Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 113 fall av listerios motsvarande en incidens av 1,1 fall per 100 000 invånare (figur 1), vilket är en ökning från 2018 (89 fall). Majoriteten av fallen (96 procent) smittades i Sverige. Medianåldern var 75 år (spridning 0-97 år) och 57 procent av fallen (n=64) var kvinnor. Liksom tidigare år rapporterades flest fall i åldersgruppen över 80 år (figur 2). Fem gravida kvinnor och två spädbarn med listerios rapporterades under året. Av de rapporterade fallen avled 18 procent (n=20) inom en månad från provtagningsdatum, många i denna grupp led av allvarliga underliggande sjukdomar. Under 2019 kunde ett sjukdomsfall med serotyp IIa ST20 kopplas till ett utbrott i Norge orsakat av rakfisk. Utbrottet inkluderade totalt 13 personer varav alla utom en insjuknade runt årsskiftet 2018-2019. Ytterligare tre sjukdomsfall (serotyp IVb ST1, serotyp IIc ST9) kunde kopplas till en och samma charkuterianläggning och två fall hade samma typ (serotyp IIa ST91) som påvisats i en vitmögelost gjord på opastöriserad mjölk.

Under 2019 utfördes typning av listeriaisolat från 108 av de totalt 113 anmälda fallen. Den vanligaste molekylära serotypen var IIa (n=73) följt av IVb (n=18), IIb (n=16) och IIc (n=1). Förutom molekylär serotyp definieras även sekvenstyp (ST) och under 2019 var de två vanligaste sekvenstyperna ST8 och ST451. Sammanlagt identifierades 17 olika kluster varav 12 även inkluderade identiska eller närbesläktade listeriaisolat från åren 2010-2018 (figur 3), vilket indikerar pågående och långvarig smittspridning från okända smittkällor.

Sammantaget ökade antalet listeriafall jämfört med 2018 och sett över en längre tidsperiod ses i Sverige liksom i övriga Europa en uppåtgående trend av listerios. Anledningen till den ökande trenden som noterats sedan början av 1980-talet är inte klarlagd men kan bero på att både andelen äldre och användningen av immunsuppressiva läkemedel ökar samt att det konsumeras alltmer ätfärdiga matvaror, en vanlig smittkälla för listeria.

Figur 1. Incidens av listerios under åren 1999-2019. Den högre incidensen 2013-2014 förklaras av två stora utbrott med totalt 49 respektive 28 identifierade sjukdomsfall.

Figur 2. Antal fall av listerios per åldersgrupp under 2019.

Figur 3. Kluster av listeriaisolat per serotyp och sekvenstyp (ST) 2019. I förekommande fall anges även antal isolat som identifierats i kluster tidigare år. Asterisker indikerar kluster för vilka en smittkälla har identifierats under 2019 (ST91=vitmögelost, ST1=charkuterianläggning).

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Listeriosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om listerios

Tabellsamling – årsrapporter 2019
SVA Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden