Påssjuka

Annan benämning: Parotit.

Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Påssjuka 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 21 fall av påssjuka varav 18 var laboratoriebekräftade. Fallen hade liknande ålders-, köns- och vaccinationsprofil som tidigare år (figur 1). Ett fall var under ett år gammalt och för ung för att ha erbjudits MPR-vaccination medan övriga fall var vuxna (medianålder 34,5 år, spridning 20-61 år). Nio av de vuxna bedömdes vara vaccinerade och sju vara ovaccinerade (figur 1). För de resterande fyra fallen saknades uppgift om vaccinationsstatus. Könsfördelningen var jämn. Tio personer smittades troligen i Sverige och nio utomlands. För två personer är det oklart var de kan ha smittats. I Skåne inträffade under året ett utbrott av påssjuka som totalt omfattade fem fall. Utbrottet startade med att en vuxen person smittats utomlands. Därefter skedde smitta inom familjen och ett fotbollslag. Alla vuxna bedömdes ha blivit vaccinerade som barn, men immuniteten var inte tillräcklig för att förhindra sjukdom. Fem av 11 karaktäriserade prov visades vara av genotyp G, två av genotyp H, och ett vardera av genotyp C och A (vaccinstam); två prover kunde inte genotypas. De senaste åren har nästan uteslutande parotitvirus av genotyp G påvisas bland typade virusstammar. Diagnosen för ett flertal laboratoriebekräftade fall hade ställts med hjälp av antikroppspåvisning i serum, varvid närmare karakterisering inte var möjlig.

Figur 1. Antal rapporterade fall av påssjuka under 2018 (n=21) efter åldersgrupp och vaccinationsstatus.

Figur 1. Antal rapporterade fall av påssjuka under 2018 (n=21) efter ålder och vaccinationsstatus.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om påssjuka
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018 – Årsrapport

Gå till toppen av sidan