Trend

Under 1997–2005 rapporterades i genomsnitt 32 fall per år, med variation från 8 fall under 2003 till 81 fall under 2005.

Under 2006 rapporterades 60 fall, varav 43 med laboratorieverifierad diagnos. Andelen patienter med laboratorieverifierad diagnos uppgick till 60 % (15/25) av patienter födda 1980 och senare respektive 80 % (28/ 35) av patienter födda före 1980.

Andelen patienter som tidigare vaccinerats mot påssjuka uppgick till 37 % (22/60), bland patienter med laboratorieverifierad diagnos till 30 % (13/43) samt bland patienter med enbart kliniskt ställd diagnos uppgick till 41 % (9/16).
Andelen vaccinerade i olika åldersgrupper uppgick till 81 % (13/16) i ålder 22 månader till 11 år, 89 % (8/9) i ålder 12–25 år (varav 5 uppgavs ha fått minst 2 vaccindoser) samt 3 % (1/35) i ålder 26–78 år, det vill säga födda före 1980.
20 fall vardera rapporterades från Stockholms läns landsting respektive Västra Götaland, medan övriga fall var fördelade i 8 olika landsting. I Västra Götaland påvisades genotyp G6 i en mindre smittkedja om 3 individer. I Stockholms läns landsting påvisades genotyp G5 hos 2 individer utan något känt epidemiologiskt samband. Dessa båda genotyper har inte tidigare påvisats i Sverige men har cirkulerat i Västeuropa och USA.

Diagnostik av förstagångsinfektion orsakad av parotitvirus är okomplicerad men vid reinfektion eller vaccinationsgenombrott uppstår svårigheter då IgM-antikroppar i serum inte alltid bildas och virusutsöndring i saliv och urin är kortare. Detta kan innebära svårigheter vid laboratoriemässig verifiering av ett kliniskt fall.