Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 54 fall av papegojsjuka, en infektion orsakad av Chlamydia psittaci (figur 1), vilket är i nivå med antalet fall år 2020 (n=51). Av dessa fall var 80 procent män (n=43) och 89 procent av fallen var 50 år eller äldre (n=48) (figur 2). Av fallen med känt smittland (n=48) rapporterades samtliga ha smittats i Sverige i 15 olika regioner. Flest fall rapporterades från region Västra Götaland (n=10) följt av Stockholm (n=7) samt Kalmar (n=6). För 21 av fallen nämndes någon form av kontakt med fåglar eller fågelträck som trolig smittkälla.

Papegojsjuka uppvisar ett tydligt säsongsbetonat mönster och huvuddelen av fallen rapporterades, likt tidigare år, under vintermånaderna december-februari (n=37; 69 procent) varav 20 fall i januari. Regionerna har successivt infört PCR-paneler där den sjukdomsorsakande bakterien Chlamydia psittaci ingår, vilket sannolikt bidragit till en ökning av antalet diagnosticerade fall under de senaste åren.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka (Chlamydia psittaci) under åren 2012–2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade fall av papegojsjuka åren 2012-2021. En ökande trend kan ses med en särskilt hög topp år 2019. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka (Chlamydia psittaci) per kön och åldersgrupp år 2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade  fall med papegojsjuka per kön och åldersgrupp år 2021. Sjukdomen var vanligast bland män över 50 år. Inga fall förekom i åldersgrupperna under 25 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer