Papegojsjuka – sjukdomsstatistik

Lyssna

Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.

Papegojsjuka är en smittspårningspliktig sjukdom.

Annan benämning: Ornithos.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Papegojsjuka 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 62 fall av papegojsjuka motsvarande en incidens på 0,6 per 100 000 invånare, vilket är något fler fall än 2022 (n=45; figur 1). Medianåldern var 71 år (spridning 31–88 år) och 76 procent av fallen var män (n=47). Majoriteten av fallen (87 procent) var 50 år eller äldre (figur 2). Merparten (n=57) hade smittats i Sverige, medan tre uppgavs ha smittats i södra Europa och två fall saknade uppgifter om smittland. Papegojsjuka rapporterades från 13 av landets 21 regioner. Flest fall rapporterades från Västra Götalandsregionen (n=14), följt av region Stockholm (n=11) och Kalmar (n=9). För 26 av fallen nämndes någon form av kontakt med fåglar eller fågelträck som trolig smittkälla.

Papegojsjuka uppvisar ett tydligt säsongsbetonat mönster och huvuddelen av fallen rapporterades, likt flertalet tidigare år, under vintermånaderna december–februari (n=35; 56 procent). Av dessa rapporterades 19 fall i december, vilket innebar en ovanligt hög incidens tidigt på vintersäsongen 2023–2024.

Regionerna har successivt infört PCR-paneler där den sjukdomsorsakande bakterien Chlamydia psittaci ingår, vilket sannolikt bidragit till en ökning av antalet diagnosticerade fall under de senaste åren, jämfört med åren före 2017.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka under åren 2014–2023.

Sedan 2017 har det anmälts fler fall, över 35 årligen, och med en topp på 77 fall 2019. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka per kön och åldersgrupp under 2023.

Sjukdomen var vanligast bland män över 50 år. Inga fall förekom i åldersgrupperna under 30 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka per månad under åren 2020–2023.

Papegojsjuka visade under 2023 ett tydligt säsongsbetonat mönster med en ovanligt hög topp i december. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Papegojsjuka – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 1 / 0,63 3 / 1,90 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 1 / 0,64 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 2 / 3,28 1 / 1,63 2 / 3,28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 1 / 0,29 0 / 0 0 / 0 1 / 0,30 4 / 1,20 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 3,79 7 / 5,34 4 / 3,06 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 1 / 0,27 6 / 1,63 2 / 0,54 1 / 0,27 4 / 1,10 9 / 2,48 4 / 1,11 4 / 1,12 3 / 0,85 0 / 0 2 / 0,58
Kalmar 2 / 0,81 9 / 3,65 6 / 2,42 6 / 2,43 1 / 0,41 10 / 4,07 12 / 4,90 7 / 2,87 4 / 1,65 2 / 0,84 2 / 0,85
Kronoberg 0 / 0 6 / 2,95 0 / 0 3 / 1,48 3 / 1,48 1 / 0,50 0 / 0 5 / 2,53 0 / 0 1 / 0,52 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 7 / 0,49 4 / 0,28 6 / 0,42 6 / 0,43 7 / 0,50 10 / 0,73 4 / 0,29 6 / 0,45 9 / 0,68 8 / 0,61 3 / 0,23
Stockholm 12 / 0,49 11 / 0,45 12 / 0,49 7 / 0,29 11 / 0,46 9 / 0,38 4 / 0,17 1 / 0,04 0 / 0 0 / 0 1 / 0,05
Södermanland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 1 / 0,25 1 / 0,25 3 / 0,75 1 / 0,25 0 / 0 4 / 1,04 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,41 1 / 0,35 3 / 1,06 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 2 / 0,11 14 / 0,79 10 / 0,57 10 / 0,57 12 / 0,69 18 / 1,04 13 / 0,76 18 / 1,06 4 / 0,24 6 / 0,36 3 / 0,18
Örebro 0 / 0 3 / 0,97 1 / 0,32 5 / 1,63 2 / 0,65 4 / 1,31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,34 1 / 0,35
Östergötland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 26 / 0,25 62 / 0,59 45 / 0,43 54 / 0,52 51 / 0,49 77 / 0,75 37 / 0,36 43 / 0,42 20 / 0,20 19 / 0,19 12 / 0,12

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%
5 - 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 1.5%
10 - 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0%
15 - 19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%
20 - 29 0.0% 0.0% 1.8% 1.9% 3.8% 2.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 9.0%
30 - 39 4.8% 6.6% 5.5% 3.9% 2.5% 5.4% 9.3% 5.0% 5.2% 8.3% 16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 40.0% 14.2% 16.6% 23.0% 16.6% 0.0% 27.5% 20.0% 16.6%
40 - 49 8.0% 6.6% 3.7% 9.8% 2.5% 16.2% 4.6% 15.0% 15.7% 0.0% 12.5% 25.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 22.2% 0.0% 20.0% 28.5% 25.0% 30.7% 41.6% 16.6% 6.8% 13.3% 22.7%
50 - 59 12.9% 31.1% 18.5% 11.7% 19.4% 27.0% 13.9% 10.0% 21.0% 16.6% 20.8% 0.0% 20.0% 20.0% 40.0% 36.3% 11.1% 50.0% 20.0% 14.2% 0.0% 7.6% 16.6% 45.8% 34.4% 20.0% 16.6%
60 - 69 19.3% 24.4% 22.2% 21.5% 28.5% 21.6% 18.6% 30.0% 26.3% 33.3% 16.6% 0.0% 0.0% 60.0% 30.0% 18.1% 22.2% 0.0% 20.0% 14.2% 25.0% 15.3% 25.0% 16.6% 17.2% 16.6% 22.7%
70 - 79 38.7% 15.5% 33.3% 29.4% 28.5% 24.3% 41.8% 35.0% 26.3% 16.6% 29.1% 50.0% 20.0% 0.0% 10.0% 36.3% 33.3% 50.0% 0.0% 14.2% 16.6% 15.3% 0.0% 4.1% 6.8% 16.6% 7.5%
80+ 16.1% 15.5% 14.8% 21.5% 14.2% 2.7% 6.9% 5.0% 5.2% 25.0% 4.1% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2% 8.3% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 6.6% 3.0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 75.8% 66.6% 79.6% 82.3% 70.1% 67.5% 67.4% 75.0% 89.4% 83.3% 79.1% 100.0% 80.0% 60.0% 70.0% 72.7% 66.6% 100.0% 40.0% 57.1% 41.6% 76.9% 50.0% 58.3% 72.4% 66.6% 63.6%
Kvinna 24.1% 33.3% 20.3% 17.6% 29.8% 32.4% 32.5% 25.0% 10.5% 16.6% 20.8% 0.0% 20.0% 40.0% 30.0% 27.2% 33.3% 0.0% 60.0% 42.8% 58.3% 23.0% 50.0% 41.6% 27.5% 33.3% 36.3%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 92.0% 92.0% 100.0% 96.0% 92.0% 94.0% 95.0% 98.0% 95.0% 95.0% 100.0% 96.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 73.0% 89.0% 100.0% 100.0% 86.0% 67.0% 62.0% 83.0% 42.0% 62.0% 70.0% 56.0%
Andel smittade utomlands: 8.0% 5.0% 0.0% 0.0% 4.0% 6.0% 5.0% 2.0% 5.0% 5.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 4.0% 7.0% 0.0% 2.0%
Andel som saknar uppgift: 0.0% 3.0% 0.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 11.0% 0.0% 0.0% 14.0% 33.0% 38.0% 9.0% 54.0% 31.0% 30.0% 42.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 26 rapporterade fall
 • 24 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1
 2. Malaysia - 1

År 2023

Totalt 62 rapporterade fall
 • 57 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 2
 2. Grekland - 1

År 2022

Totalt 45 rapporterade fall
 • 45 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2021

Totalt 54 rapporterade fall
 • 52 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland

År 2020

Totalt 51 rapporterade fall
 • 47 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kina - 1
 2. Italien - 1

År 2019

Totalt 77 rapporterade fall
 • 72 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Tyskland - 1
 2. Storbritannien - 1
 3. Spanien - 1
 4. Trinidad och Tobago - 1
 5. Polen - 1

År 2018

Totalt 37 rapporterade fall
 • 35 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Mexiko - 1
 2. Mauritius - 1

År 2017

Totalt 43 rapporterade fall
 • 42 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1

År 2016

Totalt 20 rapporterade fall
 • 19 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Storbritannien - 1

År 2015

Totalt 19 rapporterade fall
 • 18 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Japan - 1

År 2014

Totalt 12 rapporterade fall
 • 12 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2013

Totalt 24 rapporterade fall
 • 23 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 1

År 2012

Totalt 4 rapporterade fall
 • 4 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2011

Totalt 5 rapporterade fall
 • 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2010

Totalt 5 rapporterade fall
 • 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2009

Totalt 10 rapporterade fall
 • 10 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2008

Totalt 11 rapporterade fall
 • 8 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Serbien och Montenegro - 1
 2. Egypten - 1

År 2007

Totalt 9 rapporterade fall
 • 8 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (11.0%) saknar uppgift om smittland

År 2006

Totalt 2 rapporterade fall
 • 2 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2005

Totalt 5 rapporterade fall
 • 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2004

Totalt 7 rapporterade fall
 • 6 (86.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (14.0%) saknar uppgift om smittland

År 2003

Totalt 12 rapporterade fall
 • 8 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (33.0%) saknar uppgift om smittland

År 2002

Totalt 13 rapporterade fall
 • 8 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (38.0%) saknar uppgift om smittland

År 2001

Totalt 12 rapporterade fall
 • 10 (83.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1

År 2000

Totalt 24 rapporterade fall
 • 10 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (54.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Frankrike - 1

År 1999

Totalt 29 rapporterade fall
 • 18 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (31.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Estland - 1
 2. Spanien - 1

År 1998

Totalt 30 rapporterade fall
 • 21 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (30.0%) saknar uppgift om smittland

År 1997

Totalt 66 rapporterade fall
 • 37 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (42.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1