Sjukdomsinformation om påssjuka

Lyssna

Annan benämning: Parotit.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Paramyxovirus (påssjuka). Påssjuka är en över hela världen vanlig och smittsam sjukdom som främst drabbar barn. Hos oss har den dock i det närmaste försvunnit sedan vaccination mot påssjuka 1982 infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Vad orsakar påssjuka och hur sprids det?

Påssjuka orsakas av parotitvirus, som tillhör gruppen paramyxovirus. Sjukdomen drabbar bara människa. Smittämnet finns i saliven och kan överföras till andra som droppsmitta eller via direktkontakt.

Inkubationstiden är vanligen 16–18 dygn (två till fyra veckor).

Symtom och komplikationer

Påssjukevirus angriper körtelvävnad, i första hand spottkörtlarna. Av dem som smittas blir cirka hälften sjuka. Sjukdomen börjar vanligen med feber och tilltagande ömhet och svullnad över öronspottkörteln (parotiskörteln). Körtlarna på bägge sidor brukar angripas och svullnaden är i regel så uttalad att den är tydligt synlig. Det kan vara svårt att tugga. I okomplicerade fall brukar tillståndet läka ut på cirka en vecka.

Andra körtlar angrips i varierande grad. Om sjukdomen drabbar en man efter puberteten finns risk för testikelinflammation, ibland dubbelsidig. En viss risk föreligger då för sterilitet. Andra körtlar som kan angripas är ovarier och bukspottkörteln.

En vanlig komplikation är hjärnhinneinflammation, i regel ganska lindrig och snabbt övergående. Detta tillstånd kan dock åtföljas av bestående hörselnedsättning, dock nästan alltid ensidig.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställdes tidigare oftast utifrån den kliniska bilden men bör nu på grund av den allmänna vaccinationen alltid bekräftas genom påvisande av stigande eller hög halt av antikroppar mot påssjukevirus i patientens blod.

Något specifikt läkemedel mot påssjukevirus finns ej.

Förebyggande åtgärder

Det finns sedan många år ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och samtliga barn i Sverige erbjuds sedan 1982 vaccination.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Påssjuka är en smittspårningspliktig sjukdom. Ovaccinerade i omgivningen kring ett sjukdomsfall ska erbjudas vaccination.

Läs mer på andra webbplatser

Mumps (cdc.gov)