Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Påssjuka 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades sex fall av påssjuka (figur 1). Samtliga var laboratoriebekräftade, medianåldern var 35 år (spridning 5–79 år) och majoriteten var kvinnor (84 procent, n=5). Tre fall uppgavs vara vaccinerade, medan tre hade okänd vaccinationsstatus. Av de rapporterade fallen smittades fyra troligen i Sverige. För de andra två saknades angivet sannolikt smittland.

Två prover inkom till Folkhälsomyndigheten för molekylär typning. I ett av proven påvisades genotyp H medan det andra inte var möjligt att genotypa. Diagnosen för övriga fyra fall ställdes genom antikroppspåvisning och därför var närmare karakterisering inte möjlig.

De senaste tio åren har medianen varit 23 fall av påssjuka per år (spridning 6–44 fall) (figur 1). Majoriteten av dessa har varit äldre än 20 år och könsfördelningen har varit jämn (figur 2). Majoriteten av de typade virusstammarna, 88 procent, har varit av genotyp G.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av påssjuka under åren 2012–2021.

Stapeldiagram som visar antalet fall av påssjuka 2012-2021. Flest antal fall kan ses under 2013 (n=44) och minst antal fall under 2021 (n=6). Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av påssjuka per åldersgrupp och kön under åren 2012–2021.

Stapeldiagram över ålders- och könsfördelning bland rapporterade fall av påssjuka 2012-2021. Jämn könsfördelning och flest fall bland vuxna 20-49 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer