Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Påssjuka under 2014

Under 2014 rapporterades 21 fall av påssjuka, varav 19 var laboratoriebekräftade. Av de 19 var sju vaccinerade, men det är oklart hur många doser de fått. De laboratoriebekräftade fallen var mellan två och 67 år gamla (figur 1). Ett utbrott där tre unga vuxna insjuknade inträffade, indexfallet var smittad utomlands.

Figur 1. Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland laboratorieverifierade fall av påssjuka (n=19).

Figur 1. Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland laboratorieverifierade fall av påssjuka (n=19).

Smittland

Av de 21 fallen uppgavs sex personer troligen ha smittats utomlands, varav en vardera i Europa, Afrika, Nordamerika samt tre i Asien. Uppgifter om smittland saknades för ett fall.

Mikrobiologisk typning

Prover från åtta parotitfall karakteriserades vid Folkhälsomyndigheten, varav fem var av genotyp G, två av genotyp K (kopplade till utbrottet) och en av genotyp H.

Epidemiologisk trend

Med 21 rapporterade fall var 2014 det år med lägst antal rapporterade fall av påssjuka sedan 2003 (figur 2).

Figur 2. Antal rapporterade fall av påssjuka 2005-2014.

Figur 2. Antal rapporterade fall av påssjuka 2005-2014.

Liksom tidigare år hade omkring 30 procent av 2014 års fall blivit smittade utomlands och för de övriga fallen var smittkällan oftast okänd. Som tidigare år uppgavs nära 40 procent av de insjuknade vara vaccinerade mot påssjuka, men för de flesta saknades uppgift om antalet doser. Parotitvirus av genotyp G dominerade även i år bland de typade virusstammarna. Till skillnad från tidigare år, då flest fall rapporterades hos unga vuxna i åldersgruppen 20–24 år, återfanns 2014 flest fall i åldersgruppen 30–39 år.

Sammanfattning

Påssjuka har blivit en sällsynt sjukdom. Eftersom det finns andra virus som kan orsaka liknande symtom som parotitvirus är det viktigt att ta prover för att verifiera diagnosen. PCR-metodik är att föredra, då proverna i dessa fall även kan användas för mikrobiologisk typning.

Det är oklart varför individer som vaccinerats insjuknar. Det kan bero på avtagande immunitet med åldern. Det kan också bero på att korsimmuniteten mellan vaccinstammen (genotyp A) och andra genotyper är bristande. Majoriteten av de verifierade fallen har varit orsakade av genotyp G.