Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.

Papegojsjuka är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Psittakos 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 51 fall av psittakos. Av dessa var 82 procent män (n=42) och 73 procent av fallen var 60 år eller äldre (figur 1). Utöver fem misstänkt utlandssmittade fall, rapporterades fall från tolv regioner. Flest fall rapporterades från region Västra Götaland (n=12) följt av region Stockholm (n=11) samt region Skåne och Jämtland (n=7 vardera). För sex av fallen fanns en koppling till hantering av fjäderfän eller burfåglar och för 18 fall fanns det misstankar om exponering för smitta via träck från vilda fåglar, exempelvis i samband med fågelmatning.

Psittakos uppvisar ett starkt säsongsbetonat mönster och huvuddelen av fallen rapporterades, likt tidigare år, under vintermånaderna december–mars (n=31; 61 procent) varav 21 fall i januari (figur 2). Noterbart för 2020 är att sju fall rapporterades från Jämtland, då fall från Norrlandsregionerna generellt är ovanliga.

Sammanfattningsvis minskade antalet fall av psittakos under 2020 jämfört med 2019 (n=77). Under det senaste decenniet är det dock endast under 2019 som fler fall har rapporterats (figur 2). Regionerna har succesivt infört PCR-paneler där Chlamydia psittaci ingår. En delförklaring till ett förhöjt antal fall under de senaste åren är sannolikt att fler testas för psittakos.

Figur 1. Antalet fall av psittakos 2020 uppdelat på åldersgrupp och kön.

Stapeldiagram över papegojsjuka per kön och åldersgrupp. Äldre män dominerar stort.

Figur 2. Antalet fall av psittakos per månad under åren 2010–2020.
Den skattade trenden visar ett medelvärde för aktuell, närmast föregående och närmast efterföljande månad.

Stapeldiagram över papegojsjuka per månad och år. Vintern dominerar.

Läs mer