Bakgrund

Listerios är en ovanlig men allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Symtomen på listerios är oftast milda men kan hos personer med nedsatt immunförsvar orsaka invasiv sjukdom med symtom som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det är endast den invasiva sjukdomen som är anmälningspliktig. Gravida kvinnor får oftast milda symtom men bakterien kan orsaka för tidig födsel och allvarlig infektion hos det ofödda barnet. Inkubationstiden vid listerios kan variera från några dygn upp till 70 dagar. Typiska smittkällor är livsmedel som inte har upphettats innan konsumtion.

Utfall och trend

År 2017 rapporterades 81 fall motsvarande 0,8 fall per 100 000 invånare, vilket var en ökning jämfört med året innan (68 fall). Sett över tid så ses en långsamt uppåtgående trend av listerios i Sverige (figur 1). Anledningen till ökningen är inte helt klarlagd men beror troligen på en kombination av faktorer som en åldrande befolkning, en ökad användning av immunsupprimerande mediciner och förändrade matvanor med ökad konsumtion av ätfärdiga produkter.

Figur 1. Incidens (antal fall per 100 000 invånare) av listerios 1983–2017 (justerad för utbrott).

Graf som visar incidensen av listerios 1983-2017

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 75 år med spridning 0 till 95 år. Av fallen var 45 kvinnor (56 procent) och 36 män (44 procent). Majoriteten av fallen som anmäls med listerios tillhör de äldre åldersgrupperna. År 2017 var 68 procent av de rapporterade fallen över 70 år och liksom tidigare år rapporterades flest fall i åldersgruppen över 80 år (Figur 2).

Av de rapporterade 81 fallen avled 28 personer (35 procent) inom en månad från provtagningsdatum. Det är dock alltid svårt att säga vilken roll listeriainfektionen har som dödsorsak eftersom de flesta av patienterna som drabbas lider av svåra bakomliggande sjukdomar.

Figur 2. Antal fall av listerios per åldersgrupp, 2017.

Graf som visar antal fall av listerios per åldersgrupp 2017

Smittväg

Människor smittas huvudsakligen via livsmedel som inte upphettats innan konsumtion, till exempel dessertostar (mögel- och kittostar), vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat smörgåspålägg och kall färdigmat. För majoriteten av fallen under 2017 fanns ingen smittväg angiven men för ett par fall kunde specifika livsmedel som kittost och fryst majs pekas ut som misstänkt smittkälla.

Smittland

Som tidigare år var i princip alla listeriosfall smittade i Sverige. Under året rapporterades 77 fall som smittade i Sverige, 3 fall som smittade utomlands och för ett fall saknades uppgift om smittland.

Säsongsvariation

Under de senaste åren har en något större andel av listeriosfallen rapporterats under sommaren och hösten och under 2017 anmäldes 57 procent av alla fall mellan juli och oktober.

Utbrott

Under 2017 kunde ett kluster av serotyp IVb ST6 kopplas till ett pågående europeiskt listeriautbrott.

Se fördjupad information om utbrott.

Mikrobiologi

Listeria ingår i det mikrobiella övervakningsprogrammet och isolat från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier skickas till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning och nationell smittspårning.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning

Under 2017 ökade incidensen av listerios jämfört med året innan och sett i ett längre tidsperspektiv så ses en långsamt uppåtgående trend av listerios i Sverige. En liknande trend ses även i Europa och den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, samarbetar med medlemsländerna för att med hjälp av molekylärepidemiologisk övervakning kunna upptäcka landsöverskridande kluster och utbrott i ett så tidigt skede som möjligt. Just detta samarbete möjliggjorde kartläggningen av fallen och misstänkta livsmedel i det europeiska utbrottet kopplat till majs (se beskrivning under Utbrott) vilket ledde till att smittkällan kunde ringas in i början av 2018.

I vanliga fall är det ofta svårt att utreda fall av listerios och för majoriteten av fallen förblir smittkällan okänd. Anledningarna till detta är bland annat den långa inkubationstiden (medeltal tre veckor) vilket gör det svårt för patienterna att komma ihåg vad de ätit flera veckor tidigare samt att de som drabbas oftast är äldre personer som är svårt sjuka.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om listeriainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Infektion med Listeria monocytogenes – ett nationellt strategidokument