Under 2010 rapporterades 24 fall av påssjuka. Diagnosen var laboratorieverifierad för 16 fall och 1 fall hade epidemiologiskt samband med ett verifierat fall. Det är osäkert om de övriga, enbart kliniskt anmälda, verkligen hade sjukdom orsakad av parotitvirus.

De insjuknade var i åldrarna 4–52 år. 7 personer var smittade utomlands, varav 4 i Europa, 2 i Asien och 1 i Afrika.

Av de laboratorieverifierade fallen var 9 födda 1980 eller senare (kohorter som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot mässling-påssjuka-röda hund) och 5 av dem uppgavs vara vaccinerade. För 1 fall var vaccinationsstatus okänd.

Under 2010 har prover från 5 parotitfall karaktäriserats vid SMI. Med molekylär metodik påvisades parotitstammar från genotyp G (3 fall), H och D. Från Asien och USA har det främst rapporterats om utbrott orsakade av genotyp G.