Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.

Papegojsjuka är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Psittakos 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterade 77 fall av psittakos. Av dessa var 70 procent män (n=54) och 91 procent av fallen var 50 år eller äldre (figur 1). Utöver 5 misstänkt utlandssmittade, rapporterades fall från tolv regioner – främst i landets södra halva. Flest smittade rapporterades från Västra Götaland (n=18) följt av Kalmar och Skåne (n=10 vardera). För nära hälften av fallen fanns en direkt eller misstänkt koppling till hantering av fjäderfän/burfåglar (n=6) eller exponering för smitta via träck från vilda fåglar (n=30). Psittakos uppvisar ett starkt säsongsbetonat mönster och majoriteten av fallen rapporterades, likt tidigare år, under vintermånaderna december–mars (n=56/77; figur 2).

Sammanfattningsvis ökade antalet fall av psittakos under 2019 till den högsta siffran som rapporterats under 2000-talet. Regionerna har succesivt infört PCR-paneler där Chlamydia psittaci ingår och en delförklaring till ökningen i antalet fall är sannolikt att fler testas för psittakos.

Figur 1. Antal fall av psittakos uppdelat på åldersgrupp och kön.

Antal fall av psittakos uppdelat på åldersgrupp och kön, flesta antal äldre män

Figur 2. Månatligt antal fall av psittakos under åren 2010–2019. Den skattade trenden visar glidande medelvärde för aktuell, närmast föregående och närmast efterföljande månad.

Månatligt antal fall av psittakos under åren 2010-2019, högst antal 2019

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Psittacosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om papegojsjuka

Ovanligt många personer har fått psittakos vintern 2018–1019
Papegojsjuka (Sverige, vintern 2019–2020)
Tabellsamling – årsrapporter 2019