Under år 2005 anmäldes 55 personer med påssjuka.

Av de 55 personerna med påssjuka angav tio personer utlandssmitta. De rapporterade fallen var spridda över landet. Således har för andra året ett ökat antal fall av påssjuka rapporterats. Under året har en ny genotyp identifierats, genotyp G. Denna typ cirkulerar för närvarande i Storbritannien. Under året inträffade också ett utbrott omfattande > 50 individer i alla åldrar med klinisk bild som vid påssjuka, men något virus kunde inte identifieras trots omfattande försök. Dessa individer är ej inkluderade i påssjukestatistiken.