Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Påssjuka 2017

Bakgrund

Påssjuka sprids som droppsmitta eller via direktkontakt från person till person. Sjukdomen karakteriseras av spottkörtelsvullnad och feber, men endast omkring hälften av alla smittade får symtom. Den vanligaste komplikationen till sjukdomen är hjärnhinneinflammation, som i sällsynta fall kan ge bestående men såsom dövhet. Testikelinflammation kan drabba pojkar och män som insjuknar efter puberteten och i ett fåtal fall resultera i sterilitet.

Smittämnet

Påssjuka orsakas av parotitvirus som förekommer i en serotyp och vidare delas in i 12 genotyper (genotyp A–L).

Utfall och trend

Under året rapporterades 32 fall av påssjuka som alla var laboratoriebekräftade. Incidensen är fortsatt oförändrad, 0,32 fall per 100 000 invånare.

För incidens per år, se fliken Län/regioner ovan.

Ålder och kön

Fallen av påssjuka var mellan 1 och 71 år gamla med en medianålder av 31 år.

Könsfördelningen var jämn, med 13 fall av påssjuka bland män och 19 fall bland kvinnor.

Vaccinationsstatus

Vaccinationsuppgifterna var oklara för de flesta, men 16 av fallen bedömdes vara vaccinerade enligt sedvanligt vaccinationsprogram och nio vara ovaccinerade. För de resterande sju fallen saknades uppgift om vaccinationsstatus.

Smittland

Nio av fallen smittades troligen utomlands, varav tre i Europa, fyra i Asien och en vardera i Nordafrika respektive Nordamerika. De övriga 23 fallen smittades troligtvis i Sverige.

Geografisk fördelning i Sverige

Under 2016 rapporterades 18 av 32 fall (56 procent) från Stockholms län. Enstaka fall rapporterades också från Dalarna, Kronoberg, Skåne, Sörmland, Västerbotten, Värmland och Västra Götaland.

För incidens uppdelad på län, se fliken Län/regioner ovan.

Utbrott

Två utbrott inträffade i Stockholms respektive Västerbottens län.

Se fördjupad information om utbrott.

Mikrobiologi

Påssjuka ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram och resultaten finns i länken.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Fallen av påssjuka som anmäldes under 2017 liknade de som anmälts tidigare år. Majoriteten av de smittade var över 20 år gamla och hade sannolikt smittats i Sverige. Genombrottsinfektioner förekom och den vanligaste genotypen bland typade prover var G. Det är inte ovanligt med genombrottsinfektioner hos vaccinerade individer. Detta kan bero på avtagande immunitet med åldern. Det kan också bero på att korsimmuniteten brister mellan vaccinstammen, som tillhör genotyp A, och andra genotyper som till exempel genotyp G.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om påssjuka

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Referensmetodik för laboratoriediagnostik av påssjuka

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund