Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Påssjuka 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 33 fall av påssjuka varav var 32 laboratoriebekräftade. Samtliga fall utom ett var vuxna (medianålder 33,5 år, spridning 20-56 år). Av de vuxna bedömdes 17 vara vaccinerade och 7 ovaccinerade (8 hade okänd status; figur 1). Könsfördelningen var jämn. Av de rapporterade fallen smittades 8 troligen utomlands och för 2 personer är det oklart var de kan ha smittats. De övriga 23 smittades troligtvis i Sverige.

I slutet av 2019 inträffade ett utbrott av påssjuka i Västra Götaland som totalt omfattade ett tiotal fall, där samtliga bedömdes ha blivit vaccinerade som barn. Av de laboratoriebekräftade fallen var 21 av 23 genotyp G; (den absolut vanligaste genotypen de senaste åren). Diagnosen för sju laboratoriebekräftade fall ställdes genom antikroppspåvisning, varvid närmare karakterisering inte var möjlig.

Figur 1. Antal rapporterade fall av påssjuka bland vuxna under 2019 (n=32) efter åldersgrupp och vaccinationsstatus.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om påssjuka
Tabellsamling – årsrapporter 2019