Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Påssjuka 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 23 fall av påssjuka varav 22 var laboratoriebekräftade. Medianåldern var 22 år (spridning 0–94 år). Könsfördelningen var jämn.

Tretton fall uppgavs vara vaccinerade, medan fem var ovaccinerade och fem hade okänd vaccinationsstatus (figur 1).

Av de rapporterade fallen smittades åtta troligen utomlands och 15 troligtvis i Sverige. Två av fallen hörde till det utbrott av påssjuka i Västra Götaland som startade i december 2019 och totalt omfattade ett tiotal fall.

Till Folkhälsomyndigheten inkom 17 prover för genotypning av vilka 16 var av genotyp G och ett var negativt. Diagnosen för fyra fall ställdes genom antikroppspåvisning, varvid närmare karakterisering inte var möjlig.

De senaste tio åren har i genomsnitt 29 fall av påssjuka rapporterats per år. Majoriteten av dessa har varit äldre än 20 år och könsfördelningen har varit jämn. Bland personer med känd vaccinationsstatus har lite mer än hälften, 59 procent, angivits vara vaccinerade mot påssjuka, men för de flesta har uppgifter om antalet doser saknats. Majoriteten av de typade virusstammarna, 89 procent, har varit av genotyp G.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av påssjuka under 2020 (n=23) efter åldersgrupp och vaccinationsstatus.

Stapeldiagram över antal fall av påssjuka efter åldersgrupp. 20-29 år dominerar.

Läs mer