Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 144 fall av malaria motsvarande en incidens av 1,4 fall per 100 000 invånare, vilket är sex fall mer än 2020 (figur 1). Majoriteten var män, 68 procent. Medianåldern var 32 år (spridning 1–93 år) och flest fall sågs i åldersgrupperna 30–39 år följt av 40–49 år (figur 2). Av fallen med känt smittland rapporterades 129 fall (90 procent) smittade i Afrika med merparten från Uganda (n=32), följt av Nigeria (n=18), Demokratiska Republiken Kongo (n=12), samt Ghana (n=9). Från Asien rapporterades fyra fall.

Malariaarten bestämdes för 127 fall där Plasmodium falciparum var vanligast (65 procent, n=83), följt av Plasmodium malariae (n=10), Plasmodium ovale (n=7), Plasmodium vivax (n=7), samt 20 fall med dubbelinfektion. Antalet malariafall i Sverige och den malariaart som påvisas påverkas av rese-och migrationsmönster till och från endemiska områden.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria under åren 2012–2021.

Stapeldiagram som visar antalet fall av malaria 2012-2021. Flest antal fall kan ses under 2014 (n=354) till följd av ökad flyktingström och även många fall under 2015. Färre fall rapporterades under 2020 och 2021 jämfört med 2019. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av malaria per åldersgrupp och kön under åren 2012–2021.

Stapeldiagram som visar antalet fall av malaria per kön och åldersgrupp 2021. Flest antal fall återfinns hon män och i åldrarna 30-60 år.  Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer