Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2007

Under 2007 rapporterades 46 fall av påssjuka, varav 35 med laboratorieverifierad diagnos. Av patienter födda före 1982 var 92 % (22/24) laboratorieverifierade och av dem födda 1982 eller senare var 59 % (13/22) laboratorieverifierade.

Vaccinationsuppgifter förelåg hos 32 av 46 rapporterade fall. Andelen patienter som tidigare vaccinerats mot påssjuka var 50 % (16/32). Av de 16 vaccinerade var 13 laboratorieverifierade och kan därmed karaktäriseras som genombrottsinfektioner. I åldersgruppen 0–11 år var 10/13 vaccinerade, i åldersgruppen 12–26 år var 3/8 vaccinerade (där alla 3 fått rekommenderade 2 doser) och i åldersgruppen 27–69 år uppgick siffran till 3/11.

18 fall rapporterades från Stockholm läns landsting och 13 fall från Västra Götaland. Övriga fall var fördelade i 8 olika landsting.

De flesta fallen laboratorieverifierades med parotitspecifika IgM-antikroppar. Endast i ett fall har påssjukevirus isolerats och typning kunnat genomföras. Hos denna individ, en invandrad 35-årig kvinna med ursprung i Afrika, kunde den ovanliga genotypen H påvisas.

Diagnostik av förstagångsinfektion orsakad av parotitvirus är okomplicerad men vid reinfektion eller vaccinationsgenombrott uppstår svårigheter då IgM-antikroppar i serum inte alltid bildas och virusutsöndring i saliv och urin är liten och kortvarig. Detta gör det svårt att laboratorieverifiera kliniska fall av påssjuka och det är sannolikt orsak till viss underrapportering.

Under 1997–2006 rapporterades i genomsnitt 35 fall per år, med variation från 8 fall under 2003 till 81 fall under 2005. Ingen säker trend kan urskiljas.