krävde därför 2011 skärpta åtgärder hos branschen. Vi har nu haft en minskande incidens i Sverige under två år, men om detta beror på den uppmärksamhet som sjukdomen fått eller på åtgärder som vidtagits är inte känt. Antalet rapporterade fall totalt inom EU minskade också något 2010.

Den ökande trenden de senaste 15 åren håller dock i sig. Fortsatt uppmärksamhet behövs och ett nära samarbete med Livsmedelsverket kring insamling och jämförelse av human- och livsmedelsisolat ger en större förståelse för smittkällor och trender för spridning av Listeria.

Kostråden för gravida och andra riskgrupper behöver ständigt ses över och uppdateras med senaste kunskapen. Inga fall hos gravida rapporterades 2011 vilket var mycket positivt efter 2010 års oroande höga antal. År 2010 anmäldes 7 fall i denna riskgrupp vilket var ovanligt många. En SMI-rapport om detta gick ut till landets mödrahälsovård.

Genom att fortsätta arbeta preventivt, både med livsmedelsbranschen och via kostråd till konsumenter, kan den incidensminskning som noterats för både gravida och listeriosfall generellt hålla i sig.