Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades inga fall av mässling.

Prover från tre barn i 18-månadersåldern analyserades med molekylär typning. Av dessa var två av proverna negativa, och i ett prov påvisades vaccinstammen (genotyp A).

Vaccination mot mässling rekommenderas vid 18 månaders ålder. Vaccinet innehåller en levande, försvagad virusstam. Ibland kan vaccinstammen ge liknande symtom som infektion med vildtypsviruset. I dessa fall skickas prover till Folkhälsomyndigheten för typning, för att bekräfta att det rör sig om vaccinstammen.

Under den senaste tioårsperioden, 2012–2021, har i genomsnitt 24 fall rapporterats per år (spridning 0–51 fall per år). Mässling cirkulerar inte längre inom landet, utan antalet fall beror på hur många som smittas utomlands och vilken smittspridning som sker inom landet efter hemkomst.

Läs mer