Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2004

Trettiofyra fall anmäldes under året. Endast fyra uppger utlandssmitta. Från V:a Götaland rapporterades 19 personer med verifierad eller misstänkt påssjuka i åldersgruppen 2-56 år. Bland dessa var det nio personer som var födda 1982 eller senare varav sex uppger att de tidigare vaccinerats mot påssjuka.

Andra virus än parotitvirus kan orsaka svullnad av parotiskörtlarna men misstankar finns att några av fallen kan ha infekterats med annan subtyp av parotisvirus än den som ingår i MPR-vaccinet.