Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2006

Trend

Under 1997–2005 rapporterades i genomsnitt 32 fall per år, med variation från 8 fall under 2003 till 81 fall under 2005.

Under 2006 rapporterades 60 fall, varav 43 med laboratorieverifierad diagnos. Andelen patienter med laboratorieverifierad diagnos uppgick till 60 % (15/25) av patienter födda 1980 och senare respektive 80 % (28/ 35) av patienter födda före 1980.

Andelen patienter som tidigare vaccinerats mot påssjuka uppgick till 37 % (22/60), bland patienter med laboratorieverifierad diagnos till 30 % (13/43) samt bland patienter med enbart kliniskt ställd diagnos uppgick till 41 % (9/16).
Andelen vaccinerade i olika åldersgrupper uppgick till 81 % (13/16) i ålder 22 månader till 11 år, 89 % (8/9) i ålder 12–25 år (varav 5 uppgavs ha fått minst 2 vaccindoser) samt 3 % (1/35) i ålder 26–78 år, det vill säga födda före 1980.
20 fall vardera rapporterades från Stockholms läns landsting respektive Västra Götaland, medan övriga fall var fördelade i 8 olika landsting. I Västra Götaland påvisades genotyp G6 i en mindre smittkedja om 3 individer. I Stockholms läns landsting påvisades genotyp G5 hos 2 individer utan något känt epidemiologiskt samband. Dessa båda genotyper har inte tidigare påvisats i Sverige men har cirkulerat i Västeuropa och USA.

Diagnostik av förstagångsinfektion orsakad av parotitvirus är okomplicerad men vid reinfektion eller vaccinationsgenombrott uppstår svårigheter då IgM-antikroppar i serum inte alltid bildas och virusutsöndring i saliv och urin är kortare. Detta kan innebära svårigheter vid laboratoriemässig verifiering av ett kliniskt fall.