Påssjuka – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Parotit.

Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Påssjuka 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades sex fall av påssjuka (figur 1). Samtliga var laboratoriebekräftade, medianåldern var 11 år (spridning 1–81 år) och könsfördelningen var jämn. Två av fallen uppgavs vara vaccinerade, två var ovaccinerade och två hade okänd vaccinationsstatus. Av de rapporterade fallen smittades fem troligen i Sverige och ett utomlands.

Ett prov inkom till Folkhälsomyndighetens laboratorium för molekylär typning och där påvisades parotitvirus av genotyp D. Diagnosen för övriga fem fall ställdes genom antikroppspåvisning och därför var närmare karakterisering inte möjlig.

De senaste tio åren har medianen varit 23 fall av påssjuka per år (spridning 6–44 fall; figur 1). Majoriteten av dessa (83 procent) har varit 20 år eller äldre och könsfördelningen har varit jämn (figur 2). Omkring 60 procent av fallen har sannolikt smittats i Sverige. Majoriteten av de typade virusstammarna (87 procent) har varit av genotyp G.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av påssjuka under åren 2013–2022.

Figuren visar ett stapeldiagram med antal fall av påssjuka som anmälts per år 2013-2022. Få fall anmäldes 2021-2022.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av påssjuka per åldersgrupp och kön under åren 2013–2022.

Figuren visar ett stapeldiagram över antalet anmälda fall av påssjuka de senaste tio åren. Flest fall återfinns 20-49 år.

Läs mer