Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2011

Under 2011 rapporterades 38 fall av påssjuka, en liten ökning jämfört med 2009-2010. Diagnosen var laboratorieverifierad för 30 fall. Det är osäkert om de övriga, enbart kliniskt anmälda fallen, verkligen hade sjukdom orsakad av parotitvirus.

De insjuknade var i åldrarna 1-74 år, med medianålder 26 år. Könsfördelning bland fallen var jämn. 15 personer var smittade utomlands, varav 8 i Europa, 3 i Asien, 3 i Amerika och 1 i Afrika. Av de laboratorieverifierade fallen uppgavs 10 vara vaccinerade, varav minst 5 med 2 doser. För 7 fall var vaccinationsstatus okänt.

Ett familjeutbrott med 2 insjuknade vuxna rapporterades i januari.

Under 2011 har prover från 8 parotitfall karakteriserats på Folkhälsomyndigheten. Med molekylär metodik påvisades virusstammar från genotyp G (5 fall), F (2 fall) och H. Av de 5 fall som hade infektion orsakad av genotyp G uppgavs 3 vara vaccinerade och för 2 saknades uppgifter om vaccinationsstatus. Från flera länder i Europa och USA har under de senaste åren rapporterats utbrott orsakade av genotyp G. I några fall har utbrott skett i populationer där en stor andel har varit vaccinerade med 2 doser.