Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2008

Under 2008 rapporterades 52 fall av påssjuka. Diagnosen var laboratorieverifierad för endast 39 fall, och det är osäkert om de icke verifierade verkligen hade spottkörtelsvullnad orsakad av parotitvirus.

Hälften av de insjuknade var födda 1980 eller senare (kohorter som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot mässling-påssjuka-röda hund) och de flesta i denna grupp, 21 fall, uppgavs vara vaccinerade.

Av de 39 med laboratoriebekräftad påssjuka angavs 17 vara vaccinerade. Bland dem var 12 barn i åldrarna 1–11 år vaccinerade med en dos, samt 3 personer mellan 13–27 år vaccinerade med 2 doser. Även 2 vuxna födda före 1980 uppgavs vara vaccinerade, uppgifter om antalet vaccindoser saknades. Vaccinationsstatus var okänt för ett barn.

Förekomst av vaccinationsgenombrott kan delvis förklaras av att nya stammar av påssjukevirus cirkulerar i landet. Vaccinet ger inte ett tillräckligt skydd mot de nya genotyperna.

Typning av 4 virusisolat genomfördes och genotyp F, genotyp G, H och J påvisades. Det var första gången genotyp F isolerades i Sverige. Den har vanligast förekommit i Kina. Personen hos vilken genotypen påvisades hade smittats i Sverige.