Listerios är en ovanlig men allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Typiska smittkällor är opastöriserade ostar och fiskprodukter som inte upphettats t ex gravad och kallrökt lax. Sjukdomen drabbar framförallt personer med nedsatt immunförsvar och kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Hos gravida kvinnor kan bakterien orsaka för tidig födsel och allvarlig, intrauterin infektion av barnet i livmodern.

Utfall och trend

Under 2012 rapporterades 72 fall av listerios i Sverige. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av listerios har varierat med toppår som inträffat med oregelbundna intervall sedan början på 1980-talet. En trendanalys visar en långsamt uppåtgående trend av listerios från 1983 till 2012, med en ökning av incidensen med 2,5% per år (Figur 1). År 2009 var incidensen den högsta någonsin (0,78 fall per 100 000 invånare) och liknande höga tal sågs i andra länder, till exempel i Danmark. Incidensen minskade därefter under 2010 (0,68) och 2011 (0,59) för att öka till 0,75 under 2012.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av listerios 1983-2012. Blå linje visar resultatet från en statistisk modell för uppskattad ökning av incidensen över tid.

Diagram: Incidens av listerios 1983-2012Diagram: Incidens av listerios 1983-2012

Av de rapporterade 72 fallen år 2012 avled totalt 23 personer (32%) inom tre månader från insjuknandet. Det är ungefär samma andel avlidna (cirka en tredjedel) som de närmast föregående åren. 52% av de avlidna dog inom en månad från provtagningsdatum. Medianåldern för de avlidna var 73 år. Samtliga led av svåra underliggande sjukdomar, där cancer var den vanligaste.

Ålder och kön

År 2012 var 83% av de smittade över 60 år och vanligast var smittan i åldersgruppen över 80 år med 36% av samtliga fall. Incidensen, fall per 100 000 invånare, i respektive åldersgrupp visar åldersskillnaden ännu tydligare (Figur 2). I regel anmäls fler män än kvinnor med listerios, men det kan variera mellan åren. År 2012 var andelen kvinnor 54%, vilket är den omvända fördelningen jämfört med år 2011 då 54% var män. Vanligen rapporteras 0-2 fall av listerios hos gravida kvinnor årligen, även år 2012 rapporterades två fall. Båda fostren föddes prematurt med listeriossjukdom, men tillfrisknade efter födseln.

Figur 2. Incidens (fall per 100 000 invånare) av listerios i olika åldersgrupper 2012

Diagram: Incidens av listerios i olika åldersgrupper 2012Diagram: Incidens av listerios i olika åldersgrupper 2012

Smittväg

Samtliga fall under 2012 rapporterades som sporadiska och smittspårades lokalt enligt smittskyddslagen. För två sporadiska fall misstänktes olika slags dessertost som smittkälla, men vid provtagning och analys av ostresterna kunde
Listeriabakterier inte påvisas.

Smittland

I princip alla listeriosfall rapporteras som inhemskt smittade, sannolikt eftersom många i riskgrupperna för sjukdomen är för gamla eller för sjuka för att resa utomlands. År 2012 rapporterades tre fall som utlandssmittade och för 7 fall var smittland okänt.

Geografisk spridning i Sverige

År 2012 hade Västmanland högst listeriosincidens (1,6 fall per 100 000 invånare) följt av Värmland (1,5), Dalarna (1,5) och Blekinge (1,2). I genomsnitt över en tioårsperiod (2003-2012) har flera av länen i norra Sverige rapporterat den högsta incidensen av listerios (Figur 3). En statistisk jämförelse av förändring i incidens för Götaland, Svealand och Norrland över tiden från 1997 till och med 2012 visar att Norrland har haft störst ökning av listeriosincidens följt av Götaland. För Svealand kunde ingen förändring visas statistiskt signifikant över tid. I de norrländska länen ökade antalet fall under 1997 till och med 2009 för att därefter minska.

