Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 89 fall av listerios motsvarande en incidens av 0,9 fall per 100 000 invånare och år – en mindre ökning från 2017 (81 fall). Majoriteten av fallen (97 procent) smittades i Sverige. Medianåldern var 71 år (spridning 0-98 år) varav 46 kvinnor och 43 män. Liksom tidigare år rapporterades flest fall i åldersgruppen över 80 år (figur 1). Fyra gravida kvinnor och ett spädbarn med listerios rapporterades under året. Normalt rapporteras 0-2 gravida/nyfödda barn med listerios per år. I Sverige har listerios ökat i genomsnitt med 14 procent per år sedan 1983 (figur 2). Anledningen till ökningen är inte helt klarlagd men beror troligen på en kombination av faktorer som en åldrande befolkning, en ökad användning av immunsupprimerande läkemedel och förändrade matvanor med ökad konsumtion av ätfärdiga produkter vilket innebär en risk för listeriainfektion. För majoriteten av fallen under 2018 kunde smittkällan inte identifieras förutom för sju fall som ingick i ett utbrott i Västra Götaland. Fallen som insjuknade mellan februari och maj hade samtliga utom ett en identisk typ (serotyp IVb ST1) som kopplades till färdiga enportionsrätter från en lokal matproducent. Utöver utbrottet hade ett fall samma typ (serotyp IVb ST6) som orsakade det europeiska utbrottet kopplat till fryst majs, där Sverige hade totalt 7 fall under 2016-2018.

Under 2018 utfördes typning med helgenomsekvensering på 84 av totalt 89 anmälda fall. Den vanligaste molekylära serotypen var IIa (n=57) följt av IVb (n=20), IIb (n=6) och IIc (n=1). Serotyp IIa har de senaste åren varit den dominerande serotypen i Sverige (figur 3). Förutom molekylär serotyp definieras även sekvenstyp (ST) med hjälp av helgenomssekvensering och under 2018 var de två vanligaste sekvenstyperna ST1 och ST8 (figur 3). Identiska eller nära identiska isolat av listeria har påvisats inom vissa ST över flera års tid. Under 2018 identifierades isolat från fall tillhörande tre mindre separata kluster inom serogrupp IIa (8 isolat inom ST155, tre isolat inom ST37, 2 isolat inom ST14). Ett fåtal isolat tillhörande dessa kluster har konstaterats årligen sedan 2015 och då isolaten inom respektive kluster är i princip identiska kan de ha orsakats av en pågående mindre smittspridning från okänd smittkälla.

Sammantaget ökade antalet listeriafall jämfört med 2017 och sett över en längre tidsperiod ses i Sverige liksom i övriga Europa en uppåtgående trend av listerios.

Figur 1. Antal fall av listerios per åldersgrupp under 2018.

Figur 1. Antal fall av listerios per åldersgrupp under 2018.

Figur 2. Incidens av listerios under åren 1984-2018 (justerad för utbrott) samt trendkurva (negativ binomial regression).

Figur 2. Incidens av listerios under åren 1984-2018 (justerad för utbrott) samt trendkurva (negativ binomial regression).

Figur 3. Antal sekvenstyper (ST) av listeria fördelat på molekylära serotyper under 2018.

Figur 3. Antal sekvenstyper (ST) av listeria fördelat på molekylära serotyper under 2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om listerios
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)