Säsongsvariation

Under 2012 anmäldes 60 % av fallen under sommaren och halva hösten (juli till och med november). Det var under denna period som ökningen av fallen inträffade jämfört med motsvarande tid 2011. Inga smittkällor identifierades som kunde förklara denna säsongsvariation under 2012. Listerios har generellt ingen tydlig säsongsvariation, men en mindre topp brukar kunna ses i december och januari, möjligen på grund av kallrökt och gravad lax på julborden, samt en topp under sommaren vilket kan bero på ökad konsumtion av laxprodukter.

Mikrobiologisk typning

Under 2012 skickades endast 43% av alla isolat till SMI för typning. Den vanligaste molekylära serogruppen var IIa
(61%). Därefter kom IVb (19%), IIc (16%) och IIb (3%). De molekylära serogrupperna kan i stort översättas till de klassiska serotyperna 1/2a, 4b, 1/2c samt 1/2b.

Analys

Incidensen av listerios har ökat med 2,5% varje år sedan början på 1980-talet, och har fyrdubblats under den tidsperioden. Med undantag av 2009 var incidensen 2012 den högsta sedan sjukdomen blev anmälningspliktig på 1960-talet. Historiskt sett har länen i norra Sverige rapporterat de högsta incidenserna av listerios. Förklaringen är inte känd men består möjligen av skillnader i fördelning av åldersgrupper och konsumtionsvanor jämfört med resten av landet.

Sedan 2009, då höga incidenser av listerios rapporterades från flera andra länder inom EU, har ett flertal studier genomförts både i Sverige och inom EU. Livsmedelsverkets riksprojekt 2010, syftade till att ta fram aktuella uppgifter om förekomst av bakterien i kyld, ätfärdig mat från butiker runt om i Sverige. Projektet visade att man hittade mest Listeria i kallrökta och gravade fiskprodukter precis som 2001, då en liknande studie gjordes. Andelen positiva prov i denna livsmedelsgrupp var till och med högre 2010 än 2001. Närmare hälften av all importerad kallrökt fisk, i studien 2010, innehöll Listeria. Sedan dess har Livsmedelsverket krävt skärpta åtgärder av branschen. Incidensen hos människa i Sverige minskade 2010 och 2011 men 2012 års ökning gör det tveksamt om åtgärderna har haft någon bestående effekt.

Med start år 2010, i samband med Livsmedelsverkets riksprojekt, samlades alla inhemska isolat in till SMI för vidare karakterisering. Satsningen blev lyckad och blev starten på en ny insamlingsstrategi som sker på SMI vart tredje år. SMI:s insamlingsstrategi syftar till att få en fullständig bild av den epidemiologiska situationen i landet. När det inte är insamlingsår skickas cirka två tredjedelar av isolaten till SMI. År 2012 skickades endast 43 % till SMI och det är oklart varför. 2013 blir nästa insamlingsår.

År 2011 minskade antalet rapporterade fall inom EU med ca 8 %. Trots denna minskning var trenden även där signifikant ökande mellan 2008-2011 (EFSA/ECDC zoonosrapport 2011). Data för 2012 finns ännu inte tillgängliga på EU-nivå.

Sedan 2010 pågår en studie (ELiTE) där ECDC har uppmanat medlemsländerna att samla in humanisolat för subtypning samt epidemiologiska data från humanfall. Analys av data kommer att ske under 2013. Samkörning kommer att ske med de isolat som samlades in i den europeiska baslinjestudien på L. monocytogenes i livsmedel som pågick under samma period.

Listerios är en av sex zoonotiska sjukdomar som de fem centrala myndigheterna Smittskyddsinstitutet, Jordbrukverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt fokuserar, på i ett gemensamt projekt, Zoonossamverkan, under 2011-2013. Under 2012 påbörjades, som ett delprojekt, framtagandet av en nationell strategi för infektion med Listeria monocytogenes som kommer att publiceras under hösten 2013.